ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2015/QĐ-UBND

Long An, ngày 15 tháng 04 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ NỘI VỤ TỈNH LONG AN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày04/7/2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộmáy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư số 15/2014/TT-BNV ngày31/10/2014 của Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổchức của Sở Nội vụ thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Phòng Nộivụ thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

Theo đề nghị tại tờ trình số 189/TTr-SNVngày 23/3/2015 của Giám đc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Vị trí, chức năng

Sở Nội vụ là cơ quan chuyên môn thuộcUBND tỉnh, có chức năng tham mưu, giúp UBND tỉnh quản lý nhà nước về: tổ chức bộmáy; vị trí việc làm; biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức trong các cơquan, tổ chức hành chính; vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danh nghềnghiệp và số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệpcông lập; tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồngtrong cơ quan, tchức hành chính, đơn vị sự nghiệp cônglập; cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức; chính quyền địaphương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức và cán bộ, công chứcxã, phường, thị trấn (sau đây gọi chung là cấp xã); đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã; những người hoạt động không chuyêntrách ở cấp xã; tchức hội, tổ chức phi chính phủ; vănthư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua - khen thưởng và công tác thanh niên.

2. Sở Nội vụ có tư cách pháp nhân, cócon dấu và tài khoản riêng; chấp hành sự lãnh đạo, quản lý về tổ chức và hoạt độngcủa UBND tỉnh, đồng thời chấp hành sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyênmôn, nghiệp vụ của Bộ Nội vụ.

Điều 2, Nhiệm vụ, quyền hạn

1. Trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnhdự thảo các quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dàihạn, năm năm, hàng năm; các đề án, dự án và chương trình,biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính về ngành, lĩnh vựcthuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở trên địa bàn tỉnh.

2. Tổ chức thực hiện các văn bn quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đán, dựán, chương trình đã được phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, hướng dn, kim tra, ph biến, giáo dục, theo dõi thi hành pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi quảnlý nhà nước được giao.

3. Về tổ chức bộ máy:

a) Trình UBND tỉnh quyết định việcphân cấp quản lý tổ chức bộ máy đối với các cơ quan chuyênmôn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thànhphố (sau đây gọi chung là cp huyện).

b) Trình UBND tỉnh đề án thành lập, sápnhập, chia tách, giải thể các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyệnđể trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

c) Trình UBND tỉnh ban hành văn bản quyđịnh cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở.

d) Giúp UBND tỉnh trong việc xây dựngđề án thành lập, tổ chức lại, giải th các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh để trình cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định.

đ) Thẩm định về nội dung đối với dự thảovăn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức của các cơ quanchuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh. Thẩm định đề án thànhlập, tổ chức lại, giải thcác đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc thm quyn quyết định của UBND tỉnh.

e) Thẩm định việc thành lập, kiện toàn,sáp nhập, giải thể các tổ chức phối hợp liên ngành thuộc thẩm quyền quyết địnhcủa Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

g) Phi hợp với cáccơ quan chuyên môn cùng cấp hướng dẫn UBND cấp huyện quy định chức năng, nhiệmvụ, quyền hạn và tổ chức của các phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lậpthuộc UBND cấp huyện.

h) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan chứcnăng liên quan của tỉnh hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phân loại,xếp hạng đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định của pháp luật.

4. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức,số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập:

a) Thẩm định, trình UBND tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh kế hoạch biên chế công chức, kế hoạch số lượng người làm việc hàngnăm của các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thm quyền quản lý của UBND tỉnh đUBND tỉnh trình BộNội vụ theo quy định.

b) Giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnhtrình HĐND tỉnh quyết định tng biênchế công chức trong các cơ quan của HĐND, UBND, đơn vị sựnghiệp công lập thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện trong phạm vi biên chế côngchức được Bộ Nội vụ giao.

c) Căn cứ ý kiến thẩm định của Bộ Nộivụ, giúp UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh trình HĐND tỉnh phê duyệt tổng số ngườilàm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; chủ trì tham mưu và giúp UBNDtỉnh tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện sau khi HĐND tỉnh phê duyệt.

d) Hướng dẫn quản lý, sử dụng biên chếcông chức, slượng người làm việc đối với các cơ quan chuyênmôn thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các đơn vị sự nghiệp công lập theo quyđịnh.

đ) Tổng hp, thốngkê, báo cáo biên chế, số lượng người làm việc và việc thực hiện biên chế côngchức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, tổ chức hành chính, đơn vị sựnghiệp công lập theo quy định của pháp luật.

5. Về quản lý vị trí việc làm, cơ cấungạch công chức, cơ cấu chức danh nghề nghiệp viên chức (gọi chung là cơ cu chức danh công chức, viên chức):

a) Trình UBND tỉnh ban hành văn bản chỉđạo, hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý xây dựng đề ánvị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề án điều chỉnh vịtrí việc làm, cơ cu chức danh công chức, viên chức theoquy định.

b) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh, UBND tỉnhthẩm định đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh công chức, viên chức hoặc đề ánđiều chỉnh vị trí việc làm, cơ cu chức danh công chức, viênchức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý theo quy định.

c) Giúp UBND tỉnh tổng hợp danh mục vịtrí việc làm, xây dựng đề án vị trí việc làm, cơ cu chứcdanh công chức, viên chức hoặc đ án điu chỉnh vị trí việc làm và cơ cấu chức danh công chức, viên chức của cáccơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lý đUBND tỉnhgửi Bộ Nội vụ phê duyệt theo quy định.

d) Trình UBND tỉnh quyết định phân cấphoặc ủy quyền thực hiện việc sử dụng, quản lý vị trí việc làm và cơ cấu chứcdanh công chức, viên chức trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc tỉnh quản lýtheo quy định của pháp luật.

6. Về tổ chức chính quyền:

a) Hướng dẫn tổ chức và hoạt động củacác cơ quan thuộc bộ máy chính quyn địa phương các cấp trênđịa bàn theo quy định của pháp luật.

b) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việctổ chức và hướng dẫn công tác bu cửđại biu Quc hội và bu cử đại biu HĐND các cp.

c) Tham mưu, giúpUBND tỉnh trình HĐND tỉnh bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch vàcác thành viên khác của UBND tỉnh.

d) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việctrình cấp có thẩm quyền phê chun kếtquả bầu cử, phê chun việc miễn nhiệm, bãi nhiệm đi với các chức danh bầu cử theo quy định của pháp luật.

đ) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnhphê chuẩn kết quả bầu cử, phê chun việc miễn nhiệm, bãinhiệm đối với thành viên UBND cấp huyện theo quy định của pháp luật.

e) Tham mưu, giúp UBND tỉnh thống kê,tổng hợp, báo cáo số lượng cht lượng đại biu HĐND, thành viên UBND các cấp theo quy định.

g) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việchướng dẫn, kiểm tra, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thịtrấn, ở cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp trong địabàn tỉnh và việc thực hiện công tác dân vận của chính quyền theo quy định củapháp luật,

h) Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của ấp,khu phố theo quy định của pháp luật.

i) Tham mưu, giúp UBND tỉnh chỉ đạo, hướngdẫn, kiểm tra UBND cấp huyện, UBND cấp xã trong việc xây dựng, thực hiện cácvăn bản, đề án liên quan đến công tác xây dựng nông thônmới theo phân công của UBND tỉnh và theo quy định của pháp luật.

