UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 180/2000/QĐ .UB

Lào Cai, ngày 12 tháng 6 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI MỨCCẤP BÙ LÃI SUẤT CHO VAY HỘ NGHÈO

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật ngân sách Nhà nước ngày 20/3/1996 vàLuật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật ngân sách Nhà nước số 06/QH10 ngày20/5/1998;

Xét đề nghị của Liên nqành Tài chính - Ngân hàngtại tờ trình số 52/TH- NH ngày 19/5/2000 về việc điều chỉnh cấp bù lãi suất chovay hộ nghèo khu vực III,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay quy định lãi suất cho vay hộnghèo thuộc khu vực III tính từ ngày 01/4/2000 là 0,21%/tháng.

Mức cấp bù lãi suất của Ngân sách địa phương là mứcchênh lệch giữa lãi suất cho vay do Ngân hàng Nhà nước công bố và lãi suất thucủa các hộ nghèo thuộc khu vực III.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Sở Tài chính Vậtgiá và Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước hướng dẫn thi hành quyết định này.

Điều 3. Các ông Chánh văn phòng HĐND & UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính Vật giá, Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước,Giám đốc Ngân hàng phục vụ người nghèo, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Thủtrưởng các ngành có liên quan căn cứ quyết định thi hành, các quy định trướcđây trái với quyết định này đều bãi bỏ.

TM. UBND TỈNH LÀO CAI
CHỦ TỊCHGiàng Seo Phử