CHỦ TỊCH NƯỚC
-------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
-----------------------------
CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Căn cứ Điều 103 và Điều 106 của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;
Căn cứ Luật Quốc tịch Việt Nam năm 2008;
Xét đề nghị của Chính phủ tại Tờ trình số 173/TTr-CP ngày 23/9/2011,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 04 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Bungari (có danh sách kèm theo).

>> Xem thêm:  Tranh chấp về việc đòi nhà cho thuê ? Làm đơn khởi kiện về tranh chấp đất đai ?

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.
Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH
CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CỘNG HÒA BUNGARI ĐƯỢC THÔI
QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1804/QĐ-CTN ngày 11 tháng 10 năm 2011 của Chủ tịch nước)
1. Nguyễn Đình Thịnh, sinh ngày 02/02/1975 tại Hải Phòng
Hiện trú tại: Căn hộ số 34, tầng 3, cửa B, nhà số 154, khu chung cư Nadejda I, quận Thủ Đô, thành phố Sofia
Giới tính: Nam
2. Lê Anh Phương, sinh ngày 01/8/1969 tại Hà Nội

>> Xem thêm:  Tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng cho thuê lại đất ? Xử lý tranh chấp bất động sản liền kề ?

Hiện trú tại: Số 1, phố Kaleto, quận Dragalevsi, Sofia
Giới tính: Nữ
3. Đỗ Lê Thị Hoài Thu, sinh ngày 12/11/1986 tại Bungari
Hiện trú tại: Căn hộ số 13, Tầng 3, Cửa A, Nhà số 51, khu Lev Tolstoi, quận Stolichna, Sofia
Giới tính: Nữ
4. Nguyễn Đình Hùng, sinh ngày 26/4/1965 tại Quảng Ninh
Hiện trú tại: Căn hộ số 77, Tầng 7, Cửa B, Nhà số 237, khu Nadejda 2, quận Stolichna, thành phố Sofia.
Giới tính: Nam

>> Xem thêm:  Tranh chấp sai diện tích ranh giới đã phân lô sẳn ? Tranh chấp hợp đồng chuyển nhượng nhà đất ?