7) Về công tác địa giới hành chính vàphân loại đơn vị hành chính:

a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiệncông tác quản lý địa giới hành chính trên địa bàn theo quyđịnh của pháp luật và theo hướng dẫn của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

b) Thẩm định, trình UBND tỉnh và Chủ tịchUBND tỉnh các đề án, văn bản liên quan đến việc thành lập,giải thể, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính, đi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnhđUBND tỉnh trình cấp có thẩm quyền quyết định hoặc để Chủtịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của pháp luật.

c) Hướng dn và tổchức triển khai thực hiện các đề án, văn bản liên quan đếncông tác địa giới đơn vị hành chính, đổi tên đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính trong địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyềnphê duyệt.

d) Giúp UBND tỉnh quản lý hồ sơ, bản đồđịa giới, mốc, địa giới hành chính của tỉnh theo quy định của pháp luật.

8. Về cán bộ, công chức, viên chức; cánbộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã:

a) Trình UBND tỉnh ban hành các văn bảnvề tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với đội ngũ cán bộ, công chức, viên chứcvà cán bộ, công chức cấp xã theo quy định của pháp luật; tham mưu, giúp UBNDtỉnh trong việc ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản vềquản lý và sử dụng những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã theo quyđịnh của pháp luật.

b) Trình UBND tỉnh ban hành văn bản quyđịnh cụ thể điều kiện, tiêu chuẩn, chức danh đi với Trưởng, Phó các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ và đốivới Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Nội vụ trong địa bàn tỉnh.

c) Trình Chủ tịch UBND tỉnh quyết địnhviệc tiếp nhận, sử dụng, bổ nhiệm, bnhiệm lại, điều động,luân chuyển, biệt phái, nâng bậc lương, bổ nhiệm ngạch, chuyển ngạch, thay đổichức danh nghề nghiệp, đánh giá, phân loại, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bi dưng và các chế độ, chính sách khác đối với cánbộ, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh theo quy địnhcủa Đảng, Nhà nước và phân cấp quản lý cán bộ của UBND tỉnh.

d) Tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việctuyển dụng công chức, viên chức; thí đim thi tuyn chức danh lãnh đạo, quản lý; thi nâng ngạch côngchức; thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghnghiệp đối với viên chức theo quy định của pháp luật và theo phân cấp quảnlý cán bộ của UBND tỉnh.

đ) Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viênchức thuộc diện UBND tỉnh quản lý theo quy định của pháp luật.

e) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncác quy định về tiêu chuẩn chức danh cán bộ, công chc, viênchức; về cơ cấu cán bộ, cơ cấu chức danh công chức, viên chức theo quy định củapháp luật.

g) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncác quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, côngchức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã, những ngườihoạt động không chuyên trách ở cấp xã; việc thực hiện chế độ, chính sách vàcông tác quản lý h sơ đi với cán bộ,công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

h) Hướng dẫn, thống kê, kiểm tra việcthực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu phố.

9. Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, côngchức, viên chức và cán bộ, công chức cấp xã (trong khoản này gọi chung là cán bộ,công chức, viên chức):

a) Trình UBND tỉnh ban hành chế độ, chínhsách khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh học tập để nâng caotrình độ, năng lực công tác.

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quantrình UBND tỉnh quyết định việc bố trí, phân bổ kinh phí đối với hoạt động đàotạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh theoquy định.

c) Trình UBND tỉnh ban hành quy hoạch,kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý;giúp UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồidưỡng cán bộ, công chức, viên chức sau khi được phê duyệt.

d) Giúp UBND tỉnh hướng dẫn, kiểm traviệc thực hiện chế độ đào tạo bi dưỡng cán bộ, công chức,viên chức theo quy định; tổng hp, báo cáo kết quả hoạt độngđào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức hàng năm gửi Bộ Nội vụ theo quyđịnh.

