HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 18-CP

Hà Nội, ngày 21 tháng 1 năm 1980

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 18-CP NGÀY 21 THÁNG 1 NĂM 1980 VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRƯỜNG CAO ĐẲNG NÔNG LÂM NGHIỆP THANH HOÁ

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14 tháng 7 năm 1960;
Căn cứ Nghị định số 171-CP ngày 20 tháng 11 năm 1963 của Hội đồng Chính phủ ban hành quy chế mở trường, lớp đại học và trung học chuyên nghiệp;
Căn cứ đề nghị của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá và đề nghị của Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Bộ Lâm nghiệp, sau khi đã tổ chức việc kiểm tra kết quả chuẩn bị mở trường.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 - Nay cho phép thành lập Trường cao đẳng nông lâm nghiệp Thanh Hoá và giao cho Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá quản lý.

Điều 2 - Trường cao đẳng nông lâm nghiệp Thanh Hoá có nhiệm vụ đào tạo kỹ sư thực hành về kỹ thuật và kinh tế nông lâm nghiệp, và bồi thường cán bộ quản lý nông lâm nghiệp có trình độ cao đẳng bằng các hình thức tập trung dài hạn, bổ túc ngắn hạn và tại chức, đáp ứng nhu cầu của tỉnh về cán bộ nông lâm nghiệp.

Ngành nghề đào tạo của trường sẽ do Uỷ ban nhân dân tỉnh quyết định, sau khi đã bàn bạc nhất trí với Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp.

Điều 3 - Trường Cao đẳng Nông lâm nghiệp Thanh Hoá thuộc hệ thống giáo dục đại học và cao đẳng, được hưởng các chính sách, chế độ v.v... mà Nhà nước ban hành về các trường đại học và cao đẳng.

Điều 4 - Lãnh đạo trường gồm một Hiệu trưởng và một số Phó hiệu trưởng.

Điều 5 - Các đồng chí Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hoá, Chủ nhiệm Uỷ ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ trưởng Bộ Đại học và trung học chuyên nghiệp, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp, Bộ trưởng Bộ Lâm nghiệp, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động và Trưởng ban Ban tổ chức của Chính phủ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Lê Thanh Nghị

(Đã ký)