ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/QĐ-UBND

Quảng Bình, ngày 02 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH TIÊUCHÍ, ĐỊNH MỨC PHÂN BỔ VỐN CHƯƠNG TRÌNH 135 CHO CÁC XÃ ĐẶC BIỆT KHÓ KHĂN, XÃBIÊN GIỚI GIAI ĐOẠN 2013-2015 TỈNH QUẢNG BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày30/9/2010 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nguyên tắc, tiêu chí và định mứcphân bổ vốn đầu tư phát triển bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2011- 2015;

Căn cứ các Quyết định của Thủ tướng Chính phủsố 1489/QĐ-TTg ngày 08/10/2012 về phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia giảmnghèo bền vững giai đoạn 2012 – 2015 và số 551/QĐ-TTg ngày 04/4/2013 phê duyệtChương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất chocác xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệtkhó khăn;

Xét Công văn số 584/STP-XDVB ngày 31/5/2013của Sở Tư pháp về việc góp ý dự thảo tiêu chí, định mức phân bổ vốn Chươngtrình 135 cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới giai đoạn 2013-2015 trênđịa bàn tỉnh Quảng Bình;

Theo đề nghị của Trưởng ban Ban Dân tộc tạiCông văn số: 120/BDT-ĐCĐC ngày 30/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành tiêuchí, định mức phân bổ vốn thực hiện Chươngtrình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xãđặc biệt khó khăn, xã biên giới giaiđoạn 2013 – 2015 tỉnh Quảng Bình như sau:

1. Nguồn vốn phân bổ:Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗtrợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới thuộcChương trình 135 giai đoạn 2013 - 2015.

2. Nguyên tắc phân bổ:

- Thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngânsách nhà nước.

- Đảm bảo tính dân chủ, công khai, minh bạch;đầu tư đúng nội dung, đúng đối tượng.

- Bố trí vốn tập trung, tránh dàn trải. Ưu tiênvốn cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, vùng sâu, biên giới, vùng đồng bào dântộc thiểu số, xã chưa được thụ hưởng Chương trình 135 giai đoạn I, II.

- Phân bổ theo phương thức tính điểm.

3. Tiêu chí phân bổ vốn:

- Tiêu chí dân số, gồm 2 tiêu chí:tổng số dân và số người dân tộc thiểu số ở các xã đặc biệt khó khăn;

- Tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo, cậnnghèo, gồm 2 tiêu chí: tỷ lệ hộ nghèo và tỷ lệ hộ cận nghèo của các xã đặc biệtkhó khăn;

- Tiêu chí diện tích tự nhiên củacác xã đặc biệt khó khăn;

- Tiêu chí vị trí địa lý, gồm 3tiêu chí: xã miền núi, xã vùng cao, xã biên giới;

- Tiêu chí đặc thù: thời điểm xãđược thụ hưởng Chương trình 135.

4. Xác định số điểm của từngtiêu chí và số điểm của từng xã:

4.1. Xác định số điểm củatừng tiêu chí:

a) Tiêu chí dân số:cách tính cụ thể như sau:

* Điểm của tiêu chí tổng dân số

- Xã có dân số từ 1.000 người trởxuống được tính 1 điểm.

- Xãcó dân số trên 1.000 người, cứ tăng thêm 1.000 người được tính thêm 0,1 điểm.

Dân số của các xã để tính điểmđược xác định căn cứ vào số liệu niên giám thống kê các huyện năm trước nămphân bổ kế hoạch vốn.

* Điểm tiêu chí dân số ngườidân tộc thiểu số

- Xã có dân số người dân tộc thiểu số từ 100 người trở xuống được tính0,1 điểm.

- Xã có dân số người dân tộc thiểu số từ 101 người đến 500 người đượctính 0,2 điểm.

- Xã có dân số người dân tộc thiểu số trên 500 người, cứ tăng thêm 500người được tính thêm 0,1 điểm.

Dân số người dân tộc thiểu số của các xã để tínhđiểm được xác định căn cứ vào số liệu của Ban Dân tộc tỉnh trước năm phân bổ kếhoạch vốn.

b) Tiêu chí về trình độphát triển:

* Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ nghèo.

- Xã có tỷ lệ hộ nghèo từ 20% trở xuống được tính 1 điểm.

- Xã có tỷ lệ hộ nghèo trên 20%, cứ tăng thêm 5% hộ nghèo được tính thêm0,1 điểm.

* Điểm của tiêu chí tỷ lệ hộ cận nghèo:

- Xã có hộ cận nghèo, cứ mỗi 10% hộ cận nghèo được tính 0,1 điểm.

Tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo được xác định căn cứ số liệu công bố của SởLao động - Thương binh và Xã hội năm trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

c) Tiêu chí về diện tích đất tự nhiên:

- Xã có diện tích tự nhiên từ 10.000 ha trở xuống được tính 1 điểm.

- Xã có diện tích tự nhiên trên 10.000 ha, cứ 10.000 ha tăng thêm đượctính thêm 0,1 điểm.

Diện tích đất tự nhiên của các xã để tính điểmcăn cứ vào số liệu niên giám thống kê các huyện năm trước năm phân bổ kế hoạchvốn.

d- Tiêu chí về vị trí địa lý:

Xã miền núi được tính 0,5 điểm, xã vùng cao đượctính 0,7 điểm, xã vùng cao biên giới được tính 1,0 điểm.

Vị trí địa lý căn cứ theo số liệu của Ban Dântộc tỉnh năm trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

e) Tiêu chí đặc thù: xã lần đầu tiên được hưởng thụ Chương trình 135 từ2007 trở về sau được cộng 0,5 điểm; xã lần đầu tiên được hưởng thụChương trình 135 từ 2013 trở về sau được cộng 0,7 điểm.

Tiêu chí đặc thù căn cứ theo số liệu của BanDân tộc tỉnh năm trước năm phân bổ kế hoạch vốn.

4.2. Tổng số điểm phân bổ vốn cho từng xã:là tổng cộng điểm được xác định theo 5 tiêu chí tại mục 4.1, Điều 1. Số điểm của 5 tiêu chí khi tính tổng điểm được làm trònđến một chữ số thập phân (phần mười).

Tổng số điểm phân bổ vốn cho từng xã

=

Điểm tiêu chí dân số

+

Điểm tiêu chí trình độ phát triển

+

Điểm tiêu chí diện tích đất tự nhiên

+

Điểm tiêu chí vị trí địa lý

+

Điểm tiêu chí đặc thù

5. Xác định mức vốn cho từng xã:

Vốn phân bổcho từng xã theo từng dự án được tính theo công thức sau:

Vx =

TVpb

----------

TDtct

x Dtcx

Trong đó:

- Vx: Vốn phânbổ cho xã theo từng dự án.

- TVpb: Tổngvốn phân bổ của các xã đặc biệt khó khăn toàn tỉnh cho từng dự án.

- TDtct: Tổngcộng điểm phân bổ vốn của tất cả các xã đặc biệt khó khăn toàn tỉnh.

- Dtcx: Tổngsố điểm phân bổ vốn cho xã được tính vốn.

Điều 2. Giao Ban Dân tộc phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầutư triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Laođộng - Thương binh và Xã hội, Trưởng Ban Dân tộc, Thủ trưởng các sở, ban ngànhliên quan, Chủ tịch UBND các huyện chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ủy ban Dân tộc;
- TT HĐND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PTTH, Báo QB;
- Công báo tỉnh, website tỉnh;
- VPUB: LĐVP, KTN, XDCB;
- Lưu VT, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Hoài