10. Về thực hiện chế độ, chính sách tiềnlương:

a) Tổng hp danhsách, hồ sơ, trình Chủ tịch UBND tỉnh có văn bản đề nghị Bộ Nội vụ cho ý kiến thốngnhất trước khi ký quyết định nâng bậc lương trước thời hạn đi với cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh xếp lương ở ngạch chuyên viêncao cấp và các ngạch, chức danh tương đương ngạch chuyên viên cao cấp theo quyđịnh.

b) Quyết định theo thẩm quyền hoặc trìnhcấp có thẩm quyền quyết định việc nâng bậc lương thường xuyên, nâng bậc lươngtrước thời hạn, nâng lương vượt bậc và các chế độ, chính sách về tiền lương đốivới cán bộ, công chức, viên chức, người lao động theo quy định của pháp luật vàtheo phân cấp của UBND tỉnh.

c) Hướng dẫn, kiểm tra, giải quyết theothẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc trong việcthực hiện chính sách, chế độ tiền lương, phụ cấp, sinh hoạt phí và tiền thưởngđối với cán bộ, công chức, viên chức, lao động hợp đồng trong cơ quan, tổ chứchành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh theo quy định.

11. Về cải cách hành chính; cải cách chếđộ công vụ, công chức:

a) Trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnhlãnh đạo, chỉ đạo, triển khai công tác cải cách hành chính của tỉnh theo cácnghị quyết, chương trình, kế hoạch cải cách hành chính của Chính phủ.

b) Trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnhquyết định phân công các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh chủ trì hoặc phốihợp thực hiện các nội dung, công việc của cải cách hành chính, bao gồm: cảicách thể chế, cải cách thủ tục hành chính, cải cách tổ chức bộ máy hành chính,xây dựng và nâng cao cht lượng đội ngũ cán bộ, công chức,viên chức, cải cách tài chính công, hiện đại hóa nền hành chính.

c) Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnhquyết định các biện pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độcông vụ, công chức.

d) Hướng dẫn, đôn đc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; UBND cấp huyện và UBNDcấp xã triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chức theo chương trình, kế hoạch,đán cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chứcđã được cấp có thm quyền phê duyệt.

đ) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thựchiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa liên thông hiện đại tại các cơquan hành chính nhà nước ở địa phương.

e) Giúp UBND tỉnh theo dõi, đánh giá,tổng hợp kết quả thực hiện các nhiệm vụ về cải cách hành chính, cải cách chế độcông vụ, công chức của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND cấp huyệnvà UBND cấp xã; xây dựng và thực hiện chế độ báo cáo vcông tác cải cách hành chính, cải cách chế độ công vụ, công chứctheo quy định.

g) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan cóliên quan hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ trong lĩnh vực cải cách hành chínhcho công chức chuyên trách cải cách hành chính các cơquan, tổ chức, đơn vị thuộc UBND tỉnh và UBND cấp huyện.

12. Về công tác tổ chức hội; quỹ xã hội,quỹ từ thiện (gọi chung là quỹ):

a) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnhquyết định cho phép thành lập, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, giải thể, đổitên và phê duyệt điều lệ đi với hội có phạm vi hoạt độngtrong tỉnh theo quy định của pháp luật.

b) Thẩm định, trình Chủ tịch UBND tỉnhcấp giấy phép thành lập và công nhận điu lệ, cho phép hợpnht, sáp nhập, chia, tách, giải thi tên, đình chỉ, tạm đình chỉ hoạt động, cho phép quỹhoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ, công nhận quđủđiều kiện hoạt động, công nhận thành viên Hội đồng quản lýquỹ, cho phép thay đi hoặc cấp lại giy phép thành lập, thu hi giyphép thành lập, giải quyết khiếu nại,t cáo đi với quỹ có phạm vi hoạt độngtrong tỉnh và qucó tổ chức, cá nhân nước ngoài góp tàisản đthành lập, hoạt động trong phạm vi huyện, xã.

c) Căn cứ tình hình thực tế ở địa phương, trình Chủ tịch UBND tỉnh ủy quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyệnquyết định việc thực hiện công tác quản lý đối với hội có phạm vi hoạt độngtrong xã, quỹ có phạm vi hoạt động trong huyện, xã theo quy định của pháp luật.

d) Trình UBND tỉnh quyết định cho phéphội có phạm vi hoạt động trong cả nước, hội có phạm vi hoạt động liên tỉnh đặtvăn phòng đại diện của hội ở địa phương theo quy định của pháp luật.

