ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮKLẮK
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/ 2015/QĐ -UBND

Đắk Lắk, ngày 17 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH ĐẮK LẮK TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 35/2009/QĐ-UBND NGÀY 18/12/2009 CỦA UBND TỈNHĐẮK LẮK

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày20/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2008/TT-BXD ngày20/03/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Đắk Lắk tại Tờtrình số 120/TTr-SXD ngày 29/5/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số định mứcdự toán xây dựng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tại Quyếtđịnh số 35/2009/QĐ-UBND ngày 18/12/2009 của UBND tỉnh Đắk Lắk như sau:

1. Bổ sung định mức dự toán xây dựng CX.41151,CX.41152. Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng,kích thước bồn cỏ loại 1m2, 2m2 như sau:

Đơn vị tính :bồn/tháng

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

kích thước bồn cỏ loại 1m2

kích thước bồn cỏ loại 2m2

CX.4115

Bảo dưỡng bồn cỏ sau khi trồng

Vật liệu:

- Nước sạch

Nhân công:

- Cấp bậc thợ 3,5/7

Máy thi công:

- Xe bồn 5m3

m3

công

ca

0,30

0,106

0,016

0,60

0,213

0,023

1

2

2. Sửa đổi định mức ca máy thi công trong địnhmức dự toán CX.51130. Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã - Cây loại 3 nhưsau:

Đơn vị tính :cây

Mã hiệu

Loại công tác

Thành phần hao phí

Đơn vị

Định mức

CX.51130

Vận chuyển rác cây đốn hạ, cây đổ ngã

– Cây loại 3

Nhân công:

- Cấp bậc thợ 3,5/7

Máy thi công:

- Ô tô tải 2 tấn

công

ca

1,548

0,302

3

3. Bổ sung thành phần công việc trong định mức dựtoán CX.51160. Công tác bảo vệ bãi rác, nghĩa trang như sau:

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị công cụ, dụng cụ làm việc.

- Nhận ca trực, kiểm tra nội dung công việc củaca trực trước trong sổ trực.

- Kiểm tra ổ khóa cửa kho tàng, phòng làm việc,nhà linh…cùng với bảo vệ ca trực trước.

- Ký nhận ca trực.

- Tuần tra canh gác, phát hiện, ngăn ngừa sự pháhoại của người và gia súc, phòng chống cháy nổ.

- Báo cáo thủ trưởng đơn vị đồng thời liên hệ vàphối hợp với công an địa phương xử lý tình huống khi có sự việc mất an ninh xảyra.

- Ghi chép nội dung công việc và diễn biến trongca trực vào sổ trực.

- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi hết catrực, cất dụng cụ tại nơi quy định.

- Bàn giao và báo cáo tình hình cho ca trực mới.

Điều 2. Việc sửa đổi, bổ sung định mức dựtoán xây dựng dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk là căn cứ đểcác cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập vàquản lý chi phí duy trì dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từngày 27/7/2015;

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các sở,ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã,phường, thị trấn; Thủ trưởng các đơn vị, tổ chức và cá nhân có liên quan, chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
-Bộ Xây dựng;
- Vụ pháp chế (Bộ Xây dựng);
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL- Bộ TP;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh
- Như điều 3;
- UBND các xã, phường, thị trấn
do UBND các huyện, TX, TP sao gửi;
- Báo Đắk Lắk, Đài PTTH tỉnh;
- Website của tỉnh, Công báo tỉnh;
- VP UBND tỉnh: Các PCVP; các P, TT:
- Lưu VT-CN
(HT.90)

TM ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phạm Ngọc Nghị