UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 05 tháng 12 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH ĐIỀU KIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANHTRƯỞNG, PHÓ PHÒNG CÁC ĐƠN VỊ THUỘC SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ LuậtTổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ LuậtBan hành văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 05/2009/TTLT-BKHĐT-BNV ngày 05 tháng 8 năm2009 giữa Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Nội vụ về việc Hướng dẫn chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp UBND tỉnh quản lýNhà nước về Kế hoạch và Đầu tư ở địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 1165/TTr-SNV ngày 21 tháng 11 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy địnhđiều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương các phòng thuộcSở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Sơn La gồm 03 Chương và 5 Điều.

Điều 2. Quyết định này thay thế Quyết định số 16/2009/QĐ-UBND ngày 20 tháng 4 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh và có hiệu lực thi hành sau 10ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh;Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các cơ quan đơnvị có liên quan, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thường trực tỉnh uỷ; (Để b/c)
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Thường trực UBND tỉnh;

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Vụ Pháp chế Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Như Điều 3;
- Sở Tư pháp;
- Các Trung tâm: Lưu trữ; Công báo;
- Lưu: VT, NC, D30b.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh

QUY ĐỊNH

ĐIỀUKIỆN, TIÊU CHUẨN CHỨC DANH TRƯỞNG - PHÓ PHÒNG VÀ TƯƠNG ĐƯƠNG CÁC PHÒNG THUỘC SỞKẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH SƠN LA]
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2011/QĐ-UBND ngày 05/12/2011 của UBNDtỉnh Sơn La)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạmvi, đối tượng áp dụng

Quyđịnh điều kiện,tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đương các phòng thuộc Sở Kếhoạch và Đầu tư, là công chức lãnh đạo, quản lý các phòng thuộc Sở.

Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng và tương đươnglàm cơ sở thực hiện việc quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, luân chuyển,điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại đối với Trưởng, Phó phòng và tương đương cácphòng thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Điều 2. Tiêu chuẩn chung và điều kiện bổ nhiệm

1. Phẩm chất

1.1. Có tinhthần yêu nước sâu sắc tận tụy phục vụ nhân dân, kiên định mục tiêu độc lập dântộc và chủ nghĩa xã hội, phấn đấu thực hiện có kết quả đường lối chủ trương củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

1.2. Cần kiệmliêm chính, chí công vô tư. Không tham nhũng và có tinh thần đấu tranh chốngtham nhũng. Có ý thức tổ chức kỷ luật. Trung thực, không cơ hội, gắn bó mậtthiết với nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

1.3. Có trìnhđộ về lý luận chính trị, văn hóa, chuyên môn nghiệp vụ, có năng lực thực tiễn,nắm vững quan điểm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật củaNhà nước, đủ năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

1.4. Có bản lĩnh vững vàng, dám nghĩ, dám làm và dámchịu trách nhiệm cá nhân; thẳng thắn trong đấu tranh phê bình và tự phê bình chốngtư tưởng bảo thủ, trì trệ.

1.5. Phong cách làm việc dân chủ, quan hệ chân tình vàbình đẳng với đồng nghiệp, đồng sự, gần gũi với quần chúng.

1.6.Đoàn kết nội bộ, xây dựng tập thể vững mạnh,làm việc có hiệu quả; không vi phạm pháp luật và các quy định của Nhà nước, nộiquy của cơ quan; có uy tín, được tập thể cán bộ, công chức trong đơn vị tínnhiệm.

2. Hiểu biết

2.1.Nắm vững chủ trương, đường lối của Đảng,chính sách, pháp luật của Nhà nước và các văn bản pháp quy của Nhà nước đã banhành về các lĩnh vực công tác của Sở và các lĩnh vực khác có liên quan.

2.2. Nắm vững nghiệp vụ chuyên môn về công tác Kế hoạch vàĐầu tư

2.3. Có kinh nghiệm tổ chức triển khai thực hiện các văn bản Quy phạm pháp luật. liên quan đến lĩnh vựcđược phân công.

2.4. Thực hiện nghiêm Luật cán bộ, công chức và Quy chếcủa ngành, đơn vị.

2.5.Am hiểu tình hình chính trị và kinh tế - xãhội của địa phương, trong nước, các nước trong khu vực và trên thế giới; có khảnăng dự báo được tình hình phát triển của ngành ở địa phương.

3. Điều kiệnđể bổ nhiệm

3.1. Về tuổiđời: Công chức được bổ nhiệm lần đầu giữ chức vụ nói chung (Nam không quá 50tuổi, nữ không quá 45 tuổi).

3.2. Hồ sơ đầyđủ, lý lịch cá nhân rõ ràng, được cơ quan có thẩm quyền xác minh và xác nhậntheo quy định.

3.3. Có sứckhỏe tốt để hoàn thành nhiệm vụ được giao;

3.4. Khôngtrong thời gian bị kỷ luật từ khiển trách trở lên.

Chương II

TIÊU CHUẨN CỤ THỂ CỦA TỪNG CHỨCDANH

Điều 3. Tiêu chuẩn cụ thể của Trưởng phòng vàtương đương

1. Tiêu chuẩnchung về nghiệp vụ

1.1.Có năng lực tham mưu, tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động của đơn vị đểthực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ quản lý Nhà nước về công tác Kế hoạch và Đầutư.

1.2. Có khả năng nghiên cứu, tham mưu, đề xuất, xây dựngcác văn bản pháp quy về các chương trình, Quy hoạch, Kế hoạch kinh tế - xã hội,Đổi mới doanh nghiệp các giải pháp thực hiện kinh tế - xã hội để phục vụ chocông tác quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực được giao tại địa phương.

1.3. Có khả năng tổng hợp có kiến thức nghiệp vụ chuyênngành theo lĩnh vực được phân công đảm nhiệm. Hướng dẫn cán bộ, công chức trongđơn vị thực hiện và phối hợp với các cấp, các cơ quan có liên quan thực hiệncác nhiệm vụ được giao.

1.4. Có thờigian giữ chức vụ Phó đơn vị hoặc các chức vụ tương đương khác từ 02 năm trở lên.

2. Tiêu chuẩnvề trình độ

2.1. Chuyênmôn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành đào tạo thuộc một trong các lĩnhvực: Kinh tế quốc dân, Kinh tế kế hoạch, Giao thông, Thuỷ lợi, Xây dựng, Kinhtế, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thương mại và một số chuyên ngành theo yêu cầutriển khai nhiệm vụ.

2.2. Lý luậnChính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

2.3. Quản lý Nhà nước: Đã qua lớp bồi dưỡng kiến thứcquản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

2.4. Ngoạingữ: Biết một ngoại ngữ trình độ B.

2.5.Trình độ tin học văn phòng: Biết sử dụng máy vi tính trong công tác quản lý,điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

Điều 4.Tiêu chuẩn cụ thể của Phó phòng và tương đương

1. Tiêu chuẩnchung về nghiệp vụ

1.1. Nắm vữngcác kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ thuật thuộc chuyên ngành được giao.

1.2. Có nănglực xây dựng Phương án, Đề án nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công và khảnăng tham mưu, tổng hợp tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ.

1.3. Có nănglực quản lý điều hành, có khả năng quy tụ, đoàn kết, tập hợp cán bộcông chức.

1.4. Có ítnhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầutư.

2. Tiêu chuẩnvề trình độ

2.1. Chuyênmôn: Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành đào tạo thuộc một trong các lĩnhvực: Kinh tế quốc dân, Kinh tế kếhoạch, Giao thông, Thuỷ lợi, xây dựng,Kinh tế, Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thương mại và một số chuyên ngành theo yêucầu triển khai nhiệm vụ

2.2. Lý luậnChính trị: Tốt nghiệp Trung cấp lý luận chính trị trở lên.

2.3. Quản lýNhà nước: Đã qua lớp Bồi dưỡng kiến thức quản lý Nhà nước ngạch chuyên viên.

2.4. Ngoạingữ: Biết một ngoại ngữ trình độ A.

2.5.Có trình độ tin học văn phòng: Biết sử dụng máy vi tính trong công tác quản lý,điều hành và phục vụ chuyên môn nghiệp vụ.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều5. Tổ chức thực hiện

Giámđốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng đơn vị có liên quan có trách nhiệm tổchức thực hiện Quy định này.

SởNội vụ có trách nhiệm giúp Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh giám sát, kiểm traviệc thực hiện Quy định này.

Trongquá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc phản ánh về Uỷ ban nhân dân tỉnh (quaSở Nội vụ) để xem xét, điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.