đ) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệnpháp luật về hội, quỹ đi với các hội, quỹ hoạt động trongphạm vi tỉnh. Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thm quyền xử lý các vi phạm pháp luật về hội, qu.

e) Chủ trì, phối hợp với các Sở ngànhtỉnh trình UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định việc htrợ và thực hiện các chế độ, chính sách khác đối với tổ chức hội, qutheo quy định của pháp luật.

13. Về công tác văn thư, lưu trữ:

a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh ban hành vàhướng dẫn thực hiện các chế độ, quy định về công tác văn thư, lưu trữ theo quyđịnh của pháp luật.

b) Tham mưu, giúp UBND tỉnh về công tácquản lý lưu trữ thông tin số trong các cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàntỉnh theo quy định của pháp luật.

c) Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Danhmục tài liệu hết giá trị của Lưu trữ lịch sử của tỉnh, quyết định hủy tài liệuhết giá trị tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quy định của pháp luật.

d) Thẩm định Danh mục tài liệu hết giá trị cần hủy tại Lưu trữ cơ quan đối với cơ quan, tổ chức thuộc nguồnnộp lưu tài liệu vào Lưu trữ lịch sử của tỉnh; quyết định việc hủy tài liệu cóthông tin trùng lặp tại Lưu trữ lịch sử của tỉnh theo quyđịnh của pháp luật.

đ) Nghiên cứu, ứng dụng khoa học và côngnghệ vào công tác văn thư, lưu trữ.

e) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệpvụ văn thư, lưu trữ đối với đội ngũ công chức, viên chức làm công tác văn thư, lưutrữ.

g) Kiểm tra việc thực hiện các chế độ,quy định về công tác văn thư, lưu trữ; giải quyết theo thẩm quyền hoặc báo cáocấp có thẩm quyền xem xét giải quyết khiếu nại, tcáo và xử lý vi phạm pháp luật vvăn thư, lưu trữ.

h) Thực hiện công tác báo cáo, thống kêvề văn thư, lưu trữ theo quy định của pháp luật.

i) Thực hiện nhiệm vụ của Lưu trữ lịchsử của tỉnh, gồm: trình cấp có thẩm quyền ban hành Danh mục cơ quan, tổ chứcthuộc nguồn nộp lưu tài liệu và phê duyệt Danh mục tài liệu nộp lưu vào Lưu trữlịch sử của tỉnh; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức thuộc nguồn nộp lưu tài liệuchuẩn bị tài liệu nộp lưu; thu thập, chỉnh lý, xác định giá trị, thống kê, tubổ phục chế, bảo hiểm, bảo quản, giải mật tài liệu lưu trữ lịch sử và tổ chứckhai thác, sử dụng tài liệu lưu trữ theo quy định của pháp luật.

k) Cấp, cấp lại, thu hồi chứng chỉ hànhnghề lưu trcho cá nhân có đủ các điều kiện theo quy địnhcủa pháp luật.

l) Thực hiện các hoạt động dịch vụlưu trtheo quy định của pháp luật.

14. Về công tác tôn giáo:

a) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách, pháp luật về tôn giáo đivới cán bộ, công chức, viên chức và tín đ, chức sc, chức việc, nhà tu hành, nhân sĩ các tôn giáo trong phạm vi quản lý củatỉnh.

b) Giải quyết theo thẩm quyền hoặc trìnhcấp có thẩm quyền giải quyết những vcụ th vtôngiáo theo quy định của pháp luật. Chủ trì, phi hợp vớicác sở, ban, ngành trong việc tham mưu, trình UBND tỉnh giải quyết những vấn đềphát sinh trong tôn giáo theo quy định; là đầu mối liên hệ giữa chính quyền địaphương với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

c) Thực hiện công tác thanh tra, kiểmtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực tôn giáo theo quy định của pháp luật.

d) Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nghiệpvụ về công tác tôn giáo đối với đội ngũ công chức làm công tác tôn giáo thuộcphạm vi quản lý của Sở Nội vụ.

đ) Trình UBND tỉnh thực hiện việc áp dụngchính sách đối với những tổ chức tôn giáo và cá nhân có hoạt động tôn giáo theoquy định của pháp luật.

e) Thực hiện việc nghiên cứu khoa họctrong lĩnh vực tôn giáo, tổng kết thực tiễn, cung cấp luận cứ khoa học cho việcxây dựng và thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đốivới tôn giáo.

g) Hướng dẫn PhòngNội vụ thuộc UBND cấp huyện giải quyết những vấn đề cụ thể về tôn giáo theo quyđịnh của pháp luật.

15. Về công tác thi đua, khen thưng:

a) Tham mưu, giúp UBND tỉnh, Chủ tịchUBND tỉnh và Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua;hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã,Mặt trận Tquốc, các tổ chức chính trị, chính trị - xãhội và các tổ chức kinh tế thực hiện các phong trào thi đuavà chính sách khen thưởng của Đảng, Nhà nước trên địa bàn tỉnh. Chủ trì, phi hợp với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị -xã hội, tổ chức xã hội ở địa phương và các cơ quan thông tinđại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điển hình tiên tiến.

b) Tổ chức thực hiện kế hoạch đào tạo,bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ công chức làm công tácthi đua, khen thưởng ở các s, ban,ngành, cp huyện,cấp xã và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ tronglĩnh vực thi đua, khen thưởng. Thực hiện công tác thanhtra, kiểm tra những vn đề liên quan đến công tác thi đuakhen thưng và gii quyết các khiếu nại, t cáo vlĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy đnh của pháp luật.

c) Thm định hsơ đề nghị khen thưởng của các sở, ban, ngành, của cấp huyện, cấpxã, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội,tchức xã hội, tổ chức kinh tế ở địa phươngvà cơ sở, trình UBND tỉnh quyết định khen thưởng hoặc đề nghị cấp có thẩm quyềnquyết đnh khen thưởng theo quy định.

d) Qun lýlưu trữ hsơ khen thưởng theo quy đnh của pháp luật; xây dựng và quản lý cơ sở dliệu về thi đua, khen thưng; tng hợp, báo cáo định kỳ vthi đua, khen thưởng theo quy định. Xây dựng, quản lý và sdụng Quthi đua, khen thưởng theo quy định của phápluật; quản lý, cấp phát, thu hồi, cấp đổi hiện vật khen thưởng theo phân cấp;tham mưu tổ chức thực hiện việc trao tặng đón nhận các hình thức khen thưởngtheo quy định của pháp luật.

đ) Làm nhiệm vụ Thường trực Hội đồng Thiđua - Khen thưởng tỉnh.

16. Về công tác thanh niên:

a) Chủ trì, phối hợp với các sở, ban,ngành và các cơ quan, tổ chức có liên quan của tỉnh trong việc tuyên truyền, phổbiến, giáo dục pháp luật cho thanh niên, trong việc thực hiện cơ chế, chính sáchđối với thanh niên và công tác thanhniên theo quy định; giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về thanh niên và công tác thanh niên.

b) Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiệncác quy định của pháp luật về thanh niên và công tác thanh niên; việc thực hiệnchính sách, chế độ trong tổ chức và quản lý thanh niên, công tác thanh niên củatỉnh; hướng dn chuyên môn, nghip vụ vcông tác thanh niên đối với các sở, cơ quanngang sở đơn vsự nghiệp thuộc tỉnh, UBND cấp huyện, cấpxã.

c) Thực hiện chế độ, chính sách đối vớithanh niên theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của các cơquan có thẩm quyn.

