ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI NGUYÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/QĐ-UBND

Thái Nguyên, ngày 20 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TỶ LỆ PHẦNTRĂM THU LỆ PHÍ TRƯỚC BẠ ĐĂNG KÝ LẦN ĐẦU ĐỐI VỚI Ô TÔ CHỞ NGƯỜI DƯỚI 10 CHỖ NGỒI(KỂ CẢ LÁI XE) TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI NGUYÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Uỷ bannhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộngày 13/11/2008;

Căn cứ Pháp lệnh Phí và lệ phíngày 28/8/2001;

Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 03/6/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh phí và lệphí; Nghị định số 24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị địnhsố 23/2013/NĐ-CP ngày 25/3/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về lệ phí trước bạ;

Căn cứ Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính sửa đổi bổ sung một số điềucủa Thông tư số 124/2011/TT-BTC ngày 31/8/2011 của Bộ Tài chính về lệ phí trướcbạ;

Căn cứ Nghịquyết số 20/2013/NQ-HĐND ngày 06/8/2013 của HĐND tỉnh khóa XII, kỳ họp thứ 7Quy định mức thu, tỷ lệ phần trăm (%) để lại, phương thức thu, chế độthu, nộp, quản lý, sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xemô tô và tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chởngười dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờtrình số 1699/TTr-STC ngày 20/8/2013, Công văn số 395/TP-XDVB ngày 17/9/2013 củaSở Tư pháp,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Quy định tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trướcbạ đăng ký lần đầu đối với ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trênđịa bàn tỉnh Thái Nguyên, bao gồm cả trường hợp ô tô bán tải vừa chở người vừachở hàng hoá là 10% trên tổng giá trị tài sản đăng ký quyền sở hữu.

- Đối tượngnộp lệ phí: Mọi tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức,cá nhân người nước ngoài có ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe), trướckhi đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tại tỉnh Thái Nguyên đều phải thực hiệnnộp lệ phí trước bạ đăng ký lần đầu vào ngân sách nhà nước là 10% (mười phầntrăm) trên tổng giá trị tài sản đăng ký quyền sở hữu

- Tổng giá trị tài sảnlàm căn cứ tính thuế trước bạ là mức giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh (hoặc cơ quanđược ủy quyền) quy định trên cơ sở giá thị trường của tài sản tại từng thời điểmcụ thể; trường hợp giá mua theo hoá đơn cao hơn so với giá do Uỷ ban nhân dân tỉnh(hoặc cơ quan được ủy quyền) quy định thì xác định theo giá hoá đơn thực tế.

- Mức thu trên được áp dụng từ 01/4/2013, (Thời gian cóhiệu lực của Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của Bộ Tài chính từngày 01/4/2013).

Điều 2.Giao CụcThuế tỉnh Thái Nguyên tổ chức thực hiện thu nộp 100% vào ngân sách nhà nướctheo quy định của pháp luật.

Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 58/2011/QĐ-UBND ngày 30/12/2012 của UBND tỉnh về việc Quyđịnh tỷ lệ phần trăm thu lệ phí trước bạ đối với ô tô chởngười dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn tỉnhThái Nguyên.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng CụcThuế tỉnh, Giám đốc Kho bạc Nhà nước, Chủ tịch UBND các huyện, thành phốThái Nguyên, thị xã Sông Công và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Dương Ngọc Long