TỈNH ỦY ĐIỆN BIÊN

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Số: 18/QĐ-MTTQ-ĐĐ

Điện Biên, ngày 25 tháng 5 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẢNG ĐOÀN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH ĐIỆN BIÊN

ĐẢNG ĐOÀN MTTQ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Điều lệ Đảng Cộng sản ViệtNam và văn bản hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Căn cứ quy định số 231/QĐ-TW ngày16/6/2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng quy định (bổ sung) về quan hệ lãnhđạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thị ủy, Thành ủy với các Đảng đoàn, Ban cán sự Đảngtrực thuộc.

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật MTTQViệt Nam, hướng dẫn thực hiện Điều lệ MTTQ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Banhành Quy chế hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên.

Điều 2: Đảngđoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quy chếhoạt động theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngàyký.

Quyết định này thay thế Quyết định số 17/QĐ-MTTQ-ĐĐ ngày 22/11/2013 của Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên.

Điều 3: Đảngđoàn, Ban chấp hành chi bộ, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh ĐiệnBiên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


- Đảng đoàn TW MTTQ VN;

TM. ĐẢNG ĐOÀN

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA ĐẢNG ĐOÀN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Quy định số 231-QĐ/TW ngày16/6/2009 của Ban chấp hành Trung ương Đảng, quy định (bổ sung) về quan hệ lãnhđạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy, Thành ủy đối với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng đoàn trựcthuộc.

Căn cứ Hướng dẫn số 41-HD/TC ngày04/8/1998 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy về Hướng dẫn thực hiện chức năng, nhiệm vụ vàchế độ làm việc của Đảng đoàn HĐND, Đảng đoàn thể nhân dân cấp tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 239-QĐ/TU ngày07/01/2005 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc thành lập Đảng đoàn Mặttrận Tổ quốc tỉnh Điện Biên.

Căn cứ Luật Mặt trận Tổ quốc ViệtNam, Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Mặttrận Tổ quốc Việt Nam, hướng dẫn thực hiện Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh ĐiệnBiên ban hành Quy chế hoạt động như sau:

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định chức năng, nhiệmvụ, nguyên tắc làm việc của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh Điện Biên; phâncông nhiệm vụ trong Đảng đoàn và mối quan hệ công tác giữa Đảng đoàn Mặt trậnTổ quốc tỉnh Điện Biên với Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Ban thường trực Ủyban Trung ương MTTQ Việt Nam; Đảng đoàn Hội đông nhân dân tỉnh; Ban cán sự đảngỦy ban nhân dân tỉnh; các Ban Đảng của Tỉnh ủy; Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng cáccơ quan, đoàn thể, lực lượng vũ trang đứng chân trên địa bàn tỉnh; Ban thườngtrực Ủy ban MTTQ tỉnh; Thủ trưởng cơ quan MTTQ tỉnh; cấp ủy các huyện, thị xã,thành phố, Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các huyện,thị xã, thành phố.

Chương II

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC CỦA ĐẢNGĐOÀN MẶT TRẬN TỔ QUỐC TỈNH ĐIỆN BIÊN

Điều 2: Chức năng của Đảng đoàn

Đảng đoàn tham mưu cho Thường trựcTỉnh ủy và lãnh đạo tổ chức thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước; thực hiện công tác tổ chức, công tác cán bộtheo Quyết định phân cấp quản lý.

Điều 3: Nhiệm vụ của Đảng đoàn

1. Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy vềviệc lãnh đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảngvà Nhà nước; Tham mưu, đề xuất với Thường trực Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ươngMTTQ Việt Nam về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với cán bộ thuộchệ thống MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Điện Biên.

2. Thực hiện các Nghị quyết của Tỉnhủy về công tác tổ chức và cán bộ; quyết nghị những vấn đề về tổ chức và cán bộtheo sự phân công, phân cấp của Trung ương và của tỉnh Điện Biên.

3. Lãnh đạo, chỉ đạo Ban chi ủy, BanThường trực Ủy Ban MTTQ tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan Ủyban MTTQ tỉnh. Chỉ đạo việc kiểm tra thực hiện đường lối, chủ trương, Nghịquyết của Đảng trong mọi hoạt động của cơ quan.

4. Đảng đoàn phối hợp lãnh đạo, vậnđộng các tổ chức thành viên của Mặt trận thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyếtcủa Đảng; tạo sự đồng thuận trong việc xây dựng cơ quan, đơn vị và các tổ chứcđoàn thể vững mạnh về mọi mặt.

5. Phối hợp với các Huyện, Thị, Thànhủy và Đảng ủy Dân chính Đảng tỉnh để lãnh đạo Ủy ban MTTQ các cấp thực hiện tốtnhiệm vụ chính trị, công tác tổ chức bộ máy và công tác cán bộ (theo Quyết địnhsố 2929-QĐ/TU ngày 08/4/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên về việc banhành Quy định về phân cấp quản lý cán bộ).

6. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳvà báo cáo đột xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên và Đảng đoàn Ủy banTrung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Điều 4: Nguyên tắc, chế độ làmviệc của Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên

1. Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên làmviệc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách,quyết định theo đa số. Khi còn các ý kiến khác nhau, nhất là ý kiến giữa Bí thưĐảng đoàn và các Ủy viên thì Bí thư Đảng đoàn báo cáo đầy đủ các vấn đề đó lênBan Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên để xin ý kiến chỉ đạo.

2. Thực hiện chế độ họp định kỳtháng, quý, sáu tháng, năm và họp đột xuất khi cần thiết. Nội dung từng kỳ họpdo Bí thư Đảng đoàn chuẩn bị, các văn bản của kỳ họp phải gửi trước đến cácthành viên để chuẩn bị ý kiến tham gia. Các ý kiến thảo luận trong kỳ họp phảiđược ghi vào biên bản, có kết luận cụ thể; đồng thời ra Nghị quyết để lưu hành,thực hiện.

Chương III

NHIỆM VỤ CỦA BÍ THƯ VÀ CÁC ỦY VIÊN ĐẢNG ĐOÀN

Điều 5: Nhiệm vụ của Bí thư Đảngđoàn

1. Chịu trách nhiệm trước Ban thườngvụ Tỉnh ủy Điện Biên về mọi hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

2. Lãnh đạo toàn diện việc thực hiệnnhiệm vụ chính trị của cơ quan Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

3. Trực tiếp chỉ đạo hoạt động củachi bộ; công tác tổ chức, cán bộ; công tác tuyên giáo; công tác chỉ đạo hoạtđộng đối với người uy tín; công tác quân sự an ninh; công tác đối ngoại của Ủyban MTTQ tỉnh.

4. Chủ trì việc phối hợp hoạt độngvới chính quyền và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

5. Là người chủ tọa các phiên họpĐảng đoàn; thay mặt Đảng đoàn thực hiện việc báo cáo và ký các văn bản gửi Banthường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.

Điều 6: Nhiệm vụ của các Ủy viênĐảng đoàn

1. Ủy viên Thường trực (là đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh)

- Thực hiện giải quyết các công việcthường xuyên của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

- Chuẩn bị nội dung các cuộc họp Đảngđoàn. Giúp Bí thư Đảng đoàn xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạchthực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Đảng đoàn. Tổng hợp,xây dựng các báo cáo định kỳ, báo cáo chuyên đề, báo cáo đột xuất (nếu có).Thay mặt Bí thư Đảng đoàn điều hành, giải quyết các công việc của Đảng đoàn

- Phối hợp với các cơ quan, ban,ngành thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký các văn bản của Đảng đoàn

2. Ủy viên (là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh)

- Phối hợp xây dựng chương trình, kếhoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Đảngđoàn.

- Phối hợp với các cơ quan, ban,ngành thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Ký các văn bản của Đảng đoàn

3. Ủy viên (là đồng chí UVBTT, Trưởng ban Tổ chức - Tuyên giáo)

- Phối hợp xây dựng chương trình, kếhoạch, triển khai thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo sự phân công của Đảngđoàn.

- Giúp Bí thư và Ủy viên Thường trựcĐảng đoàn chuẩn bị các tài liệu liên quan đến các cuộc họp của Đảng đoàn.

- Chịu trách nhiệm lưu giữ, bảo quảnhồ sơ, sổ sách, các văn bản và con dấu của Đảng đoàn. Theo dõi, vào sổ công vănđến, công văn đi của Đảng đoàn.

- Là thư ký các cuộc họp của Đảngđoàn MTTQ tỉnh Điện Biên.

Điều 7: Đảngđoàn chỉ đạo các Ban chuyên môn và tương đương tham mưu thực hiện một số nhiệmvụ của Đảng đoàn. Các báo cáo chuyên đề có liên quan đến nội dung chuyên môncủa các Ban chuyên môn và tương đương, Đảng đoàn sẽ chỉ đạo giao các Ban chuyênmôn và tương đương tổng hợp xây dựng báo cáo.

Chương IV

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC VÀ CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO

Điều 8: Mối quan hệ giữa Đảng đoànMTTQ tỉnh với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên

1. Chịu sự lãnh đạo trực tiếp củaTỉnh ủy về mọi mặt đối với hoạt động của Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

2. Chịu trách nhiệm phối hợp, thammưu cho Tỉnh ủy về bộ máy tổ chức, công tác cán bộ trong hệ thống MTTQ tỉnhĐiện Biên.

3. Chịu trách nhiệm lãnh đạo, kiểmtra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan MTTQtỉnh theo yêu cầu của Tỉnh ủy Điện Biên.

4. Thực hiện chế độ thông tin báo cáovới Tỉnh ủy về mọi hoạt động của Đảng đoàn MTTQ tỉnh.

(báo cáo định kỳ sáu tháng, mộtnăm, không kể báo cáo đột xuất; khi có vấn đề đột xuất phát sinh cần kịp thờibáo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).