17. Thực hiện hợp tác quc tế về công tác nội vụ và các lĩnh vực được giao theo quy định của phápluật và theo phân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

18. Thực hiện công tác kiểm tra, thanhtra, giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến công tácnội vụ theo quy định của pháp luật và theo phân công hoặcủy quyn của UBND tỉnh; thực hiện các quy định về phòng,chống tham nhũng, tiêu cực, các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãngphí; xử lý theo thẩm quyền các vi phạm pháp luật, hoặc tham mưu cho cấp có thẩmquyền xử lý các vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực công tác được giao theo quyđịnh của pháp luật.

19. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ vềcông tác nội vụ và các lĩnh vực khác được giao đối với các cơ quan hành chính,đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh, đối với UBND cấp huyện, UBND cấp xã. GiúpUBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước theo các lĩnh vực công tác đượcgiao đối với các tổ chức của các Bộ, ngành Trung ương và địa phương khác đặttrụ sở trên địa bàn tỉnh.

20. Tổng hợp, thống kê theo hướng dẫncủa Bộ Nội vụ về tổ chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; số lượngcác đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, slượng ấp, khuph; số lượng, chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viênchức và cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên trách ởcấp xã; công tác văn thư, lưu trữ nhà nước; công tác tôn giáo; công tác thiđua, khen thưởng; công tác thanh niên và các lĩnh vực khác được giao.

21. Tổ chức nghiên cứu, ứng dụng các tiếnbộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tácquản lý nhà nước và chuyên môn, nghiệp vụ được giao.

22. Chỉ đạo và hướng dẫn tổ chức các hoạtđộng dịch vụ công trong các lĩnh vực công tác thuộc phạm vi quản lý của Sở Nội vụ.

23. Thực hiện công tác thông tin, báocáo định kỳ, đột xuất với UBND tỉnh và Bộ Nội vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụđược giao theo quy định.

24. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế côngchức, cơ cấu ngạch công chức, vị trí việc làm, cơ cấu viên chức theo chức danhnghnghiệp và slượng người làmviệc trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nội vụ; quản lý hsơ, quyết định việc tuyển dụng, tiếp nhận, sử dụng, bnhiệm, bnhiệm lại, điu động,biệt phái, nâng bậc lương, bnhiệm ngạch, chuyn ngạch, thay đi chức danh nghề nghiệp, đánh giá,khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bi dưỡng và các chếđộ, chính sách khác đối với công chức, viên chức, người lao động thuộcthm quyền quản lý của Sở Nội vụ theo quy định và theophân công hoặc ủy quyền của UBND tỉnh.

25. Quản lý và chịu trách nhiệm về tàichính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật vàtheo phân công, phân cấp hoặc ủy quyn của UBND tỉnh.

26. Quy định cụ thể về mối quan hệ côngtác và trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc SởNội vụ theo quy định của pháp luật.

27. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạnkhác do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao và theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Giám đốc vàPhó Giám đốc Sở Nội vụ

1. Sở Nội vụ có Giámđốc và không quá 03 Phó Giám đốc.

2. Giám đốc Sở Nội vụ là người đứng đầuSở, chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật vềthực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyn hạn của Sở; thực hiệncác chc trách, nhiệm vụ của Giám đốc Sở quy định tại Điều7 Nghị định số 24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của Chính phủ quy định tổ chức cáccơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Phó Giám đốc Sở Nội vụ là người giúpGiám đốc Sở Nội vụ phụ trách, chỉ đạo một smặt công táccủa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc SNội vụ; chịutrách nhiệm trước Giám đc Sở Nội vụ và trước pháp luật vềnhiệm vụ được phân công. Khi Giám đốc Sở vắng mặt, một Phó Giám đốc Sở đượcGiám đốc Sở ủy nhiệm điều hành các hoạt động của Sở Nội vụ.

