ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NAM ĐỊNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2014/QĐ-UBND

Nam Định, ngày 15 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

KIỆN TOÀN, QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN CHỈ ĐẠO VỀ NHÂN QUYỀN TỈNH NAM ĐỊNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 918/QĐ-TTg ngày 11/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và thành phần Ban Chỉ đạo về Nhân quyền;

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh, tại Tờ trình số 1024/TTr-BCĐ-CAT ngày 27/8/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, tại Văn bản số 114/BC-STP ngày 09/9/2014, về kiện toàn, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Nam Định,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Nam Định (sau đây gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông, bà có tên sau đây:

1. Trưởng Ban: Ông Bùi Đức Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh.

2. Phó Ban thường trực: Ông Trần Đức Tuấn, Phó Giám đốc Công an tỉnh.

3. Phó Ban: Ông Trần Kha, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh.

4. Các ủy viên:

- Ông Phạm Quang Ái, Phó Giám đốc Sở Tư pháp;

- Bà Hoàng Thị Bích Hảo, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông;

- Bà Trần Thị Thúy Hiền, Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Phạm Đức Chính, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội;

- Ông Trần Ngọc Thạch, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Bà Hoàng Thị Hoài Phương, Phó Tổng Biên tập Báo Nam Định;

- Ông Trịnh Xuân Lộc, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh;

- Ông Nguyễn Công Hiệp, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bà Cao Thị Tính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nam Định.

5. Mời tham gia Ủy viên Ban Chỉ đạo:

- Ông Nguyễn Văn Vũ, Phó Trưởng ban T.T Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;

- Ông Trần Đăng An, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;

- Ông Lương Tiến Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;

- Ông Vũ Văn Nghĩa, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh;

- Ông Trần Văn Kiểm, Phó Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh;

- Ông Nguyễn Văn Hậu, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;

- Bà Lê Thị Thúy Nhài, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh;

- Bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Bí thư Tỉnh đoàn;

- Ông Nguyễn Hải Dũng, Phó trưởng Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh.

Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Chỉ đạo:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền và thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo về Nhân quyền Chính phủ;

- Phối hợp, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và các địa phương trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến lĩnh vực bảo vệ, đấu tranh về nhân quyền trên địa bàn tỉnh;

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền thành tựu về đảm bảo quyền con người ở Việt Nam và tại địa phương trên các phương tiện thông tin đại chúng;

- Đánh giá tình hình, đề ra phương hướng công tác, giải quyết các vấn đề quan trọng liên quan đến dân chủ, nhân quyền trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra việc triển khai và kết quả thực hiện công tác nhân quyền của các sở, ban, ngành và địa phương;

- Được yêu cầu các sở, ban, ngành và địa phương báo cáo tình hình chung hoặc các vụ việc nhạy cảm về dân chủ, nhân quyền có liên quan;

- Thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể khác liên quan đến nhân quyền trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao.

Điều 3. Tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo:

1. Ban Chỉ đạo hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm.

2. Trưởng Ban Chỉ đạo được sử dụng con dấu của UBND tỉnh; Phó trưởng Ban sử dụng con dấu của cơ quan công tác trên các văn bản do Phó trưởng Ban ký theo sự phân công hoặc ủy quyền của Trưởng Ban.

3. Công an tỉnh là Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh; Văn phòng Thường trực của Ban Chỉ đạo đặt tại Phòng Tham mưu Công an tỉnh, do một Phó trưởng Phòng phụ trách lĩnh vực tham mưu An ninh là Trưởng Văn phòng Thường trực.

4. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực do Cơ quan Thường trực phối hợp với Sở Tài chính, lập dự toán trong tổng số ngân sách hàng năm chi cho nhiệm vụ công tác an ninh của Công an tỉnh, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 4.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 09/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnh về thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh.

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- BCĐ Nhân quyền Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT.Tỉnh ủy; TT.HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCTUBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Website tỉnh; Website VPUBND tỉnh;
- Lưu VP1, VP8.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đoàn Hồng Phong