ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1805/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 08 tháng 9 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP THỰCHIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 56/2012/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ GIỮA ỦYBAN NHÂN DÂN TỈNH VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định trách nhiệmcủa Bộ, ngành, Ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liênhiệp Phụ nữ Việt Nam tham gia quản lý nhà nước;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Ban hành kèmtheo Quyết định này Quy chế phối hợp thực hiện Nghị định số56/2012/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ giữa Ủy ban nhân dân tỉnhvà Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủtịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã vàthành phố Huế, Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Dung

QUY CHẾ

PHỐI HỢP THỰC HIỆN NGHỊĐỊNH SỐ 56/2012/NĐ-CP NGÀY 16 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA CHÍNH PHỦ GIỮA ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH VÀ HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ TỈNH
(Ban hành kèm theo Quyết định số1805/QĐ-UBND ngày 08 tháng 9 năm 2014 của UBND tỉnh)

Chương I

NHỮNGQUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy chế nàyquy định về việc phối hợp hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ủyban nhân dân tỉnh (UBND tỉnh) với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh (Hội LHPN tỉnh) trong việc bảo đảm cho Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia vàocác hoạt động quản lý nhà nước theoquy định của pháp luật.

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp

1. Mối quanhệ công tác giữa UBND tỉnh với Hội LHPN tỉnh là mối quan hệ phối hợp trên nguyên tắc tạo điều kiện thuận lợi để cùng thực hiệntốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mỗi cơ quan theo quy định của pháp luật, nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động,góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội,an ninh, quốc phòng của tỉnh.

2. Ủy bannhân dân tỉnh tạo điều kiện thuận lợi về kinh phí, điều kiện và phương tiện làm việc để Hội LHPN tỉnh tham gia quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện các hoạt độngcó liên quan.

Điều 3. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp trongviệc tham gia xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật; chương trình, kế hoạch,đề án, dự án; cơ chế chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chínhđáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới thuộc chức năng quản lý nhà nước củaUBND tỉnh theo quy định của pháp luật;

2. Phối hợp trongviệc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách - pháp luật; tổ chức thực hiệnvà giám sát thực hiện chính sách liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chínhđáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới;

3. Hỗ trợ đàotạo nghề, vốn vay, giải quyết việc làmvà điều kiện khác nhằm tăng thu nhập cải thiện đời sống phụ nữ; đảm bảocác quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em;

4. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nâng cao phẩm chất,năng lực cho cán bộ Hội LHPN các cấpvề mọi mặt; tạo điều kiện thuận lợicho Hội LHPN các cấp tham gia các hoạt động quản lý nhà nước liên quan đếnquyền, lợi ích hợp pháp, chính đángcủa phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

Chương II

NHỮNGQUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Mời Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh:

a) Tham gia xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chương trình,kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trật tự an toàn xã hội liên quan đến quyền,lợi ích của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật;

b) Phối hợp với các sở, ban, ngành tuyên truyền, phổ biến, giáo dụcchính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng củaphụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới;

c) Tham gia là thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn (Hội đồng,Ủy ban, Ban Chỉ đạo...) liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của phụnữ, trẻ em và bình đẳng giới;

d) Tham gia các đoàn kiểm tra, giám sát những vấn đề có liên quan đếnquyền và lợi ích của phụ nữ, trẻ em, bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực giađình và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

2. Phối hợp với Hội LHPN tỉnh tổ chức các cuộc họp để thu thập ý kiến vềtình hình thực hiện chủ trương, luật pháp, chính sách; nghiên cứu, xem xét và xửlý kịp thời các hành vi vi phạm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ,trẻ em và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.

3. Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Hội LHPN tỉnh về kinh phí,điều kiện và phương tiện làm việc; các hoạt động gây quỹ Hội, tổ chức sản xuất,dịch vụ, hỗ trợ phụ nữ giải quyết những vấn đề xã hội liên quan đến sự tiến bộvà bình đẳng của phụ nữ phù hợp với luật pháp, chính sách của Nhà nước.

4. Chỉ đạo các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã vàthành phố Huế có trách nhiệm phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ cùng cấp thực hiệnnghiêm túc Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ và các quy địnhtại Quy chế này.

Điều 5. Trách nhiệm Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh

1. Cử đại diệntham gia các hoạt động quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật; tham gialàm thành viên chính thức trong các tổ chức tư vấn, đoàn kiểm tra do Ủy bannhân dân tỉnh hoặc các sở, ban, ngành tổ chức liên quan đến quyền, lợi ích hợppháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

2. Chủ độngnghiên cứu, đề xuất, kiến nghị các biện pháp, chính sách, liên quan đến quyền,lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới; cung cấp kịpthời các thông tin liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ,trẻ em và bình đẳng giới.

3. Tham gia ýkiến vào các dự thảo xây dựng, sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách, chươngtrình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toànxã hội tại tỉnh liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ,trẻ em và bình đẳng giới theo quy định của pháp luật, phù hợp với điều kiện củađịa phương.