4. Giám đốc và Phó Giám đốc Sở Nội vụdo Chủ tịch UBND tỉnh quyết định bnhiệmtheo quy định của Đảng và Nhà nước.

5. Việc bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, điềuđộng, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chếđộ, chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ doChủ tịch UBND tỉnh quyết định theo quy định của Đảng và Nhà nước.

Điều 4. Cơ cấu tổ chức của SởNội vụ

Cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ gồm các cơquan, đơn vị thuộc và trực thuộc như sau:

1. Các đơn vị thuộc Sở Nội vụ:

a) Phòng Tổ chức, biên chế và tổ chứcphi chính phủ.

b) Phòng Công chức, viên chức.

c) Phòng Xây dựng chính quyền và côngtác thanh niên.

d) Phòng Cải cách hành chính.

đ) Văn phòng Sở Nội vụ.

e) Phòng Pháp chế.

g) Thanh tra Sở Nội vụ.

2. Các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ:

a) Ban Thi đua - Khen thưởng.

b) Ban Tôn giáo.

c) Chi cục Văn thư - Lưu trữ.

3. Giám đốc Sở Nội vụ có trách nhiệm banhành văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chứccủa các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ.

Điều 5. Công chức, viên chức,người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Sở Nội vụ

1. Biên chế côngchức, số lượng người làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Sở Nộivụ do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định trong tổng biên chế công chức và tổng sốlượng người làm việc thuộc Sở Nội vụ đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

2. Việc tuyển dụng, sử dụng, nâng bậclương, chuyển ngạch, bổ nhiệm ngạch, thay đổi chức danh nghề nghiệp, điều động,khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách khác đối với côngchức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộcSở Nội vụ do Giám đốc Sở Nội vụ quyết định theo phân cấp hoặc trình Chủ tịchUBND tỉnh xem xét, quyết định theo quy định của pháp luật.

3. Việc bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm,điều động, khen thưởng, kỷ luật, cho từ chức, nghỉ hưu và thực hiện chế độ,chính sách khác đối với Trưởng phòng và tương đương, Phó Trưởng phòng và tươngđương trong các đơn vị thuộc và trực thuộc SNội vụ thực hiện theo quy định của Đảng, Nhà nước và theo phân cấp quảnlý cán bộ, công chức, viên chức của tỉnh.

4. Việc btrí côngtác đối với công chức, viên chức của Sở Nội vụ phải căn cứ vào vị trí việc làm,tiêu chuẩn chức danh công chức, viên chức, theo phẩm chất, năng lực, sở trường,bảo đảm đúng các quy định của pháp luật.

5. Giám đốc Sở Nội vụ quyết định hoặcphân cấp cho người đứng đầu các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ ký hp đồng lao động theo quy định của pháp luật để thực hiện các công việc,nhiệm vụ cụ thể tại Sở Nội vụ và các cơ quan trực thuộc Sở Nội vụ.

Điều 6. Hiệu lựcthi hành

1. Quyết định này có hiệu lực sau 10 (mười)ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định s 08/2013/QĐ-UBNDngày 08/02/2013 của UBND tỉnh về việc quy định chức năng,nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Nội vụ.

2. Sở Nội vụ có trách nhiệm chỉ đạo, triểnkhai, quán triệt và kiểm tra việc tổ chức thực hiện Quyết định này; ban hànhquy chế làm việc, chế độ thông tin, báo cáo của Sở Nội vụ và chỉ đạo, kiểm traviệc thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Tổ chức thựchiện

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc SởNội vụ, Thủ trưởng các Sở ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thànhph thi hành quyết định này./.


Nơi nhận:
- Bộ Nội vụ;
-
Cục KTVBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT.TU, TT.HĐND tnh;
-
CT, các PCT.UBND tnh;
-
Như Điều 7;
-
Cổng TTĐT tỉnh;
-
Phòng NCTH;
-
Lưu: VT, Linh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Đỗ Hữu Lâm