ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1800/QĐ-UBND

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 15 tháng 8 năm 2013

QUYẾTĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI, THỦ TỤC HÀNH CHÍNHĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG, THAY THẾ, BÃI BỎ TRONG LĨNH VỰC BẢO TRỢ XÃ HỘI THUỘCTHẨM QUYỂN GIẢI QUYẾT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÀ RỊA -VŨNG TÀU

CHỦTỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị địnhsố 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 270/TTr-SLĐTBXH ngày 31 tháng 7 năm 2013,

QUYẾTĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành mới được banhành trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhândân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại phụlục I).

Điều 2. Công bố kèm theo Quyết định này 07 thủ tục hành chính đượcsửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết củaỦy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chitiết tại phụ lục II).

Điều 3. Công bố kèm theo Quyết định này 01 thủ tục hành chính thaythế (thay thế 02 thủ tục hành chính) trong lĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩmquyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - VũngTàu (Nội dung chi tiết tại phụ lục III).

Điều 4. Công bố kèm theo Quyết định này 04 thủ tục được bãi bỏ tronglĩnh vực bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấphuyện trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (Nội dung chi tiết tại phụ lục IV).

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủtrưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Thanh Dũng

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN