ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 18/2013/QĐ-UBND

Đồng Tháp, ngày 01 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH PHÂN CẤP QUẢN LÝ DI SẢN VĂN HÓA VẬT THỂ, PHI VẬT THỂ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐỒNG THÁP

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóangày 18 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 9 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều củaLuật Di sản văn hóa;

Căn cứ Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2012 của Chính phủ Quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tụclập, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - vănhóa, danh lam thắng cảnh;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định phân cấp quản lý di sản văn hóa vật thể, phi vật thểtrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Thủ trưởng các sở,ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (I, II);
- Bộ VHTTDL;
- Cục kiểm tra văn bản, Bộ Tư pháp;
- TT/TU, TT/HĐND, UBMTTQ Tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT/UBND Tỉnh;
- Website Đồng Tháp;
- Lưu: VT, NC/VX.VD.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lê Minh Hoan

QUY ĐỊNH

PHÂNCẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ - VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHĐỒNG THÁP
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp)

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Quy định này phân cấp việc thựchiện một số nội dung về quản lý, đầu tư bảo quản, phục hồi, tôn tạo, phát huygiá trị của di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh (sau đây gọi tắt làdi tích) trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp;

2. Di tích lịch sử - văn hóa làcông trình xây dựng, địa điểm và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc côngtrình, địa điểm có giá trị lịch sử, văn hóa, khoa học;

3. Danh lam thắng cảnh là cảnh quanthiên nhiên hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với côngtrình kiến trúc có giá trị lịch sử thẩm mỹ, khoa học;

4. Các di sản không thuộc phạm viquy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 1 Quy định này, được thực hiện theo quyđịnh của pháp luật có liên quan.

Điều 2. Phạmvi áp dụng

Các cơ quan, tổ chức, đơn vị (sauđây gọi tắt là tổ chức) được giao quản lý, sử dụng, phát huy giá trị di tíchtrên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Chương 2.

NỘI DUNG PHÂN CẤP

Điều 3. Phân cấp quản lý di tích

1. Tỉnh quản lý những di tích tiêubiểu, bao gồm: Di tích Khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp; Căn cứ khángchiến Tỉnh ủy Kiến Phong (Xẻo Quýt); Khu di tích Mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc;Di tích Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung; Cụm Di tích Bảo tàng ĐồngTháp (Dinh Quận, Dinh Cò Tây, Nhà thầy thuốc Lư, Phòng tra tấn và phòng biệtgiam); danh thắng Vườn quốc gia Tràm Chim;

2. Viễn thông Đồng Tháp quản lý Ditích Địa điểm Cơ quan Giao bưu Thông tin vô tuyến điện Nam bộ;

3. Huyện, thị xã, thành phố quản lýcác di tích đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn, trừ các ditích đã nêu ở khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Xã, phường, thị trấn quản lý cácdi tích do huyện, thị xã, thành phố ủy quyền, trừ các di tích đã được xếp hạng.

Điều 4. Tổ chức được giao quảnlý di tích thực hiện các nội dung công việc như sau:

1. Xây dựng trình cấp có thẩm quyềnphê duyệt và triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch bảo vệ, dự án sửa chữa,bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích được giao;

2. Chỉ đạo, thực hiện các hoạt độngtuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phụchồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích;

3. Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cánbộ chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác quản lý di tích;

4. Huy động, quản lý, sử dụng cácnguồn lực để bảo vệ, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giátrị di tích;

5. Khen thưởng thành tích trongviệc bảo vệ, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị ditích;

6. Sưu tầm hiện vật, nghiên cứukhoa học, hợp tác quốc tế về bảo vệ, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tồn tạo, pháthuy giá trị di tích (nếu có);

7. Thanh tra, kiểm tra việc chấphành pháp luật, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm pháp luật liênquan đến di tích.

Điều 5. Phân cấp trách nhiệm bảovệ di tích

1. Tổ chức được giao quản lý, sửdụng di tích có trách nhiệm bảo vệ di tích đó; trong trường hợp phát hiện ditích bị lấn chiếm, hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời có biệnpháp ngăn chặn và thông báo cho cơ quan chủ quản cấp trên trực tiếp, Ủy bannhân dân địa phương hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao vàdu lịch nơi gần nhất;

2. Ủy ban nhân dân địa phương hoặccơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và du lịch khi nhận đượcthông báo về di tích bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phải kịp thời ápdụng các biện pháp ngăn chặn, bảo vệ và báo cáo ngay với cơ quan cấp trên trực tiếp;

3. Sở Văn hóa, Thể thao và du lịchkhi nhận được thông báo về di tích bị hủy hoại hoặc có nguy cơ bị hủy hoại phảikịp thời chỉ đạo, hướng dẫn cơ quan nhà nước có thẩm quyền ở địa phương, tổchức được giao trực tiếp quản lý di tích đó áp dụng ngay các biện pháp ngănchặn, bảo vệ và báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh; đối với di tích cấp quốc gia đặcbiệt, tham mưu cho Ủy ban nhân dân Tỉnh báo cáo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchđể Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Điều 6. Phân cấp nguồn vốn hoạtđộng bảo vệ, đầu tư xây dựng, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phát huy giátrị di tích

1. Nguồn vốn hoạt động bảo vệ, đầutư xây dựng, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, tôn tạo, phát huy giá trị di tích gồm:

a) Vốn ngân sách nhà nước (Trung ương,tỉnh, huyện);

b) Vốn thu từ hoạt động sử dụng vàphát huy giá trị di tích;

c) Vốn xã hội hóa.

2. Ngân sách Trung ương và ngânsách tỉnh ưu tiên đầu tư cho các hoạt động bảo vệ, xây dựng, sửa chữa, bảoquản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích tiêu biểu tạikhoản 1, khoản 2 Điều 3 Qui định này;

3. Ngân sách cấp huyện đầu tư chocác hoạt động bảo vệ, xây dựng, sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo,phát huy giá trị các di tích đã được xếp hạng trên địa bàn (trừ các di tích nêutại khoản 1, khoản 2 Điều 3 Quy định này) và các di tích chưa được xếp hạnghuyện ủy quyền cho cấp xã quản lý;

4. Tùy thuộc vào tính chất cấpthiết, mức độ quý hiếm, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét đề xuất mức hỗtrợ cấp huyện một phần hoặc toàn bộ công trình từ nguồn vốn Chương trình mụctiêu quốc gia về văn hóa để địa phương sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôntạo, phát huy giá trị các di tích cấp quốc gia trên địa bàn đã phân cấp cho cấphuyện quản lý.

Điều 7. Yêu cầu của việc bảoquản, tu bổ, phục hồi di tích:

1. Giữ gìn tối đa các yếu tố gốccấu thành di tích;

2. Có dự án được cơ quan nhà nướccó thẩm quyền phê duyệt, trừ trường hợp sửa chữa nhỏ không ảnh hưởng đến yếu tốgốc cấu thành di tích;

3. Có thỏa thuận chuyên môn đồng ýbằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về văn hóa, thể thao và dulịch.

4. Công bố công khai qui hoạch, dựán đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt tại địa phương (xã, phường, thị trấn)nơi có di tích.

Điều 8. Thẩm quyền thỏa thuận dựán sửa chữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

1. Thỏa thuận chuyên môn dự án sửachữa, bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích xếp hạngcấp tỉnh và các di tích chưa được xếp hạng trên địa bàn Tỉnh;

2. Tham mưu cho Ủy ban nhân dânTỉnh đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có văn bản thỏa thuận chuyên môndự án bảo quản, tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị các di tích cấp quốcgia và cấp quốc gia đặc biệt.

Điều 9. Nghiêm cấm các hành visau đây:

1. Chiếm đoạt, làm sai lệch ditích;

2. Hủy hoại hoặc gây nguy cơ hủyhoại di tích;

3. Xây dựng trái phép, lấn chiếmđất đai thuộc di tích;

4. Mua, bán, trao đổi, vận chuyểntrái phép di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia thuộc di tích lịch sử - văn hóa, danhlam thắng cảnh trên địa bàn Tỉnh;

5. Lợi dụng việc bảo vệ và phát huygiá trị di tích để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan hoặc thực hiện những hànhvi trái pháp luật khác.

Điều 10. Thanh tra, kiểm tra vàxử lý vi phạm

1. Thanh tra nhà nước chuyên ngànhVăn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện việc thanh tra, kiểm tra việc bảo quản,tu bổ, phục hồi, tôn tạo, phát huy giá trị di tích theo quy định của pháp luật;

2. Các hành vi vi phạm hành chínhphát hiện qua thanh tra, kiểm tra thì hình thức xử phạt, mức xử phạt, thẩmquyền xử phạt, thủ tục xử phạt và các biện pháp khắc phục hậu quả thực hiệntheo quy định tại Nghị định số 75/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 7 năm 2010 của Chínhphủ qui định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động văn hóa.

Chương 3.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 11.

1. Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch tổ chức triển khai thực hiện Quy định này;

2. Thủ trưởng các sở, ngành cấptỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã vàcác Ban quản lý di tích có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc quản lýdi tích thuộc phạm vi, quyền hạn của mình;

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó khó khăn vướng mắc, các tổ chức kịp thời phản ánh về Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Quyđịnh cho phù hợp.

DANH MỤC

PHÂNCẤP QUẢN LÝ DI TÍCH LỊCH SỬ; VĂN HÓA VÀ DANH LAM THẮNG CẢNH(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2013)

STT

Tên gọi Di tích

Cấp xếp hạng

Loại hình

Địa điểm

Số QĐ

Ngày ký QĐ

Cơ quan quản lý trực tiếp

I

Di tích lịch sử văn hóa do Tỉnh quản lý

01

Di tích Khảo cổ và Kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp

Cấp quốc gia đặc biệt

Khảo cổ và kiến trúc

Xã Tân Kiều, huyện Tháp Mười

1419/QĐ-TTg

27/9/2012

UBND Tỉnh

02

Căn cứ kháng chiến Tỉnh ủy Kiến Phong (Xẻo Quít)

Cấp quốc gia

Di tích lịch sử

Xã Mỹ Long, Mỹ Hiệp, huyện Cao Lãnh

420/QĐ-BVHTT

09/4/1992

Sở VHTTDL

03

Khu di tích mộ cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc

Cấp quốc gia

Di tích lịch sử

Phường 4, TP Cao Lãnh

420/QĐ-BVHTT

09/4/1992

Sở VHTTDL

04

Chiến thắng Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung

Cấp quốc gia

Di tích lịch sử

Xã An Phước, huyện Tân Hồng

02/QĐ-BVHTT

19/01/2004

Sở VHTTDL

05

Cụm di tích Dinh Quận, Dinh Cò Tây Nhà thầy thuốc Lư, Phòng tra tấn và phòng biệt giam

