ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2011/QĐ-UBND

Cà Mau, ngày 29 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀTÀI, DỰ ÁN KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH CÀ MAU

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân năm 2004;

Căn cứ Quyết định số 171/2004/QĐ-TTg ngày 28/9/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề ánđổi mới cơ chế quản lý khoa học và công nghệ;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Côngnghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối với các đềtài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Khoahọc và Công nghệ tại Tờ trình số 355/TTr-SKHCN ngày 01/11/2011 và Báo cáo thẩmđịnh s 203/BC-STP ngày 25/10/2011 của Giám đốc SởTư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Banhành kèm theo Quyết định này “Quy định về định mức xây dựng và phân bổ dự toánkinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sáchnhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau”.

Điều 2. GiaoGiám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hp vớiThủ trưởng các sở, ngành, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, tổng hợptình hình thực hiện Quyết định này, báo cáo UBND tỉnh theo định kỳ và đột xuất.

Điều 3.Chánh Văn phòng UBND tnh, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Giám đốc Sở Tài chính, Thủtrưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố Cà Mau vàcác tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007củaUBND tỉnh Cà Mau về định mức xây dựng và phân bổ dựtoán kinh phí đối với đề tài, dự án khoa học, công nghệ có sử dụng ngân sáchnhà nước./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Khoa học và Công nghệ;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- Thành viên UBND tỉnh;
- UBMTTQ tỉnh;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cục Kiểm tra VBQPPL (Bộ TP);
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố Cà Mau;
- Báo, Đài, Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- PTH (Q, Ti, L, Hải);
- Lưu: VT.Tr 25/11.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNKT. CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Tiến Hải

QUY ĐỊNH

VỀĐỊNH MỨC XÂY DỰNG VÀ PHÂN BỔ DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỀ TÀI, DỰ ÁN KHOAHỌC VÀ CÔNG NGHỆ CÓ SỬ DỤNG NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
(Ban hành kèm theo Quyết định số
18/2011/QĐ-UBNDngày 29/11/2011 của Ủy bannhân dân tỉnh Cà Mau)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi điềuchỉnh

1. Quy định này áp dụng đối với cácđề tài nghiên cứu khoa học, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sáchnhà nước (bao gồm: đề tài nghiên cứu khoa học, dự án khoahọc và công nghệ cp tỉnh, cp ngànhthuộc tỉnh, cp huyện; sau đây gọi tắt là đề tài, dự ánkhoa học và công nghệ); các hoạt động phục vụ công tác quản lý các đề tài, dự án khoa học và công nghệ của cơ quan có thẩm quyền.

(Đối với các dự án sản xuất thửnghiệm, nội dung chi thực hiện theo Thông tư liên tịch số 22/2011/TTLT-BTC-BKHCN ngày 21/02/2011 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Côngnghệ hướng dẫn quản lý tài chính đối với các dự án sản xuất thử nghiệm đượcngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí).

2. Các định mức chi, lập dự toán kháccủa đề tài, dự án khoa học và công nghệ không quy định cụ thể tại Quy đnh này được thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.

Chương 2.

QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều2. Phân định nguồn đầu tư từ ngân sách nhà nước

Ngân sách sự nghiệp khoa học đầu tưkinh phí cho các đề tài, dự án khoa học và công nghệ theo danh mục các đề tài,dự án đo Hội đồng khoa học tỉnh, cấp huyện đề xuất được UBND tỉnh, UBND huyện,thành phố phê duyệt hàng năm:

1. Đối với các đề tài, dự án khoa họcvà công nghệ thuộc hướng nghiên cứu trọng điểm được xác định trong chiến lượcphát triển kinh tế - xã hội, chiến lược phát triển khoa học và công nghệ do Hộiđồng khoa học tỉnh, cấp huyện đề xuất UBND tỉnh, UBNDhuyện, thành phố cấp toàn bộ kinh phí để thực hiện.

2. Đối với các đề tài, dự án khoa họcvà công nghệ thuộc hướng khoa học và công nghệ ưu tiên của nhà nước, ngân sáchnhà nước hỗ trợ một phần kinh phí, mức hỗ trợ kinh phí do Hội đồng khoa họctỉnh, cấp huyện đề xuất UBND tỉnh, UBND huyện, thành phốphê duyệt.

Điều 3. Nội dung và mức chi

1. Nội dung chi: Thực hiện theo quyđịnh tại Khoản 1 và 2, Phần II, Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính - Bộ Khoa học và Công nghệ.

2. Mức chi: Áp dụng định mức chi tốiđa theo quy đnh tại Khoản 4, Phần II, Thông tư liên tịchsố 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07/5/2007 của Bộ Tài chính- Bộ Khoa học và Công nghệ.

3. Đối với các đề tài, dự án sử dụngkinh phí sự nghiệp khoa học cấp huyện thì mức chi được tính bng 80% mức chi của Quy định này.

4. Đối với các đề tài, dự án không sửdụng kinh phí sự nghiệp khoa học thuộc các sở, ban, ngànhtỉnh quản lý, trong trường hp không có quy định riênghoặc định mức nào khác thì áp dụng theo Khoản 3, Điều 4của Quy định này.

Chương 3.

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 4. Côngtác cấp phát thực hiện dự toán và thanh Quyết toán kinhphí thực hiện đtài, dự án khoa học và công nghệ, dự án sảnxut thử nghiệm thực hiện theo quy định hiện hành.

Điều 5. Quyđịnh này áp dụng đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ, dự án sảnxuất thử nghiệm được triển khai kể từ ngày Quy định có hiệu lực thi hành. Khôngáp dụng đối với các đề tài, đự án khoa học và công nghệ, dự án sản xuất thửnghiệm đã thực hiện mức chi theo Quyết định số 35/2007/QĐ-UBND ngày 06/12/2007của UBND tỉnh Cà Mau về định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối vớiđề tài, dự án khoa học, công nghệ có sửdụng ngân sách nhànước./.