UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1803/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 18 tháng 8 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ DỊCH VỤ THU GOM, VẬN CHUYỂN, XỬ LÝ RÁC THẢI Y TẾ TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ ĐÀ LẠT

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điềucủa Pháp lệnh giá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ vềviệc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhgiá;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số170/2003/NĐ-CP Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnhgiá; Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 về việc sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ; Thông tư số 122/2010/TT-BTC ngày 12/8/2010của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số 203/2009/TT-BTC ngày 20/10/2009 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng vàtrích khấu hao tài sản cố định;

Căn cứ Thông tư số 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 của Bộ Tài Chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản,hàng hóa, dịch vụ;

Căn cứ Quyết định số 12/2011/QĐ-UBND ngày 23/3/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc ban hành Quy định quản lý Nhànước về giá trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

Theo đề nghị của Sở Tài chính LâmĐồng tại Tờ trình số: 1493/TTr-STC ngày 03 tháng 8 năm 2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt giá thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải y tế trên địabàn thành phố Đà Lạt do Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ đô thịthành phố Đà Lạt thực hiện là: 18.600 đồng/kg (Mười támnghìn sáu trăm đồng một kilogam).

Điều 2. Giao Sở Tài chính hướng dẫn Công ty TNHH Một thành viên dịch vụ đôthị thành phố Đà Lạt thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài chính, Y tế; Cụctrưởng Cục Thuế; Chủ tịch UBND thành phố Đà Lạt; Giám đốc Công ty TNHH Mộtthành viên Dịch vụ đô thị thành phố Đà Lạt; các tổ chức, đơn vị và cáccá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định kế từ ngày ký./-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên