ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KIÊN GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/QĐ-UB ND

Kiên Giang, ngày 09 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC HỦY BỎ KHOẢNCHI CHÚC THỌ ĐỐI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 23/2009/QĐ-UBND NGÀY 26THÁNG 8 NĂM 2009 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG VỀ BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀCÔNG TÁC DÂN SỐ - KẾ HOẠCH HÓA GIA ĐÌNH ĐẾN NĂM 2015 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KIÊNGIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng01 năm 2011 của Chính phủ về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một sốđiều của Luật Người cao tuổi;

Căn cứ Thông tư số 21/2011/TT-BTC ngày 18 tháng02 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc quy định quản lý sử dụng kinh phí chăm sócsức khỏe ban đầu cho người cao tuổi nơi cư trú, chúc thọ, mừng thọ và biểudương, khen thưởng người cao tuổi;

Căn cứ Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về ban hành quy định vềcông tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh KiênGiang;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐNĐ ngày 10 tháng 7năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc hủy bỏ phần chính sáchchúc thọ người cao tuổi, tại Nghị quyết số 78/2009/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm2009 của Hội đồng nhân dân tỉnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội tại Tờ trình số 919/TTr-LĐTBXH ngày 19 tháng 8 năm 2013 về việcbãi bỏ khoản chi chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi tại quy định về côngtác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trên địa bàn tỉnh Kiên Giang,ban hành kèm theo Quyết định số 23/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ủyban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Hủy bỏ khoản chi chúc thọ đối vớingười cao tuổi, quy định tại Điểm a và b, Khoản 3, Điều 4 của Quyết định số23/2009/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang vềban hành quy định về công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình đến năm 2015 trênđịa bàn tỉnh Kiên Giang; cụ thể như sau:

3. Chăm sóc người cao tuổi: Ngoài chính sách do nhànước quy định, ngân sách tỉnh chi chúc thọ mỗi năm một lần, như sau:

a) Từ 90 tuổi đến dưới 100 tuổi: 100.000đ/người/năm(một trăm ngàn đồng).

b) Từ 100 tuổi trở lên: 200.000đ/người/năm (haitrăm ngàn đồng).

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Giám đốc cácSở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; các sở, ban, ngành cóliên quan tổ chức thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; Thủtrưởng các sở, ban, ngành có liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngàyký ./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Văn Thi