HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 180-CP

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 1977

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHUYỂN NHIỆM VỤ VÀ TỔ CHỨC BỘ MÁY TRUYỀN THANH CỦA TỔNG CỤC THÔNG TIN SANG ỦY BAN PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH VIỆT NAM QUẢN LÝ.

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào Luật tổ chức Hội đồng Chính phủ ngày 14-7-1960;
Xét đề nghị của các đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin và Chủ nhiệm Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay chuyển nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của hệ thống truyền thanh của Tổng cục Thông tin sang Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam quản lý bao gồm:

a) Ở trung ương, các đơn vị tổ chức dưới đây của Tổng cục Thông tin sang ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam:

- Cục truyền thanh;

- Trường truyền thanh I và II (thành phố Hồ Chí Minh);

- Xưởng truyền thanh I và II (thành phố Hồ Chí Minh);

- Công ty vật tư truyền thanh;

-Các bộ phận và cán bộ làm công việc truyền thanh ở các đơn vị trực thuộc Tổng cục Thông tin.

b) Ở địa phương, các đơn vị tổ chức làm công tác truyền thanh ở các sở, Ty văn hóa thông tin được hợp nhất với đài truyền thanh và đài phát thanh thành một đơn vị tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương quản lý. Những nơi có đài phát thanh thì lấy tên là đài phát thanh tỉnh, thành phố; những nơi chưa có đài phát thanh thì lấy tên là đài truyền thanh tỉnh, thành phố do Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam chỉ đạo thống nhất về mặt kỹ thuật nghiệp vụ.

Điều 2. – Các đồng chí Tổng cục trưởng Tổng cục Thông tin, Chủ nhiệm Ủy ban phát thanh và truyền hình Việt Nam vả Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
K.T. THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
PHÓ THỦ TƯỚNGPhạm Hùng