UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 04 tháng 7 năm 2014

QUYẾTĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ QUẢN LÝ KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ HUYỆNBÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE

UỶBAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuỷ sản ngày 26tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 80/2012/NĐ-CPnga ̀y 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neođậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 12 năm 2013 của Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị địnhsố 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ về quản lýcảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá;

Căn cứ Quyết định số 20/2006/QĐ-BTS ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Thuỷ sản về việc ban hành Quychế quản lý cảng cá, bến cá, khu neo đậu trú bão của tàu cá;

Theo đề nghị của Giám đốc SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 1424/TTr- SNN ngày 26 tháng6 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý khu neo đậu tránhtrú bão cho tàu cá huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp Uỷ ban nhân dânhuyện Bình Đại và các cơ quan có liên quan tổ chức triển khai Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhândân các huyện, thành phố; Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá và các tổ chức, cá nhâncó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực sau10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCHVõ Thành Hạo

QUY CHẾ

QUẢN LÝ KHU NEOĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO CHO TÀU CÁ HUYỆN BÌNH ĐẠI, TỈNH BẾN TRE
(Ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND ngày 04 tháng 7 năm 2014 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Bến Tre)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định việc quảnlý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá huyện Bình Đại (sau đây gọi tắt làkhu neo đậu tránh trú bão) và kết cấu hạ tầng có liên quan thuộc khu neo đậutránh trú bão cho tàu cá huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy chế áp dụng đối với các cơquan, tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác và sử dụng khu neo đậutránh trú bão.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

1. Khu neo đậu tránh trú bãolà khu vực được giới hạn bởi vùng đất và vùng nước thuộc khu neo đậu theo quy hoạchdo Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt, bao gồm: Bến cập tàu, vùng nước đậu tàu,luồng vào, hệ thống phao neo, trụ neo, phao tiêu dẫn luồng, biển báo, đườngcông vụ và khu đất để xây dựng các cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá.

2. Kết cấu hạ tầng của khu neođậu tránh trú bão là tổng thể các công trình, hạng mục công trình gồm: Hệthống luồng lạch, vùng nước neo đậu tránh trú bão, vùng nước bến cập tàu, vùngnước quay trở, đường nội bộ, các trụ neo, hệ thống phao tiêu báo hiệu, hệthống thông tin liên lạc và các tài sản khác.

3. Tàu cá là tàu, thuyền và cáccấu trúc nổi khác chuyên dùng cho khai thác, nuôi trồng, bảo quản, chế biếnthuỷ sản.

4. Chủ tàu cá là tổ chức, cánhân sở hữu, quản lý, sử dụng tàu cá.

5. Thuyền trưởng là người chỉhuy trên các loại tàu cá, theo quy định của pháp luật phải có bằng thuyềntrưởng.

6. Người lái tàu là người trựctiếp điều khiển tàu cá, không yêu cầu phải có bằng thuyền trưởng đốivới những loại tàu không quy định bắt buộc phải có bằng thuyềntrưởng.

7. Tàu cá có trang bị thiết bịkhai thác cồng kềnh, quá khổ: Là tàu cá để trang thiết bị khai thác trêntàu vượt quá giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao so với thiếtkế.

Điều 4. Tổ chức quản lý khuneo đậu tránh trú bão

Khu neo đậu tránh trú bão chotàu cá huyện Bình Đại do Ban Quản lý Cảng cá quản lý, sử dụng. Trường hợp cóbão, áp thấp nhiệt đới hoặc thiên tai khác thì Ban Quản lý Cảng cá phải thựchiện nhiệm vụ theo sự chỉ đạo, điều động của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại.

Điều 5. Đầu tư xây dựng,quản lý, khai thác khu neo đậu tránh trú bão

1. Khu neo đậu tránh trú bãocho tàu cá huyện Bình Đại là công trình do Nhà nước đầu tư xây dựng vàquản lý cho mục tiêu chính là neo đậu tàu thuyền tránh trú bão, thiên tai. Tấtcả các tổ chức, cá nhân quản lý, sử dụng khu neo đậu tránh trú bão phải tuânthủ theo các quy định của pháp luật về phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạnvà các vấn đề vệ sinh an toàn có liên quan.

2. Ban Quản lý và các tổ chức,cá nhân khi sử dụng, quản lý phải chấp hành các quy định về an toàn đườngthuỷ nội địa, quản lý đất đai, mặt nước có liên quan.

Điều 6. Những hành vi bị cấmtrong khu neo đậu tránh trú bão

1. Các hành vi phá hoại, pháhuỷ, xâm phạm kết cấu hạ tầng, trang thiết bị của khu neo đậu tránh trúbão.

2. Lấn chiếm phạm vi bảovệ công trình khu neo đậu tránh trú bão.

3. Xả nước thải chưa qua xử lýhoặc xử lý chưa đạt tiêu chuẩn, các chất thải rắn từ các tàu cá, các khu vực sơchế, chế biến thuỷ sản và khu dân cư vào khu neo đậu tránh trú bão.

4. Xả dầu thải, chất bẩn, chấtđộc, chất có hại, nước thải bẩn, rác sinh hoạt vứt bỏ phế thải khác không đúngnơi quy định và các hành vi gây ô nhiễm khác.

5. Tàng trữ, vận chuyển hàngquốc cấm; vận chuyển vũ khí, khí tài, chất nổ, chất độc hại, các loại tài liệu,băng đĩa, khẩu hiệu trái với quy định của pháp luật, xâm hại an ninh quốc gia.

6. Các hành vi gây mất an ninhtrật tự trong khu neo đậu tránh trú bão.

7. Thực hiện các hành vigây cản trở cho việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ khu neo đậutránh trú bão.

8. Điều khiển tàu cá vàphương tiện khác sai quy định gây ảnh hưởng đến công trình khu neo đậutránh trú bão.

Chương II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂNSỬ DỤNG KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO

Điều 7. Trách nhiệm của tổchức, cá nhân

1. Chấp hành nghiêm nội quyvà quy chế về quản lý khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá.

2. Tuân thủ phương án sắp xếptàu thuyền của Ban Quản lý Cảng cá và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão vàTìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại, chấp hành các quy định về phòng chốnglụt bão, cứu nạn cứu hộ. Có biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện,tránh va đập làm hư hỏng tài sản hoặc đứt neo, dây buộc làm trôi dạt tàuthuyền, gây thiệt hại đến tính mạng và tài sản.

3. Chấp hành lệnh điều động củaBan Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại, Ban Quản lýCảng cá trong trường hợp khẩn cấp kể cả việc buộc thuyền viên phải rời tàu đểđảm bảo an toàn tính mạng khi có mệnh lệnh của cấp có thẩm quyền.

4. Chấp hành các quy định vềan ninh trật tự, xuất nhập bến đối với tàu thuyền trong nước và xuất nhập cảnh (đối với tàucá và người nước ngoài), an toàn giao thông đường thuỷ, phòng, chốngcháy nổ, phòng, chống lụt bão và giữ gìn vệ sinh môi trường, an toàn lao động,an toàn vệ sinh thực phẩm trong khu neo đậu tránh trú bão.

5. Tàu thuyền vào trong khuneo đậu tránh trú bão phải được trang bị đầy đủ các phương tiện, dụng cụphòng, chống cháy nổ theo quy định.

6. Trong điều kiện bình thường,trước khi đưa tàu cá vào khu neo đậu tránh trú bão, thuyền trưởng hoặc người láitàu cá phải thông báo trước ít nhất 01 giờ cho Ban Quản lý Cảng cá về dịch vụvà yêu cầu khác (nếu có).

