BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
--------------------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------------
Hà Nội, ngày 15 tháng 08 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ DANH MỤC VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
-------------------------------
BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 24/2009/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2009 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;
Căn cứ Nghị định số 51/2008/NĐ-CP ngày 22 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế,
QUYẾT ĐỊNH:

>> Xem thêm:  Thu hồi đất được sử dụng trước năm 1993 ? Điệu kiện để được đền bù khi bị thu hồi đất ?

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng TW và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Website Chính phủ;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp VN;
- Công báo;
- Lãnh đạo Bộ GTVT;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ GTVT;
- Lưu: VT, PC.
BỘ TRƯỞNG
Đinh La Thăng

DANH MỤC
VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT VỀ GIAO THÔNG VẬN TẢI HẾT HIỆU LỰC THI HÀNH
(Tính đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2011)

STT
Số ký hiệu
Tên văn bản
Cơ quan ban hành
Ngày, tháng, năm ban hành
Lý do hết hiệu lực
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG THỦY NỘI ĐỊA
1
Quyết định ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão trong ngành đường sông
Bộ Giao thông vận tải
28/4/2000
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 37/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 quy định về phòng, chống, khắc phục hậu quả lụt, bão; ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn trên đường thủy nội địa
2
Quyết định quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa
Bộ Giao thông vận tải
21/12/2004
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 quy định về vận tải hành khách đường thủy nội địa
3
Quyết định về quản lý đường thủy nội địa
Bộ Giao thông vận tải
17/5/2005
Bị thay thế bởi Thông tư số 23/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 quy định quản lý đường thủy nội địa
4
Quyết định ban hành quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
Bộ Giao thông vận tải
29/8/2008
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 21/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011 quy định về đăng ký phương tiện thủy nội địa
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG BỘ
1
Thông tư quy định việc ưu tiên qua phà, cầu phao và cấp giấy ưu tiên qua phà, cầu phao cho các loại xe
Bộ Giao thông vận tải
21/10/1995
Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ
2
Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: 22 TCN 299-02 “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Khung mô tô, xe máy hai bánh - Yêu cầu và phương pháp thử”.
Bộ Giao thông vận tải
30/5/2002
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy
3
Quyết định về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành: 22 TCN 291-02 “Phương tiện giao thông cơ giới đường bộ - Ống xả mô tô, xe máy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử”.
Bộ Giao thông vận tải
30/5/2002
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGTVT ngày 01/12/2010 về việc ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phụ tùng của xe mô tô, xe gắn máy
4
Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
Bộ Giao thông vận tải
21/07/2005
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 30/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe cơ giới
5
Quyết định ban hành Quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
Bộ Giao thông vận tải
21/7/2005
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 31/2011/TT-BGTVT ngày 15/4/2011 quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu.
6
Thông tư hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy
Bộ Giao thông vận tải
08/01/2003
Bị bãi bỏ bởi Luật Giao thông đường bộ
7
Thông tư ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
Bộ Giao thông vận tải
24/6/2009
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 06/2011/TT-BGTVT ngày 07/3/2011 quy định về bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC ĐƯỜNG SẮT
1
Quyết định về việc ban hành “Quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu”
Bộ Giao thông vận tải
02/12/2005
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
2
Quyết định về việc bổ sung, sửa đổi “Quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.
Bộ Giao thông vận tải
28/8/2006
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
3
Quyết định về bổ sung sửa đổi Điều 5 của “Quy định về Tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu” ban hành kèm theo Quyết định số 67/2005/QĐ-BGTVT ngày 02 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải
Bộ Giao thông vận tải
10/10/2008
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 38/2010/TT-BGTVT ngày 17/12/2010 quy định về tiêu chuẩn các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, điều kiện cơ sở đào tạo và nội dung, chương trình đào tạo nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu
VĂN BẢN QPPL LĨNH VỰC HÀNG HẢI
1
Quyết định về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước SOLAS 74 và Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển
Bộ Giao thông vận tải
16/01/2004
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14/4/2011 về việc áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển

>> Xem thêm:  Việc hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp ?