UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2012/QĐ-UBND

Nghệ An, ngày 27 tháng 02 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT QUY CHẾ QUỸ KHUYẾN HỌC NGHỆ AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 148/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2007 của Chính phủ về tổ chức hoạt động củaQuỹ xã hội và Quỹ từ thiện;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạtđộng và quản lý Hội;

Xét đề nghị của Hội Khuyếnhọc tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 04/KHNA ngày 24/10/2011, Giám đốc Sở Nội vụtại Tờ trình số 303/TTr-SNV ngày 28/11/2011 và ý kiến của Sở Tài chính tại Vănbản số 20/STC-HCSN ngày 05/01/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy chếQuỹ Khuyến học Nghệ An đã được Đại hội Hội Khuyến học tỉnh lần thứ III, ngày23/10/2011 thông qua (có Quy chế kèm theo)

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 81/2003/QĐ-UBND ngày 11/9/2003 của UBND tỉnh Nghệ An.

Điều 3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ, Tài chính, Giáo dục và Đào tạo; Thủ trưởngcác cơ quan có liên quan và Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An căn cứ Quyết định thihành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Đường

HỘI KHUYẾN HỌC VIỆT NAM
TỈNH HỘI NGHỆ AN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

QUY CHẾ

QUỸKHUYẾN HỌC NGHỆ AN
(Phê duyệt kèm theo Quyết định số: 18/2012/QĐ-UBND ngày 27 tháng 02 năm 2012của UBND tỉnh Nghệ An)

Chương I

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Điều 1. Quỹ Khuyến họcNghệ An do Hội Khuyến học Nghệ An thành lập và quản lý, nhằm mục đích huy độngnguồn lực của xã hội cho sự nghiệp phát triển giáo dục đáp ứng yêu cầu của sựnghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và sự phát triển kinh tế - xã hộitỉnh Nghệ An ngày một thịnh vượng, văn minh và hiện đại.

Điều 2. Quỹ Khuyến họcNghệ An thành lập theo nguyên tắc tự nguyện, hoạt động không vì mục đích lợinhuận và theo phương thức đầu tư trực tiếp nhằm tài trợ cho các hoạt độngkhuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập.

Quỹ tuân thủ các quy định củapháp luật về tổ chức và hoạt động Quỹ xã hội, Quỹ từ thiện và theo Quy chế này.

Điều 3. Quỹ Khuyến họcNghệ An ghi nhận sự đóng góp bằng công sức, bằng tiền, bằng hiện vật của các tổchức, cá nhân dưới các hình thức: ghi vào Sổ Vàng khuyến học, tặng Bảng Vàngkhuyến học.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA QUỸ

Điều 4. Quỹ Khuyến họcNghệ An có chức năng vận động các nguồn tài trợ, để hỗ trợ cho các hoạt độngkhuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập trên phạm vi toàn tỉnh, phù hợpvới chức năng nhiệm vụ của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An.

Điều 5. Để thực hiện chứcnăng trên, Quỹ Khuyến học Nghệ An có các nhiệm vụ chính:

1. Vận động và tiếp nhận tài trợ(kể cả tài trợ theo địa chỉ) một cách hợp pháp của các tổ chức, cá nhân trongtỉnh, ngoài tỉnh và nước ngoài.

2. Tiếp nhận sự đóng góp theonghĩa vụ của các đơn vị trực thuộc Tỉnh hội, do Ban Thường vụ Tỉnh hội quy định.

3. Quỹ được quản lý và sử dụngđúng mục đích, có hiệu quả; được gửi vào tài khoản tại ngân hàng; được gửi tiếtkiệm vào ngân hàng lấy lãi bổ sung vào Quỹ nhằm bảo tồn và phát triển Quỹ.

Chương III

TỔ CHỨC VÀ ĐIỀU HÀNH QUỸ

Điều 6. Hình thức tổ chứcQuỹ Khuyến học Nghệ An:

1. Quỹ là một bộ phận trực thuộcHội Khuyến học tỉnh Nghệ An, được mở tài khoản tại ngân hàng để giao dịch, doChủ tịch Hội làm Chủ tịch Quỹ và chủ tài khoản Quỹ. Quỹ có thể mời Lãnh đạotỉnh làm Chủ tịch danh dự Quỹ.

