ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1801/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬNLÀNG NGHỀ BÁNH TRÁNG LONG BÌNH, ĐỊA CHỈ: KHU PHỐ LONG BÌNH, THỊ TRẤN LA HAI,HUYỆN ĐỒNG XUÂN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006của Chính phủ về việc phát triển ngành nghề nông thôn;

Căn cứ Thông tư số 116/2006/TT-BNN ngày18/12/2006 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn thực hiện mộtsố nội dung của Nghị định số 66/2006/NĐ-CP ngày 07/7/2006 của Chính phủ về việcphát triển ngành nghề nông thôn;

Xét đề nghị của Hội đồng xét duyệt hồ sơ côngnhận Nghề truyền thống, Làng nghề, Làng nghề truyền thống (tại Tờ trình số 01/TTr-SNN-HĐ ngày 10/10/2013) về việc đề nghị UBND Tỉnh công nhận Làng nghềBánh tráng Long Bình,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận Làng nghề sau đây:

Tên Làng nghề: Làng nghề Bánh tráng Long Bình.

Địa chỉ: Khu phố Long Bình, thị trấn La Hai, huyệnĐồng Xuân.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốccác Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Công Thương, Tài nguyênvà Môi trường, Văn hoá Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Lao độngThương binh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân; Chủtịch UBND thị trấn La Hai; Làng nghề Bánh tráng Long Bình và Thủ trưởng các cơquan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Văn Trúc