4. Tuyên truyền,phổ biến giáo dục cho cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữ nghiêm túc chấp hànhchủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tổ chức các hình thức,biện pháp vận động, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lao động, học tập,công tác, thực hiện chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

5. Phối hợp chặtchẽ với các các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và thành phốHuế, các tổ chức tư vấn, đoàn kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện trách nhiệmtheo quy định của pháp luật về bình đẳng giới.

6. Bồi dưỡnggiáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, hội viên, quần chúng phụ nữnhằm phát huy quyền làm chủ của phụ nữ tham gia quản lý nhà nước.

7. Giám sát việcthực hiện chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chínhđáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới của các cơ quan, đơn vị, tổ chức vàUBND các cấp; thực hiện các hoạt động phản biện xã hội.

8. Hướng dẫn, hỗ trợ Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thành phốHuế thực hiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ và cácquy định tại Quy chế này.

Điều 6. Mối quan hệ và chế độ làm việc

1. Thường trựcHội LHPN tỉnh được mời tham dự các phiên họp hoặc các hội nghị chuyên đề củaUBND tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnhvà các vấn đề có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng củaphụ nữ, trẻ em và bình đẳng giới.

Lãnh đạo UBNDtỉnh được mời tham dự các kỳ họp của Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnhkhi bàn về các nội dung hoạt động của Hội, các hoạt động phụ nữ tham gia xây dựngphát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2. Định kỳhàng năm, lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với Ban Thường vụ Hội LHPN tỉnh để đánhgiá tình hình thực hiện chế độ, chính sách và những kiến nghị, đề xuất về các vấnđề liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và cáclĩnh vực khác theo quy định của pháp luật; hai năm một lần phối hợp sơ kết thựchiện Nghị định số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ. Thời gian, địa điểm,chương trình, nội dung làm việc do UBND tỉnh thống nhất với Hội LHPN tỉnh.

3. UBND tỉnhvà Hội LHPN tỉnh cử 01 đồng chí lãnh đạo chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Nghịđịnh số 56/2012/NĐ-CP ngày 16/7/2012 của Chính phủ.

4. Phối hợp chỉđạo, hướng dẫn Ủy ban nhân dân và Hội Liên hiệp Phụ nữ các huyện, thị xã, thànhphố Huế hàng năm tổ chức đánh giá tình hình thực hiện Nghị định số56/2012/NĐ-CP và gửi báo cáo về UBND tỉnh (qua Sở Nội vụ) và Hội LHPN tỉnh.

Điều 7. Chế độ thông tin báo cáo

1. UBND tỉnhcó trách nhiệm thông tin cho Hội LHPN tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, anninh quốc phòng và các chủ trương, chính sách mới ban hành có liên quan trực tiếpđến quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của phụ nữ, trẻ em và bình đẳng giớitrên địa bàn tỉnh.

2. Khi cần thiết,UBND tỉnh cử đại diện tham dự Hội nghị Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh để nghe cáckiến nghị liên quan đến UBND tỉnh về tình hình thực hiện chủ trương, chínhsách, luật pháp; xử lý kịp thời những vi phạm đến quyền, lợi ích hợp pháp củaphụ nữ, trẻ em.

3. Hội LHPN tỉnhcó trách nhiệm báo cáo về tình hình hoạt động của Hội; tình hình việc làm, đời sống,tâm tư, nguyện vọng của Hội viên và các vấn đề liên quan đến phụ nữ, trẻ em choUBND tỉnh (đồng thời qua Sở Nội vụ) theo định kỳ sáu tháng, hàng năm hoặc độtxuất.

Chương III

ĐIỀUKHOẢN THI HÀNH

Điều 8. Tổ chức thực hiện:

1. Hai bên cótrách nhiệm phổ biến Quy chế này cho các cơ quan, đơn vị theo phân cấp quản lý.

2. Sở Nội vụ:

a) Hướng dẫncác sở, ban, ngành; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế thực hiện Quy chếnày;

b) Chủ trì, phốihợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế nàyvà Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Thủ trưởngcác sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố Huếcăn cứ Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ và những quy định tại Quy chếnày phối hợp với Hội LHPN cùng cấp xây dựng Quy chế phối hợp hoạt động và mốiquan hệ công tác nhằm tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, các chỉtiêu kinh tế - xã hội của tỉnh, địa phương.

4. Hội Liên hiệpPhụ nữ tỉnh: Chỉ đạo, hướng dẫn các cấp Hội phụ nữ cấp huyện thực hiện Quy chếnày và Nghị định số 56/2012/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong quátrình thực hiện Quy chế này, nếu có khó khăn, vướng mắc phát sinh hoặc có nhữngyêu cầu mới đặt ra, cần sửa đổi, bổ sung cho phù hợp thì lãnh đạo UBND tỉnh vàHội LHPN tỉnh sẽ trao đổi, thống nhất và sửa đổi, bổ sung trong Hội nghị liên tịchgần nhất./.