2. Ban kiểm tra Tỉnh hội đảmnhiệm công tác kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thu, chi Quỹ Khuyến học tỉnh.

3. Kế toán Hội Khuyến học tỉnhkiêm kế toán Quỹ Khuyến học Tỉnh hội.

4. Các khoản chi của Quỹ dưới 30triệu đồng do Thường trực Hội (tập thể lãnh đạo Tỉnh hội: Chủ tịch, các Phó Chủtịch Hội) quyết định; từ 30 triệu đồng trở lên do Ban Thường vụ Tỉnh hội quyếtđịnh.

Điều 7. Chủ tịch Quỹ cócác nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

1. Chịu trách nhiệm trước Thườngtrực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh hội và trước pháp luật toàn bộ hoạtđộng của Quỹ.

2. Điều hành, quản lý các hoạtđộng của Quỹ và chấp hành các định mức thu, chi Quỹ theo đúng các Nghị quyếtcủa Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh hội và các quy định của pháp luật.

3. Báo cáo định kỳ về tình hìnhhoạt động của Quỹ với Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Tỉnh hội và cơ quan nhà nướcmà Quỹ chịu sự quản lý trực tiếp.

4. Chịu trách nhiệm quản lý nhânsự, quản lý vốn và tài sản của Quỹ theo đúng các quy định của Quy chế Quỹ vàquy định của pháp luật.

Điều 8. Ban Kiểm tra Hộicó nhiệm vụ và quyền hạn sau đây:

1. Kiểm tra, giám sát hoạt độngcủa Quỹ theo đúng Quy chế Quỹ và các quy định của pháp luật.

2. Báo cáo kết quả kiểm tra, kiếnnghị với Ban Thường vụ, Ban Chấp Hành tỉnh Hội về tình hình tài chính của Quỹ.

Chương IV

QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG QUỸ

Điều 9. Quỹ khuyến họcNghệ An được hình thành và phát triển từ các nguồn tài chính hợp pháp sau đây:

1. Thu tài trợ dưới mọi hìnhthức, kể cả tài trợ theo địa chỉ, của các tổ chức, cá nhân ở trong tỉnh, ngoàitỉnh và nước ngoài để phục vụ sự nghiệp khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hộihọc tập.

2. Thu đóng góp nghĩa vụ của cácđơn vị trực thuộc Tỉnh hội, do Ban Thường vụ Tỉnh hội quy định.

3. Quỹ được quản lý và sử dụngđúng mục đích, có hiệu quả được gửi vào tài khoản tại ngân hàng; đối với sốtiền tạm thời nhàn rỗi được gửi tiết kiệm vào ngân hàng hoặc đầu tư vào dịch vụtài chính do nhà nước hoặc tổ chức có thẩm quyền quy định.

4. Thu từ sự hỗ trợ, đóng góp tựnguyện của Quỹ Khuyến học các cấp.

5. Các khoản thu hợp pháp khác.

Điều 10. Quỹ Khuyến họcNghệ An được sử dụng đúng mục đích sau:

1. Tặng học bổng cho học sinh,sinh viên nghèo vượt khó, học tập tiến bộ, tu dưỡng tốt; hỗ trợ cho giáo viêncó hoàn cảnh khó khăn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ.

2. Tặng thưởng cho giáo viên,học sinh có thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế trên các lĩnh vực.

3. Tài trợ cho các chương trình,đề án khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập có hiệu quả trên địa bàncủa tỉnh.

4. Hỗ trợ một số trung tâm họctập cộng đồng thí điểm của Tỉnh hội hoặc một số trung tâm học tập cộng đồnghoạt động tốt nhưng gặp khó khăn về tài chính.

5. Trợ giúp hoạt động của một sốcơ sở giáo dục gặp khó khăn về tài chính tại địa bàn khó khăn đặc biệt.

6. Trợ giúp các đối tượng cónăng khiếu đặc biệt trên các lĩnh vực để có điều kiện phấn đấu trở thành tàinăng.

7. Chi cho các hoạt động tuyêntruyền, hội nghị, tập huấn, hội thảo, khen thưởng về công tác khuyến học.

8. Chi cho các hoạt động vậnđộng tài trợ, phát triển Quỹ và trao thưởng học bổng khuyến học, khuyến tài.

9. Chi cho công tác quản lý Quỹvới mức chi không quá 5% tổng thu của Quỹ, mức chi áp dụng theo các quy địnhhiện hành.

Điều 11. Tổ chức công táckế toán - tài chính.

1. Quỹ phải tổ chức công tác kếtoán - thống kê theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành về kế toán,thống kê; mở sổ sách kế toán ghi chép, theo dõi đầy đủ các hoạt động thu, chicủa Quỹ.

2. Chấp hành các chế độ, quyđịnh về hóa đơn, chứng từ kế toán hiện hành.

3. Mở sổ theo dõi và thống kêđầy đủ danh sách các tổ chức, cá nhân đóng góp, tài trợ và danh sách những đốitượng được tài trợ.

4. Lập và gửi các báo cáo tàichính và quyết toán thu, chi hàng năm của Quỹ cho Ban Thường vụ Tỉnh hội.

5. Hàng năm phải công bố côngkhai tình hình huy động và sử dụng Quỹ của các tổ chức và cá nhân đã tham giatài trợ cho Quỹ với Sở Tài chính và các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan.

Điều 12. Trong trường hợpsát nhập, hợp nhất, chia, tách, giải thể thì Thường trực Tỉnh hội đề nghị, vàphải được BCH Tỉnh hội Khuyến học Nghệ An chấp thuận và Chủ tịch UBND tỉnh chophép. Khi quỹ giải thể tài sản, tài chính của Quỹ phải được giải quyết theo quyđịnh của pháp luật hiện hành về tổ chức và hoạt động quỹ xã hội, quỹ từ thiện.

Chương V

QUAN HỆ GIỮA QUỸ KHUYẾN HỌC NGHỆ AN VỚI QUỸ KHUYẾN HỌCCÁC CẤP VÀ CÁC LOẠI QUỸ KHÁC

Điều 13. Quỹ Khuyến họccủa tổ chức Hội huyện, thị, thành và cơ sở là quỹ do cấp Hội tương đương thànhlập và được UBND cấp đó phê duyệt. Quỹ Khuyến học do các cấp hội nào thành lậpthì cấp hội đó quản lý sử dụng và chỉ đạo hoạt động theo các quy định về quảnlý kinh tế, tài chính hiện hành của Nhà nước.

Điều 14. Quỹ Khuyến họcNghệ An có nhiệm vụ tiếp thu hướng dẫn của Trung ương Hội để hướng dẫn nghiệpvụ cho các Quỹ Khuyến học ở cấp dưới, giúp cho hoạt động của Quỹ cấp dưới tuânthủ các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động của quỹ xã hội, quỹ từthiện và các quy định về quản lý tài chính, kế toán của nhà nước phù hợp vớichức năng, nhiệm vụ của Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An. Điều 15. Quỹ Khuyến họcNghệ An và các Quỹ Khuyến học các cấp có nhiệm vụ hỗ trợ nhau trong việc hìnhthành và phát triển các nguồn tài chính của Quỹ.

Điều 16. Quỹ Khuyến họcNghệ An mở rộng mối quan hệ phối hợp với các Quỹ khác có chung mục đích phục vụcho sự nghiệp giáo dục như: Quỹ học sinh nghèo vượt khó học giỏi (ngành GD&ĐT);Quỹ bảo trợ trẻ em (ngành LĐ, TB&XH); Quỹ khuyến khích tài năng trẻ (ĐoànTN); Quỹ vì người nghèo (MTTQ); Quỹ tấm lòng vàng, Quỹ phát triển tài năng...

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Quy chế QuỹKhuyến học Nghệ An do tỉnh Hội Khuyến học Nghệ An ban hành và được UBND tỉnhNghệ An phê chuẩn.

Quy chế này chỉ được bổ sung,sửa đổi khi được Ban Chấp hành Hội Khuyến học tỉnh Nghệ An chấp thuận và UBNDtỉnh Nghệ An phê chuẩn.

Quy chế Quỹ Khuyến học Nghệ Ancó hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày được UBND tỉnh phê chuẩn./.

QUỸKHUYẾN HỌC NGHỆ AN