7. Tàu thuyền vào tránh trúbão, áp thấp nhiệt đới hoặc thiên tai, khi đã neo đậu an toàn, thuyền trưởng hoặc người lái tàu phải cung cấp thông tincho Ban Quản lý Cảng cá hoặc Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìmkiếm cứu nạn huyện Bình Đại về tên, số đăng ký, tình trạng củatàu, số người trên tàu và các yêu cầu khác (nếu có).

8. Tàu thuyền vào tránh trúbão, áp thấp nhiệt đới hoặc thiên tai, chỉ được phép rời khỏi khu neo đậutránh trú bão khi có lệnh của cơ quan có thẩm quyền.

9. Đối với tàu cá có trang bịthiết bị khai thác cồng kềnh, quá khổ phải thu xếp gọn trước khi vào khu neođậu tránh trú bão.

10. Bảo vệ và sử dụng an toàncác công trình hạ tầng kỹ thuật khu neo đậu tránh trú bão.

11. Khi xảy ra tai nạn hoặcphát hiện tai nạn, các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm tìm mọi biện pháp đảmbảo an toàn cho người và phương tiện; tổ chức ngay việc tìm kiếm cứu nạn, kịpthời khắc phục hậu quả theo quy định và thông báo cho Ban Chỉ huy Phòng chốnglụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bình Đại, Ban Quản lý Cảng cá để phối hợpgiải quyết.

12. Thuyền trưởng hoặc chủtàu có trách nhiệm phân công người trực tàu để thực hiện các hướng dẫn củaBan Quản lý Cảng cá hoặc Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạnhuyện Bình Đại và tự bảo quản tài sản trên tàu tại khu neo đậu tránh trú bão.

13. Tham gia tìm kiếm cứunạn và khắc phục hậu quả các sự cố hoặc thiên tai gây ra trong khuneo đậu tránh trú bão.

14. Chấp hành sự kiểm tra, giámsát và xử lý của cơ quan có thẩm quyền về kiểm tra xử lý vi phạm quy định về anninh, trật tự, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản và bảo vệ môi trường.

15.Khi vào hoạt động trong khu neo đậu tránh trú bão, tàu thuyền phải tự trangbị thùng chứa rác thải; dầu cặn phải được thu gom và xử lý theo quy định.

Điều 8. Quyền hạn của tổchức, cá nhân

1. Được sử dụng các công trìnhhạ tầng kỹ thuật, các loại hình dịch vụ theo hợp đồng với Ban Quản lýCảng cá và yêu cầu được giúp đỡ trong quá trình sử dụng khu neo đậu tránhtrú bão.

2. Được cung cấp các thông tinvề thời tiết, giá cả sản phẩm, ngư trường khai thác, nội quy và các quy địnhcủa Ban Quản lý Cảng cá và Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếmcứu nạn huyện Bình Đại.

Chương III

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA BAN QUẢN LÝCẢNG CÁ

Điều 9. Trách nhiệm của BanQuản lý Cảng cá

1. Căn cứ chương trình, kếhoạch và quy hoạch của ngành, địa phương, hằng năm Ban Quản lý Cảng cá xâydựng kế hoạch sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước để thực hiệnviệc quản lý, duy tu, bảo dưỡng công trình.

2. Trong phạm vi trách nhiệm vàquyền hạn, Ban Quản lý Cảng cá xây dựng nội quy, hướng dẫn và theo dõi việc thựchiện Quy chế này. Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung Quy chế khi cần thiết.

3. Phối hợp các cơ quan chứcnăng tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và Quychế này cho các tổ chức, cá nhân tham gia sử dụng khu neo đậu tránh trú bão.

4. Thực hiện chế độ báo cáothống kê định kỳ và đột xuất theo quy định của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn và các cơ quan chức năng có liên quan. Lập sổ nhật ký tàuthuyền vào khu neo đậu tránh trú bão theo mẫu quy định tại Phụ lụcVII ban hành kèm theo Thông tư số 52/2013/TT-BNNPTNT ngày 11 tháng 12 năm2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thihành một số điều của Nghị định số 80/2012/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm2012 của Chính phủ về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bãocho tàu cá.

5. Tạo thuận lợi cho các tổchức, cá nhân tham gia khai thác và sử dụng khu neo đậu tránh trú bãotheo đúng quy định của pháp luật.

6. Lập sổ theo dõi tình hìnhhoạt động, tình trạng kỹ thuật các công trình, hạng mục công trình, trang thiếtbị của khu neo đậu tránh trú bão.

7. Quản lý, khai thác sử dụngđúng mục đích và có hiệu quả các công trình hạ tầng kỹ thuật của khu neođậu tránh trú bão theo quy định của pháp luật. Thường xuyên kiểm tra vàcó kế hoạch duy tu, sửa chữa các công trình hạ tầng kỹ thuật vànạo vét luồng, lạch để tạo điều kiện cho tàu ra, vào khu neo đậu antoàn.

8. Phối hợp với Công an huyệnBình Đại và Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh triển khai thựchiện tốt các quy định về phòng, chống cháy nổ, tổ chức tập huấn về côngtác phòng, chống cháy nổ cho các tổ chức, cá nhân khai thác sử dụng khu neo đậutránh trú bão.

9. Cung cấp thông tin về ngưtrường, nguồn lợi thuỷ sản, thông báo tình hình luồng lạch, phao tiêu báo hiệu,tình hình an toàn trụ neo và thời tiết cho tàu cá ra, vào khu neo đậu tránhtrú bão.

Thực hiện đầy đủ các yêu cầu,chỉ đạo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn khi có thiêntai xảy ra.

Điều 10. Quyền hạn của BanQuản lý Cảng cá

1.Được trực tiếp giao dịch, ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết với các tổ chức,cá nhân trong và ngoài nước thuộc các thành phần kinh tế để đầu tư, xây dựng,sửa chữa, nâng cấp các công trình thuộc kết cấu hạ tầng và các dịch vụ khácliên quan đến hậu cần nghề cá tại khu neo đậu tránh trú bão theo quy địnhcủa pháp luật hiện hành.

2. Được trực tiếp tổ chức đầutư sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ hậu cần nghề cá trong khu neo đậutránh trú bão.

3. Được trang bị đầy đủ cáctrang thiết bị phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn, phòng, chống cháy, nổtheo quy định. Các thiết bị trên phải luôn ở tình trạng hoạt động tốt.

4. Lập biên bản tạm đình chỉhoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân cóhành vi vi phạm nghiêm trọng, tái phạm hoặc không có biện pháp khắc phục hậuquả để loại trừ sự cố nguy hiểm về cháy nổ và môi trường trong phạm vi khu neođậu tránh trú bão.

5. Xửlý hoặc đề nghị các cơ quan chức năng của địa phương giải quyết cácvụ việc để đảm bảo an ninh trật tự, bảo vệ môi trường và phòng,chống cháy, nổ trong khu neo đậu tránh trú bão.

6. Được ngân sách tỉnh cấp kinhphí cho công tác quản lý và bảo trì khu neo đậu tránh trú bão trên cơ sở dựtoán được duyệt hằng năm.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC CƠ QUAN LIÊN QUAN TRONGVIỆC PHỐI HỢP CHỈ ĐẠO QUẢN LÝ KHU NEO ĐẬU TRÁNH TRÚ BÃO

Điều 11. Trách nhiệm của SởNông nghiệp và Phát triển nông thôn

1. Giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh,quản lý nhà nước đối với khu neo đậu tránh trú bão tại địa phương.

2.Tuyên truyền, phổ biến Quy chế này và các văn bản pháp luật có liên quan chocác tổ chức, cá nhân tham gia quản lý, khai thác và sử dụng khu neo đậu tránhtrú bão.

3. Chỉ đạo Ban Quản lý Cảngcá xây dựng kế hoạch bảo vệ, duy tu, bảo dưỡng, nâng cấp các hạng mục côngtrình được nhà nước đầu tư và giao trách nhiệm quản lý; xây dựng nội quy quảnlý khu neo đậu tránh trú bão và phổ biến cho các tổ chức, cá nhân liên quanbiết để thực hiện.

4. Định kỳ tổ chức giám sát,kiểm tra, thanh tra việc thực hiện Quy chế này trong phạm vi trách nhiệm vàquyền hạn được giao; phối hợp các cơ quan, đơn vị chức năng tổ chức đào tạo,tập huấn về pháp luật, nâng cao kỹ năng quản lý cho cán bộ, nhân viên quản lýkhu neo đậu tránh trú bão trong toàn tỉnh.

5. Lập danh bạ khu neo đậutránh trú bão thuộc quyền quản lý; số điện thoại, tần số liên lạc củaThường trực Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạncủa địa phương tại các khu neo đậu tránh trú bão; định kỳ báo cáo và công bố danh mục khu neo đậu tránh trú bão đủ điềukiện cho các cơ quan có liên quan.

Điều 12. Trách nhiệm của BộChỉ huy Bộ đội Biên phòng

Chỉ đạo Đồn Biên phòng CửaĐại:

1. Trong điều kiện bình thường,phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá, chính quyền địa phương, các lực lượng liênquan trên địa bàn thường xuyên tuần tra, hướng dẫn tàu cá vào khu neo đậutránh trú bão.

2. Khi có bão, áp thấp nhiệtđới hoặc thiên tai khác xảy ra, phối hợp với Ban Quản lý Cảng cá điều độngtàu cá vào khu neo đậu tránh trú bão.

3.Phối hợp với các lực lượng có liên quan đảm bảo an ninh, trật tự trong khu neođậu tránh trú bão đồng thời xử lý các hành vi vi phạm theo quy định của phápluật.

Điều 13. Trách nhiệm của Uỷban nhân dân huyện Bình Đại

Chỉ đạo Uỷ ban nhân dân xãvà các đơn vị chức năng có liên quan:

1. Phối hợp với Ban Quản lýCảng cá thường xuyên tuần tra, hướng dẫn tàu cá vào khu neo đậu tránh trúbão. Xử lý các trường hợp chống người thi hành nhiệm vụ và lấn chiếm khu neođậu tránh trú bão.

2. Phối hợp với Ban Quản lýCảng cá trong công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, thực hiện giữgìn vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống dịch bệnhtrong khu neo đậu tránh trú bão theo quy định của pháp luật.

Điều 14. Trách nhiệm của cáccơ quan, tổ chức liên quan

1. Phối hợp kịp thời và thườngxuyên với Ban Quản lý Cảng cá để tuyên truyền phổ biến Quy chế, tập huấn, kiểmtra, giám sát và xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật trong phạm vi khuneo đậu tránh trú bão về vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; hoạtđộng kinh doanh, dịch vụ; an ninh trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ, đườngbộ, phòng chống tệ nạn xã hội, xuất nhập cảnh, các hành vi phá hoại, phòng, chốngcháy, nổ; phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn.

2. Đề nghị Báo Đồng Khởi,Đài Phát thanh và Truyền hình Bến Tre phối hợp với Ban Quản lý Cảng cáthông báo tình hình luồng, lạch, phao tiêu báo hiệu, tình hình an toàn trụ neocho các tàu cá ra, vào khu neo đậu tránh trú bão.

Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 15. Sửa đổi, bổ sungQuy chế

Trong quá trình thực hiện, nếucó vấn đề vướng mắc, không phù hợp cần bổ sung, sửa đổi thì các tổ chức, cánhân khai thác và sử dụng khu neo đậu tránh trú bão phản ánh bằng văn bản vềSở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp trình Uỷ ban nhân dân tỉnhxem xét, quyết định./.