HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 18-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU PHÂN VẠCH ĐỊA GIỚI HÀNH CHÍNH MỘT SỐ XÃ THUỘC TỈNH SƠN LA

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiếnpháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. – Nay phê chuẩnviệc phân vạch địa giới hành chính một số xã thuộc tỉnh Sơn La như sau:

1. Chia xã Mường Lang thuộchuyện Phú yên thành hai xã lấy tên là xã Tân Lang và xã Mường Lang:

- Xã Tân Lang gồm có bản Mỏ, bảnKhẻn, bản Vường, bản Cà, bản Thịnh Lang, bản yên Thịnh, bản tân Lang, bản SuốiLèo và bản Bãi Tu;

- Xã Mường Lang gồm có bản Kẽm,bản Chiềng, bản Manh, bản Đung, bản Nguồn và bản Thượng Lang.

2. Chia xã Mường Trai thuộchuyện Mường La thành hai xã lấy tên là xã Hua Trai và xã Mường Trai:

- Xã Hua Trai gồm có bản Mển,bản Ỏ, bản Nà Hoi, bản Bo, bản Lè, bản Loong Boong, bản Ải Ngưa, bản Năm Khích,bản Pa Múa, bản Dông, bản Pa Han và bản Thăm Cọng;

- Xã Mường Trai gồm có bản MườngTrai, bản Huổi Muộn, bản Nà Hừa, bản Huổi cáo, bản Búng Cuổng, bản Cha, bản KiaMòn, bản Phiềng ban, bản Pa ban, bản Huổi ban, bản Phiêng Nôn và bản Hin Hon.

3. Chia xã Phiêng Ban thuộchuyện Bắc Yên thành hai xã lấy tên là xã Hồng Ngài và xã Phiêng Ban:

- Xã Hồng Ngài gồm có bản Mới,bản Suối Chạn, bản Hồng Ngài, bản Suối Tếnh, bản Suối Háo, bản Suối Châu và bảnLũng Tang;

- Xã Phiêng ban gồm có Bản Cao,bản Văn Ban, bản Noong Đa, bản Mòn, bản Cang, bản Phiêng Ban, bản Hý và bảnĐung.

4. Chia xã Tạ Khoa thuộc huyệnYên Châu thành hia xã lấy tên là xã Mường Khoa và xã Tạ Khoa:

- Xã Mường Khoa gồm có bản Chẹn,bản Mường Khoa, bản Kép Bó, bản Sòng Pét, bản Pa Né, bản Mòn, bản Khọc, bản CáyKhe, bản Nóng Ỏ A, bản Phố, bản Phúc Pót, bản Huổi Thón và bản Huổi Hế;

- Xã Tạ Khoa gồm có bản Tà Đò,bản Chạn, bản Hua Nhân, bản Tân Tiến, bản Nhan Nọc, bản Nóng Ỏ B, bản Sập Việtvà bản Khum Khia.

5. Cắt một số bản thuộc các xãSốp Cộp, xã Chiềng Khoong, xã Mường Và và xã Mường Lạn thuộc huyện Sông Mã đểlập thành một xã mới lấy tên là xã Mường Cai thuộc huyện Sông Mã.

Xã Mường Cai gồm các bản sau đây:

- Bản Co Phường, bản PhiêngPiềng, bản Huổi Hừa và bản Sú Sọt (xã Sốp Cộp);

- Bản Ta Lát, bản Huổi Co, bảnPa Ban, bản Nặm Sọi và bản Nà Dòn (xã Chiềng Khoong);

- Bản Xê Kia và bản Sai Khao (xã Mường Và);

- Bản Huổi Sầm và bản Huổi Khe(xã Mường Lan)

Điều 2. - Ủy ban nhân dântỉnh Sơn La chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA
HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNGVũ Tuân