UỶ BAN NHÂN DÂN

 THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 1805/2006/QĐ -UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 14 tháng 8 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 122/2004/NĐ -CP ngày 18/5/2004 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức pháp chế các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và doanh nghiệp nhà nước;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp, và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổ chức pháp chế ở các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân thành phố; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã thuộc thành phố Hải Phòng căn cứ Quyết định thi hành. /.

TM. Uỷ BAN NHÂN DÂN THàNH PHố

CHủ TịCH

(Đã ký)

Trịnh Quang Sử