ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 26 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH MỨC THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊABÀN TỈNH KHÁNH HÒA

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi ngày 04 tháng 4 năm 2001;

Căn cứ Nghị định số 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, b sungmột số điều của Nghị định số 143/2003/N Đ-CP ngày 28tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháplệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Căn cứ Thông tư s 41/2013/TT-BTC ngày 11 tháng 4 năm 2013của Bộ Tài chính hưng dẫn thi hành một số điều củaNghị định 67/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 9năm 2012sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 143/2003/N Đ-CP ngày28 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành mộtsố điều của Pháp lệnh Khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn Khánh Hòa tại Tờ trình số: 1348/TTr-SNN-CCTL ngày 30 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định mc thu thủy lợi phí, tiền nước từ các công trình thủylợi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Điều 2. Mứcthu thủy lợi phí, tiền nước quy định tại Quyết định này được áp dụng từ ngày 01tháng 01 năm 2013.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký, thay thế Quyết định số 87/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 11 năm2009 của UBND tỉnh Khánh Hòa Quy định mứcthủy lợi phí, tiền nước từ các công trình thủy lợi trên địabàn tỉnh Khánh Hòa và Quyết định số 35/2011/QĐ-UBND ngày17 tháng 11 năm 2011 của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc phê duyệt mức phí phục vụlấy nước của cáctổ chức hợp tác dùng nước trên địa bàntỉnh Khánh Hòa.

Điều 4. Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Giám đốccác S: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố; Giám đc Công ty TNHH Một thành viên Khai tháccông trình Thủy lợi Bắc Khánh Hòa,Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam KhánhHòa; Thủ trưởng các đơn vị và các tổ chc, cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Ủy ban Thường
vụ Quốc hội;
- Văn phòng Chính
phủ;
- Cục
Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- B
NN & PTNT;
- Đoàn ĐBQH t
nh;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND t
nh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Trung tâm Công báo
tỉnh;
- Đài PT-TH Khánh
Hòa;
- Báo Khánh Hòa;
- Lưu: VT
, HP, HB, HLc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Đức Vinh

QUY ĐỊNH

MỨCTHU THỦY LỢI PHÍ, TIỀN NƯỚC TỪ CÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KHÁNHHÒA
(Ban hành kèm theo Quyết định
số 18/2013/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh KhánhHòa)

1. Mức thu thủy lợi phí đối với diệntích trồng lúa:

TT

Biện pháp công trình

Mức thu

(1.000 đồng/ha/vụ)

I

Vùng Miền núi

1

Tưới tiêu bng động lực (Máy bơm)

1.811

2

Tưới tiêu bng trọng lực (Tự chảy)

1.267

3

Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hợp động lực hỗ trợ

1.539

II

Vùng Đồng bằng

1

Tưới tiêu bằng động lực (Máy bơm)

1.409

2

Tưới tiêu bằng trọng lực (Tự chảy)

986

3

Tưới tiêu bằng trọng lực và kết hp động lực hỗ trợ

1.197

- Trường hợp tưới, tiêu chủ động mộtphần thì thu bng 60% mức phí trên.

- Trưng hợp chỉtạo nguồn tưới, tiêu bng trọng lực thì thu bằng 40% mứcphí trên.

- Trường hợp chỉ tạo nguồn tưới, tiêubằng động lực thì thu bằng 50% mức phí trên.

- Trường hợp lợidụng thủy triều để tưới tiêu thì thu bng 70% mức phítưới, tiêu bằng trọng lực.

- Trường hợp phải tạo nguồn từ bậc 2trở lên đối với các công trình được xây dựng theo quy hoạch được cấp có thẩmquyền phê duyệt, mức thu thủy lợi phí được tính tăng thêm 20% so với mức phí ti Biểu trên.

- Trường hợp phải tách riêng mức thucho tưới, tiêu trên cùng một diện tích thì mức thu thủy lợi phí cho tưới đượctính bằng 70%, cho tiêu bằng 30% mức thu quy định tại Biểutrên.

Các Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình Thủy lợi Nam và Bắc Khánh Hòacó trách nhiệm phối hợp với các tchức hợp tác dùng nước xác định cụ thể danh mục công trình và biện pháptưới, tiêu nước áp dụng đối với từng công trình thủy lợi thuộc phạm vi quản lýgửi Sở Nông nghiệp và Phát trin nông thôn thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tnh phê duyệt.

2. Đối với diện tích trồng mạ, rau,màu, cây công nghiệp ngắn ngày kể cả cây vụ đông thì mức thu thủy lợi phí bằng40% mức thu thủy lợi phí đối với đất trồng lúa.

3. Mức thu thủy lợi phí áp dụng đốivới sản xuất muối tinh bằng 2% giá trị muối thành phẩm.

4. Biểu mức thu tiền nước đối với tchức, cá nhân sử dụng nưc hoặc làm dịch vụtừ công trình thủy lợi để phục vụ cho các mục đích không phải sản xuất lươngthực:

TT

Các đối tượng dùng nước

Đơn vị tính

Thu theo các biện pháp công trình

Bơm điện

H đập, kênh cống

1

Cp nước dùng sản xuất công nghiệp, tiểu công nghiệp

đồng/m3

1.800

900

2

Cấp nước cho nhà máy nước sinh hoạt, chăn nuôi

đồng/m3

1.320

900

3

Cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu

đồng/m3

1.020

840

4

Cấp cho nuôi trồng thủy sản

đồng/m3

840

600

đồng/m2 mặt thoáng

250

5

- Nuôi trồng thủy sản tại công trình hchứa thủy lợi

- Nuôi cá bằng lồng, bè

% giá trị sản lượng

6%

7%

6

Vận tải qua âu thuyền, cống của hệ thống thủy lợi:

- Thuyn, sà lan

- Các loại bè

đồng/tấn/lượt

đồng/m2/lượt

7.200

1.800

7

Sử dụng nước từ công trình thủy lợi đphát điện.

% giá trị sản lượng điện thương phẩm

10%

8

Sử dụng công trình thủy lợi để kinh doanh du lịch, nghỉ mát, an dưỡng, giải trí (kể cả kinh doanh sân gôn, casino, nhà hàng).

% tổng giá trị doanh thu

12%

- Trưng hp lấy nước theo khối lượng thì mức tiền nước được tính từ vị trí nhậnnước của tổ chức, cá nhân sử dụng nước.

- Trường hợp cấp nước để nuôi trồngthủy sản lợi dụng thủy triều được tính bằng 50% mức quy định tại Điểm 4 Biểumức thu tiền nước trên.

- Trường hợp cấp nước tưới các cây công nghiệp dài ngày, cây ăn quả, hoa và cây dược liệu nếukhông tính được theo mét khối (m3) thì thu theodiện tích (ha) mức thu bằng 80% mức thủy lợi phí đối với đất trồng lúa cho mộtnăm.

5. Mức thủy lợi phí quy định tạiKhoản 1, 2, 3 quy định này được tính ở vị trí cống đầu kênh nội đồng của tổchức hợp tác dùng nước đến công trình đu mối của côngtrình thủy lợi.

Vị trí cống đầu kênh của tổ chức hợp tác dùng nước xác định theoQuyết định số 81/2009/QĐ- UBND ngày 16 tháng 10 năm 2009của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Quy định về phân cấp quảnlý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi trên địa bàn tnh Khánh Hòa.

6. Mức phí phục vụ lấy nước của tchức hp tác dùng nước tínhtừ sau cống đầu kênh nội đồng do tổ chức hợp tácdùng nước và các tổ chức cá nhân sử dụng nước thỏa thuận nhưngkhông được vượt quá mức giá 587.000 đồng/ha/vụ.

Mức thu cụ thđượcthông qua Đại hội đại biu xã viên, Hội những người dùngnước để đáp ứng đủ công tác quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình thủy lợi đãđược phân cấp./.