ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2013/QĐ-UBND

Điện Biên, ngày 20 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH MỨC CHI, LẬP DỰ TOÁN, QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ QUYẾT TOÁN KINH PHÍ BẢO ĐẢM CÔNGTÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nướcngày 16 tháng 12 năm 2002;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 61/2002/NĐ-CP ngày 11 tháng 6 năm 2002 của Chính phủ về chế độ nhuận bút; Thôngtư liên tịch số 21/2003/TTLT-BVHTT-BTC ngày 01 tháng 7 năm 2003 của Bộ Văn hóaThông tin, Bộ Tài chính Hướng dẫn việc chi trả chế độ nhuận bút, trích lập vàsử dụng Quỹ nhuận bút đối với một số loại hình tác phẩm;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc banhành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một của liên thông tại cơ quan hànhchính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm2007 của Thủ tướng Chính phủ Về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàngtuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chínhhướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối vớicán bộ công chức, viên chức;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 44/2007/TTLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa họcvà Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bố dự toán kinh phí đối vớicác Đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chitiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổchức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trongnước;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 73/2010/TTLT-BTC-BTP ngày 14 tháng 5 năm 2010 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháphướng dẫn việc lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho côngtác phổ biến, giáo dục pháp luật;

Căn cứ Thông tư số 97/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 7 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ côngtác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan Nhà nước vàđơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức;

Căn cứ Thông tư số 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sửdụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 47/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 16 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp quyđịnh việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách Nhànước bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản pháp luật của Hội đồngnhân dân, Ủy ban nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 24 tháng 6 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định chế độ côngtác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài dongân sách nhà nước bảo đảm kinh phí;

Căn cứ Thông tư số 167/2012/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dựtoán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các hoạt động kiểm soát thủ tụchành chính;

Căn cứ Thông tư số 172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định việc lập dựtoán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hànhchính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫnmức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cáccơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 306/2013/NQ-HĐND ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biênquy định mức chi kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trênđịa bàn tỉnh Điện Biên;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàichính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định mức chi,lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cáchhành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên, cụ thể như sau:

1. Đối tượng điều chỉnh: Các sở,ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; Ủy ban nhân dâncác xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

2. Phạm vi áp dụng: Quy định nàyquy định mức chi, lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảmcông tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3. Nguồn kinh phí:

a) Nguồn kinh phí bảo đảm cho côngtác cải cách hành chính do ngân sách nhà nước bảo đảm và các nguồn huy động hợppháp khác.

b) Kinh phí bảo đảm cho công táccải cách hành chính thuộc cấp nào do ngân sách cấp đó bảo đảm theo phân cấpngân sách hiện hành và được tổng hợp vào dự toán ngân sách hàng năm của cơquan, đơn vị.

4. Kinh phí bảo đảm cho công táccải cách hành chính phải được quản lý, sử dụng đúng mục đích, đúng chế độ tàichính hiện hành và theo các quy định tại quy định này.

5. Nội dung chi: Nội dung chi chocác nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh ĐiệnBiên được thực hiện theo các nội dung chi quy định tại Thông tư số172/2012/TT-BTC ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính và các quy định hiệnhành của nhà nước.

6. Mức chi: Mức chi bảo đảm côngtác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên như Phụ lục kèmtheo Quyết định này.

7. Lập, chấp hành dự toán và quyếttoán kinh phí: Việc lập, chấp hành dự toán và quyết toán kinh phí thực hiệntheo quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Kế toán và các vănbản hướng dẫn hiện hành, Quy định này hướng dẫn một số điểm cụ thể như sau:

a) Lập dự toán:

- Hàng năm, Sở Nội vụ - cơ quanthường trực tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính có tráchnhiệm hướng dẫn các cấp, các ngành xây dựng kế hoạch cải cách hành chính để cáccấp, các ngành làm căn cứ lập dự toán ngân sách hàng năm.