Điều 9: Mối quan hệ giữa Đảng đoànMTTQ tỉnh với Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhândân tỉnh Điện Biên

Mối quan hệ giữa Đảng đoàn MTTQ tỉnhvới Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh và Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnhĐiện Biên là mối quan hệ phối hợp, thực hiện nhiệm vụ theo luật định, theo Quychế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND tỉnh với Ban thường trực Ủy banMTTQ tỉnh và giữa Ban thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh với UBND tỉnh.

Điều 10: Mối quan hệ giữa Đảngđoàn MTTQ tỉnh với Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam

1. Chịu sự lãnh đạo của Đảng đoàn vàBan Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về mọi hoạt động của hệ thốngMTTQ các cấp tỉnh Điện Biên.

2. Chịu trách nhiệm lãnh đạo, kiểmtra, giám sát việc triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan MTTQtỉnh theo yêu cầu của Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ ViệtNam.

3. Thực hiện chế độ thông tin báo cáovới Đảng đoàn và Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về mọi hoạtđộng của Đảng đoàn MTTQ tỉnh Điện Biên.

Điều 11: Mối quan hệ giữa Đảngđoàn MTTQ tỉnh với các Ban Đảng của Tỉnh ủy Điện Biên

1. Phối hợp, kiểm tra việc thực hiệncác chủ trương, nghị quyết của Tỉnh ủy liên quan đến Mặt trận Tổ quốc và cácđoàn thể.

2. Phối hợp thực hiện công tác tổchức, công tác cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ và công tác xây dựng Đảng.

Điều 12:

1. Đảng đoàn MTTQ tỉnh có trách nhiệmphối hợp chặt chẽ với Đảng đoàn, Ban cán sự Đảng các cơ quan, đoàn thể; lựclượng vũ trang đứng chân trên địa bàn; cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố, Đảngủy Dân chính Đảng tỉnh trong việc chuẩn bị nhân sự Đại hội Mặt trận Tổ quốc cáccấp theo nhiệm kỳ; nhân sự hiệp thương, bổ sung, thay thế Ủy viên Ủy ban MTTQtheo quy định của Điều lệ MTTQ Việt Nam; giới thiệu nhân sự ứng cử đại biểuQuốc hội, nhân sự ứng cử đại biểu HĐND các cấp, nhân sự chủ chốt của các cấpMặt trận giới thiệu tham gia cấp ủy các cấp.

2. Đảng đoàn thông qua Ban Thườngtrực Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với cấp ủy các huyện, thị xã, thành phố, Đảng ủyDân chính Đảng tỉnh để lãnh đạo, kiểm tra, giám sát việc triển khai, thực hiệnnhiệm vụ công tác Mặt trận của Ủy ban MTTQ các huyện, thị xã, thành phố.

Điều 13: Mối quan hệ giữa Đảngđoàn MTTQ tỉnh với chi bộ và các đoàn thể trong cơ quan MTTQ tỉnh

1. Đảng đoàn MTTQ tỉnh có trách nhiệmlãnh đạo chi bộ và thông qua chi bộ để lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện nhiệmvụ chính trị của cơ quan.

2. Lãnh đạo thực hiện công tác kiểmtra, giám sát các hoạt động của cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan Mặt trậnTổ quốc tỉnh Điện Biên.

3. Chỉ đạo các hoạt động của côngđoàn và các đoàn thể thuộc cơ quan MTTQ tỉnh.

Điều 14: Mối quan hệ giữa Đảngđoàn với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh

1. Đảng đoàn có trách nhiệm lãnh đạo,kiểm tra, giám sát Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong việctriển khai, thực hiện nhiệm vụ chính trị của MTTQ tỉnh Điện Biên.

2. Đảng đoàn lãnh đạo chi bộ, BanThường trực quản lý công tác cán bộ; thực hiện việc kiểm tra, giám sát hoạtđộng của cán bộ, đảng viên, nhân viên trong cơ quan MTTQ tỉnh.

Những vấn đề thuộc trách nhiệm củaĐảng đoàn thảo luận và quyết định, Ban Thường trực, cán bộ, đảng viên, côngchức phụ trách từng mặt công tác có liên quan phải chuẩn bị nội dung báo cáo đểĐảng đoàn thảo luận và quyết định.

3. Căn cứ Quyết định của Đảng đoàn,Ban thường trực có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy địnhcủa Điều lệ Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các quy định chung.

4. Đảng đoàn sử dụng bộ máy tổ chứccủa cơ quan và một số đảng viên trong cơ quan đơn vị để giúp việc cho Đảng đoànMTTQ tỉnh Điện Biên.

Điều 15: Chế độ thông tin báo cáo

Định kỳ sáu tháng, một năm Đảng đoànMặt trận Tổ quốc tỉnh phải báo cáo kết quả hoạt động của Đảng đoàn về Thườngtrực Tỉnh ủy Điện Biên (không kể báo đột xuất, báo cáo chuyên đề và báo cáotheo yêu cầu kiểm tra, giám sát của Thường trực Tỉnh ủy).

Điều 16: Hiệu lực thi hành

Quy chế này đã được thông qua và cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Trong quá trình tổ chức thực hiện, khi xétthấy cần thiết sẽ chỉnh sửa, bổ sung cho phù hợp./.