ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 180/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP PHÒNG VẬT GIÁ HUYỆN CỦ CHI

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Quyết định số 12/QĐ-UB ngày 31-01-1985 của Ủy ban Nhân dân thành phố vềviệc quy định tổ chức và hoạt động của Phòng (tổ) Vật giá Quận, Huyện;
- Xét đề nghị của các đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện Củ Chi, Chủ nhiệmỦy ban Vật giá thành phố và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1.- Nay cho phépthành lập Phòng Vật giá trực thuộc Ủy ban Nhân dân Huyện Củ Chi. Phòng là cơquan chuyên môn giúp việc cho Ủy ban Nhân dân Huyện, chịu sự quản lý ngành củaỦy ban Vật giá thành phố và có con dấu riêng để giao dịch trong công tác.

Điều 2.- Nhiệm vụ củaPhòng Vật giá Huyện Củ Chi thực hiện theo Quyết định số 12/QĐ-UB ngày31-01-1985 của Ủy ban Nhân dân thành phố về việc quy định tổ chức và hoạt độngcủa Phòng Vật giá Quận, Huyện.

Điều 3.- Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Huyện CủChi, Chủ nhiệm Ủy ban Vật giá thành phố và Trưởng Ban Tổ chức Chánh quyền thànhphố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :
- Như điều 3
- Sở Tài chánh,, Ngân hàng /TP
- Ban TCCQ/TP (3b)
- Công an TP (P.QLHC-TTXH)
- VPUB (A..2 Minh, A. 3 Hòa,-TM- NC - TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT/CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Khắc Bình