- Các cấp, các ngành xây dựng kếhoạch và lập dự toán ngân sách thực hiện các dự án, kế hoạch, nhiệm vụ cải cáchhành chính theo kế hoạch 5 năm, hàng năm đã được cơ quan có thẩm quyền quyếtđịnh.

 - Đối với nhiệm vụ cải cách hànhchính thường xuyên của các cấp, các ngành (như: tăng cường công tác chỉ đạoviệc thực hiện cải cách hành chính; tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ, cán bộcông chức; kiểm tra đánh giá việc thực hiện công tác cải cách hành chính; tuyêntruyền về cải cách hành chính đối với các cán bộ, công chức thuộc phạm vi quảnlý...) được bố trí trong dự toán chi thường xuyên hàng năm của các cơ quan, đơnvị theo phân cấp ngân sách hiện hành.

b) Sử dụng và quyết toán kinh phí:

- Căn cứ dự toán ngân sách được cấpcó thẩm quyền giao, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân bổ và giaodự toán kinh phí cho các đơn vị trực thuộc để thực hiện công tác cải cách hànhchính sau khi có ý kiến thẩm tra của cơ quan tài chính cùng cấp.

- Kinh phí thực hiện nhiệm vụ cảicách hành chính chi cho nội dung nào thì hạch toán vào mục chi tương ứng củamục lục ngân sách nhà nước theo quy định hiện hành.

- Quyết toán kinh phí cải cách hànhchính được tổng hợp chung vào quyết toán ngân sách hàng năm của các cấp, cácngành theo phân cấp ngân sách hiện hành.

8. Quy định này được thực hiện kểtừ ngày 01 tháng 7 năm 2013.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện,thị xã, thành phố thuộc tỉnh và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Xuân Kôi

PHỤ LỤC

MỨCCHI BẢO ĐẢM CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
(Kèm theo Quyết định số 18 / 2013/QĐ-UBND ngày 20/8/2013 của UBND tỉnh ĐiệnBiên)

TT

Nội dung chi

Mức chi

1

Chi xây dựng đề cương chương trình, các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

a

Xây dựng đề cương chương trình

Áp dụng mức chi quy định tại Quyết định số 23/2011/QĐ-UBND ngày 22 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biên, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

- Xây dựng đề cương chi tiết Chương trình

- Tổng hợp hoàn chỉnh đề cương của Chương trình

b

Chi các cuộc họp góp ý, tổ chức thẩm định kế hoạch, báo cáo, đề cương, chuyên đề:

- Chủ trì cuộc họp

- Đại biểu được mời tham dự

- Bài tham luận

- Bài nhận xét góp ý chỉnh sửa

2

Chi xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật phục vụ công tác cải cách hành chính:

Văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, BND tỉnh

Áp dụng mức chi quy định tại Quyết định số 29/2012/QĐ-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc quy định mức chi, định mức phân bổ kinh phí bảo đảm cho công tác xây dựng và hoàn thiện hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân,Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

3

Chi nghiên cứu các đề tài khoa học phục vụ công tác cải cách hành chính; nghiên cứu, xây dựng Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá cải cách hành chính của các Bộ, ngành, địa phương; chi xây dựng các chuyên đề của các Đề án, Dự án về cải cách hành chính; chi các hội thảo khoa học, diễn đàn khoa học về cải cách hành chính

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư Liên tịch số 44/2007/TtLT-BTC-BKHCN ngày 07 tháng 5 năm 2007 của Bộ Tài chính, Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các Đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng NSNN

4

Chi tổ chức các lớp tập huấn, đào tạo,bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn và công nghệ thông tin cho đội ngũ cán bộ công chức làm công tác cải cách hành chính; chi tổ chức các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức và cung cấp thông tin cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên phụ trách các chuỵên trang, chuyên mục cải cách hành chính tại các cơ quan báo, đài ở địa phương và Trung ương

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 139/2010/TT-BTC ngày 21 tháng 9 năm của Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí từ ngân sách Nhà nước dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

5

Chi tổ chức các cuộc điều tra, khảo sát, thu thập thông tin và xử lý dữ liệu thống kê về cải cách hành chính; điều tra, khảo sát sự hài lòng của cá nhân, tổ chức về cải cách hành chính

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư 58/2011/TT-BTC ngày 11 tháng 5 năm của Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thông kê.

6

Chi tổ chức các cuộc hợp, hội nghị sơ kết, tổng kết, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm về cải cách hành chính

Áp dụng mức chi quy định tại Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

7

Chi thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính

a

Chi tổ chức các cuộc thi tìm hiểu về cải cách hành chính.

Áp dụng mức chi quy định tại Quỵết định sô 29/2012/QĐ-UBnD ngày 20 tháng 12 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định chế độ lập, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

b

Chi xây dựng tin, bài, ân phẩm, sản phẩm truyền thông về cải cách hành chính.

Áp dụng chế độ nhuận bút quy định tại Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên quy định chế độ nhuận bút đối với tác phẩm báo chí trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

c

Chi xây dựng, duy trì thường xuyên các chuyên mục về cải cách hành chính trên các phương tiện thông tin đại chứng; chi xây dựng, nâng cấp, quản lý và vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu cải cách hành chính, website cải cách hành chính; chi thiết kế băng rôn, pano, khẩu hiệu để tuyên truyền về cải cách hành chính.

Đối với chi tạo lập thông tin điện tử áp dụng theo mức chi quy định tại Thông tư số 194/2012/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước;

- Đối với các khoản chi khác căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

8

Chi tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính, các đoàn đi công tác trong nước triển khai các công việc liên quan đến cải cách hành chính; chi cho đoàn công tác khảo sát, học tập kinh nghiệm về cải cách hành chính ở nước ngoài

a

Các đoàn đi trong nước

Áp dụng mức chi quy định tại Quyết định số 29/2010/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập.

b

Các đoàn đi nước ngoài

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư số 102/2012/TT-BTC ngày 21 tháng 06 năm của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí.

9

Chi thuê chuyên gia tư vấn về cải cách hành chính

a

Chuyên gia trong nước

- Thuê theo tháng: 7.000.000đ/người/tháng

- Thuê lấy ý kiến theo văn bản: 600.000đ/văn bản

b

Chuyên gia nước ngoài

10

Chi hỗ trợ cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở địa phương (một cửa, một cửa liên thông)

- Áp dụng mức chi quy định tại Quyết định số 07/2010/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành quy định mức phụ cấp đối với cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Điện Biên;

- Cán bộ, công chức làm việc tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả ở các cấp làm việc ngày thứ bảy (trong trường hợp cần thiết) để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính theo quy định tại Quyết định số 127/2007/QĐ-TTg ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ thì được hưởng lương làm thêm giờ theo quy định.

11

Chi mua các ấn phẩm, sách báo, tạp chí phục vụ công tác nghiên cứu về cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp.

12

Chi dịch tài liệu

Thực hiện theo quy định tại điểm g, khoản 1, Điều 2, Thông tư số 01/2010/TT-BTC ngày 06 tháng 01 năm 2010 của Bộ Tài chính quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước

13

Chi khen thưởng cho các tập thể, cá nhân cán bộ, công chức có thành tích trong hoạt động cải cách hành chính

Theo quy định hiện hành về chế độ khen thưởng

14

Một số khoản chi khác phục vụ công tác cải cách hành chính

a

Chi làm thêm giờ

Áp dụng mức chi quy định tại Thông tư liên tịch số 08/2005/TTLT-BNV-BTC ngày 05 tháng 01 năm 2005 của Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ công chức, viên chức

b

Chi mua văn phòng phẩm, vật tư, trang thiết bị và các chi phí khác phục vụ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

c

Một sô khoản chi khác

Căn cứ vào hóa đơn, chứng từ chi tiêu hợp pháp

Trong quá trình thực hiện, nếu cácvăn bản được dẫn chiếu để áp dụng trong quy định này được sửa đổi, bổ sung haythay thế bằng các văn bản mới thì được dẫn chiếu áp dụng theo các văn bản mớiđó