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

phường 4, TP Cao Lãnh

938/QĐ-UBHC

05/9/2008

Sở VHTTDL

06

Địa điểm Cơ quan Giao bưu Thông tin vô tuyến điện Nam bộ

Cấp quốc gia

Di tích lịch sử

Xã Phú Cường, huyện Tam Nông

40/QĐ-BVHTT

03/8/2007

Trung tâm Viễn thông

II

Di tích do huyện quản lý

*

Thị xã Sa Đéc

01

Chùa Kiến An Cung

Cấp quốc gia

Kiến trúc nghệ thuật

Phường 2, TX Sa Đéc

84/QĐ-BVHTT

27/4/1990

UBND thị xã Sa Đéc

02

Nhà ông Huỳnh Cẩm Thuận

Cấp quốc gia

Kiến trúc nghệ thuật

phường 2, thị xã Sa Đéc

4706/QĐ-BVHTTDL

18/12/2009

UBND thị xã Sa Đéc

03

Đình Vĩnh Phước

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

Phường 1, TX Sa Đéc

415/QĐ-UBHC

10/04/2003

UBND thị xã Sa Đéc

04

Chùa Thiên Hậu

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

Phường 1, TX Sa Đéc

416/QĐ-UBHC

10/04/2003

UBND thị xã Sa Đéc

05

Rẫy Cụ Hồ

Cấp Tỉnh

Sự kiện lịch sử

Phường 2, TX Sa Đéc

503/QĐ-UBHC

28/03/2002

UBND thị xã Sa Đéc

06

Nơi diễn ra trận tiêu diệt Thiếu tướng ChanSon và Thủ Hiến Thái Lập Thành

Cấp Tỉnh

Sự kiện lịch sử

Phường 3, TX Sa Đéc

508/QĐ-UBHC

28/03/2002

UBND thị xã Sa Đéc

07

Tòa Hành Chánh Tỉnh Sa Đéc

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Phường 3, TX Sa Đéc

417/QĐ-UBHC

10/04/2003

UBND thị xã Sa Đéc

08

Trụ sở Ủy ban khởi nghĩa

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Phường 1, TX Sa Đéc

1684/QĐ-UBHC

14/11/2006

UBND thị xã Sa Đéc

09

Bia Chi đội Trần Phú (Hải ngoại 4)

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

phường 2, thị xã Sa Đéc

2291/QĐ-UBHC

22/12/2005

UBND thị xã Sa Đéc

10

Nhà ông Nguyễn Thành Giung

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

phường 4, Thị xã Sa Đéc

1655/QĐ-UBHC

09/12/2009

UBND thị xã Sa Đéc

11

Di tích Đình Tân Qui Tây

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

phường 1, Thị xã Sa Đéc

1241/QĐ-UBHC

29/12/2010

UBND thị xã Sa Đéc

12

Di tích nhà cổ Trần Phú Cương

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

phường 2 - Thị xã Sa Đéc

1238/QĐ-UBHC

29/12/2010

UBND thị xã Sa Đéc

*

Huyện Châu Thành

01

Di tích Đình Phú Hựu

Cấp quốc gia

Kiến trúc nghệ thuật

Thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

4705/QĐ-BVHTTDL

18/12/2009

UBND huyện Châu Thành

02

Đình Tân Phú Trung

Cấp quốc gia

Kiến trúc nghệ thuật

Xã Tân Phú Trung, huyện Châu Thành

2140/QĐ-BVHTT DL

06/6/2012

UBND huyện Châu Thành

03

Phòng Tuyến Cái Tàu Hạ

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Thị trấn Cái Tàu Hạ, huyện Châu Thành

977/QĐ-UBHC

15/06/2004

UBND huyện Châu Thành

04

Căn cứ Tỉnh ủy Vĩnh Long

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Hòa Tân, huyện Châu Thành

979/QĐ-UBHC

15/06/2004

UBND huyện Châu Thành

*

Huyện Lai Vung

01

Chùa Bửu Hưng

Cấp quốc gia

Kiến trúc nghệ thuật

Xã Long Thắng, huyện Lai Vung

39/QĐ-BVHTT

03/8/2007

UBND huyện Lai Vung

02

Nơi thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Cần Thơ

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Phong Hòa, huyện Lai Vung

504/QĐ-UBHC

28/03/2002

UBND huyện Lai Vung

03

Đình Tân Dương và Bức Phù điêu Tân Dương

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Tân Dương, huyện Lai Vung

2294/QĐ-UBHC

22/12/2005

UBND huyện Lai Vung

*

Huyện Lấp Vò

01

Đình Định Yên

Cấp quốc gia

Kiến trúc nghệ thuật

Xã Định Yên, huyện Lấp Vò

2139/QĐ-BVHTT DL

06/6/2012

UBND huyện Lấp Vò

02

Tượng đài tưởng niệm vụ thảm sát ở Long Hưng B

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Long Hưng B, huyện Lấp Vò

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND huyện Lấp Vò

03

Đình Tòng Sơn và Đền thờ Phật Thầy Tây An

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

Xã Mỹ An Hưng A, huyện Lấp Vò

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND huyện Lấp Vò

04

Mộ Ông Nguyễn Văn Ở

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

Xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò

2023/QĐ-UBHC

24/12/2007

UBND huyện Lấp Vò

05

Đình Tân An Trung

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

xã Tân Khánh Trung, huyện Lấp Vò

1239/QĐ-UBHC

29/12/2010

UBND huyện Lấp Vò

06

Di tích Vụ thảm sát nhân dân ở Rạch Cái Dứa

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

xã Vĩnh Thạnh, huyện Lấp Vò

820/QĐ-UBND .HC

19/9/2012

UBND huyện Lấp Vò

07

Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng

Cấp Tỉnh

Lưu niệm danh nhân

xã Mỹ An Hưng B, huyện Lấp Vò

951/QĐ-UBHC

10/9/2008

UBND huyện Lấp Vò

08

Vụ Thảm sát nhân dân ở Mương Chùa

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Hội An Đông, huyện Lấp Vò

2020/QĐ-UBHC

24/12/2007

UBND huyện Lấp Vò

*

Huyện Tháp Mười

01

Vụ Thảm sát ở Ấp Lợi An

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

2021/QĐ-UBHC

24/12/2007

UBND huyện Tháp Mười

02

Chống lấn chiếm Kinh Ba Mỹ Điền

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Phú Điền, huyện Tháp Mười

2022/QĐ-UBHC

24/12/2007

UBND huyện Tháp Mười

03

Di tích Đền thờ Đốc Binh Kiều

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười

819/QĐ-UBND .HC

19/9/2012

UBND huyện Tháp Mười

04

Địa điểm Đồng khởi chiến thắng giải phóng xã Thanh Mỹ

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

xã Thanh Mỹ, huyện Tháp Mười

1656/QĐ-UBHC

09/12/2009

UBND huyện Tháp Mười

05

Di tích Miếu Bà Chúa xứ

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

xã Đốc Binh Kiều, huyện Tháp Mười

1121/QĐ-UBHC

12/12/2011

UBND huyện Tháp Mười

*

Huyện Cao Lãnh

01

Chống lấn chiếm Vàm Xáng Mỹ Thọ

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

507/QĐ-UBHC

28/03/2002

UBND huyện Cao Lãnh

02

Chùa Bửu Lâm

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Bình Hàng Trung, huyện Cao Lãnh

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND huyện Cao Lãnh

03

Căn cứ kháng chiến của Huyện ủy Cao Lãnh

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh

505/QĐ-UBHC

28/03/2002

UBND huyện Cao Lãnh

04

Đình Mỹ Long

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

Xã Mỹ Long, huyện Cao Lãnh

1686/QĐ-UBHC

14/11/2006

UBND huyện Cao Lãnh

*

Thành phố Cao Lãnh

01

Văn Thánh Miếu

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Phường 1, TP Cao Lãnh

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND thành phố Cao Lãnh

02

Bia Tiền Hiền Nguyễn Tú

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Phường 2, TP Cao Lãnh

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND thành phố Cao Lãnh

03

Đền thờ Ông, Bà Đỗ Công Tường

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Phường 2, TP Cao Lãnh

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND thành phố Cao Lãnh

04

Đền thờ Tam vị Đại thần và tượng đài cụ Thống Linh

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND thành phố Cao Lãnh

05

Bia thành lập Chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh Đồng Tháp

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Hòa An, TP Cao Lãnh

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND thành phố Cao Lãnh

06

Khu căn cứ kháng chiến của Thị xã ủy Cao Lãnh

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

509/QĐ-UBHC

28/03/2002

UBND thành phố Cao Lãnh

07

Mộ Ông Phan Văn Cử

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Phường 4, TP Cao Lãnh

414/QĐ-UBHC

10/04/2003

UBND thành phố Cao Lãnh

08

Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh Đồng Tháp

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

Xã Mỹ Trà, TP Cao Lãnh

418/QĐ-UBHC

10/04/2003

UBND thành phố Cao Lãnh

09

Đền thờ Nguyễn Quang Diêu

Cấp Tỉnh

Lưu niệm danh nhân

Xã Tân Thuận Tây, TP Cao Lãnh

980/QĐ-UBHC

15/06/2004

UBND thành phố Cao Lãnh

10

Đình Mỹ Ngãi

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

Xã Mỹ Tân, TP Cao Lãnh

1654/QĐ-UBHC

09/12/2009

UBND thành phố Cao Lãnh

*

Huyện Thanh Bình

01

Đền thờ Trần Văn Năng

Cấp quốc gia

Di tích lịch sử

Xã Tân Thạnh, huyện Thanh Bình

02/QĐ-BVHTT

19/01/2004

UBND huyện Thanh Bình

02

Vụ Thảm sát Bình Thành

Cấp quốc gia

Di tích lịch sử

Thị trấn Thanh Bình, huyện Thanh Bình

02/QĐ-BVHTT

19/01/2004

UBND huyện Thanh Bình

03

Khu căn cứ Bắc Dầu Quán Tre

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Bình Tấn, huyện Thanh Bình

539/QĐ-UBHC

20/04/2001

UBND huyện Thanh Bình

04

Di tích Đình Tân Long

Cấp Tỉnh

LSCM và KTNT

xã Tân Long, huyện Thanh Bình

818/QĐ-UBND .HC

19/9/2012

UBND huyện Thanh Bình

05

Di tích Đình An Phong

Cấp Tỉnh

Kiến trúc nghệ thuật

xã An Phong, huyện Thanh Bình

1240/QĐ-UBHC

29/12/2010

UBND huyện Thanh Bình

*

Huyện Hồng Ngự

01

Đình Long Khánh

Cấp quốc gia

Kiến trúc nghệ thuật

xã Long Khánh A, huyện Hồng Ngự

4704/QĐ-BVHTTDL

18/12/2009

UBND huyện Hồng Ngự

02

Đình Long Thuận

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

xã Long Thuận, huyện Hồng Ngự

1657/QĐ-UBHC

09/12/2009

UBND huyện Hồng Ngự

*

Thị xã Hồng Ngự

01

Đình Thường Lạc

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Khóm Cồng Cộc, phường An Lạc, TX Hồng Ngự

976/QĐ-UBHC

15/06/2004

UBND thị xã Hồng Ngự

*

Huyện Tân Hồng

01

Chùa Phước Thiện

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

xã Bình Phú, huyện Tân Hồng

941/QĐ-UBHC

05/9/2008

UBND huyện Tân Hồng

02

Di tích Căn cứ kháng chiến Cả Trấp

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

xã Tân Phước, huyện Tân Hồng

1122/QĐ-UBHC

12/12/2011

UBND huyện Tân Hồng

03

Miếu Tiền hiền Huỳnh Công Huy

Cấp Tỉnh

Di tích lịch sử

Xã Tân Thành A, huyện Tân Hồng

419/QĐ-UBHC

10/04/2003

UBND huyện Tân Hồng

04

Gò Chùa Tân Long

Cấp Tỉnh

Khảo cổ

Xã Tân Thành B, huyện Tân Hồng

1683/QĐ-UBHC

14/11/2006

UBND huyện Tân Hồng