THỦ TƯNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1804/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐÀM PHÁN HIỆP ĐỊNH BẢO HIỂM XÃ HỘI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦNGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC VÀ HIỆP ĐỊNH BẢO HIỂMXÃ HỘI GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ NƯỚCĐẠI HÀN DÂN QUỐC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật ký kết, gia nhập vàthực hiện điều ước quốc tế ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Xét đề nghị của Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 82/TTr-LĐTBXH ngày 14 tháng 10 năm 2015và Tờ trình số 73/TTr-LĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thôngqua nội dung dự thảo “Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Liên bang Đức” và dự thảo Hiệp định bảo hiểm xã hội giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam và Chính phủ nước Đại Hàn Dân Quốc”.

Điều 2. GiaoBộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phốihợp các Bộ, ngành, cơ quan liên quan thành lập đoàn đàm phán các Hiệpđịnh nêu trên; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả đàm phán.

Điều 3. Quyếtđịnh này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bộ trưởng các Bộ: Lao động - Thương binh vàXã hội, Ngoại giao, Tư pháp và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: LĐTBXH, NG, TP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các vụ: KGVX, PL, TH;
- Lưu: VT, QHQT (3).MA.

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng