QUYẾT ĐỊNH

Về việc thi hành quy chế quản lý đầu tư và xây dựng

trên địa bàn thành phố Hải Phòng

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08-7-1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 05-5-2000 của Chính phủ về việc ban hành Qui chế quán lý đầu tư và xây dựng; các Thông tư, Quyết định hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 215/SXD ngày 18-7-2000;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Ban hành kèm theo Quyết định này "Qui định về việc thi hành Qui chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Hải Phòng".

Điều 2.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các qui định trước đây của Uỷ ban nhân dân thành phố trái với qui định ban hành kèm theo Quyết định này đều bãi bỏ

Điều 3.

Các ông (bà) Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính - Vật giá, Giao thông công chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công nghiệp, Địa chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước thành phố và thủ trưởng các ngành, cấp có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.