ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1805/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 02 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 1781/QĐ-TTg ngày 22/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình hành động quốcgia về người cao tuổi Việt Nam giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Quyết định số 1154/QĐ-UBND ngày 04/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiện toàn Ban côngtác người cao tuổi tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số 1417/TTr-SLĐTBXH ngày 19/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế làm việc của Ban công tác người cao tuổi tỉnh.

Điều 3. Các ông/bà: ChánhVăn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở, ngành: Lao động - Thương binhvà Xã hội, Nội vụ; Trưởng Ban công tác người cao tuổi tỉnh; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thihành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký./.

Nơi nhận:
- CT, PCT
- Như điều 3;
- LĐVP, Phòng VX, KTTH;
- Lưu: VT(qđ114-13).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Huy Phong

QUY CHẾ

LÀMVIỆC CỦA BAN CÔNG TÁC NGƯỜI CAO TUỔI TỈNH BÌNH PHƯỚC
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1805/QĐ-UBND ngày 02/10/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh Bình Phước)

Chương 1.

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Ban công tác ngườicao tuổi tỉnh Bình Phước (sau đây gọi tắt là Ban công tác) là tổ chức phối hợpliên ngành, có chức năng tham mưu Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc chỉđạo các hoạt động phục vụ công tác chăm sóc và phát huy vai trò của người caotuổi.

Điều 2.Ban công tác Người cao tuổi tỉnh thực hiện các nhiệm vụ:

1. Giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân(UBND) tỉnh:

- Chỉ đạo thực hiện Chương trìnhhành động quốc gia về người cao tuổi tỉnh giai đoạn 2014 - 2020;

- Xây dựng chủ trương, chính sách,chương trình, kế hoạch chăm sóc và phát huy vai trò của người cao tuổi;

- Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra cácsở, ban, ngành; các huyện, thị xã thực hiện Chương trình hành động quốc gia vềngười cao tuổi;

- Tổ chức phối hợp các sở, ban,ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội đoàn thể, các địa phương trongviệc tuyên truyền, phổ biến và vận động nhân dân thực hiện chủ trương, đườnglối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với người cao tuổi.

2. Tổng hợp và định kỳ báo cáo Chủtịch UBND tỉnh tình hình thực hiện công tác chăm sóc và phát huy vai trò ngườicao tuổi.

Điều 3. Hoạt động của Bancông tác người cao tuổi tỉnh theo chế độ kiêm nhiệm. Căn cứ vào chức năng nhiệmvụ được quy định tại Điều 1, Điều 2 của Quy chế này và Chương trình hành độngquốc gia về người cao tuổi tỉnh giai đoạn 2014 - 2020, mỗi thành viên có tráchnhiệm tổ chức chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người caotuổi theo chức năng, nhiệm vụ của đơn vị mình phụ trách và chịu sự phân côngcủa Ban công tác người cao tuổi tỉnh, đảm bảo sự phối hợp giữa các sở, ban,ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội đoàn thể tỉnh và Ủy ban nhândân các huyện, thị xã.

Chương 2.

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

Điều 4. Trưởng Ban công tácphụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về kếtquả hoạt động của Ban; chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ và các hoạt động của Bancông tác theo quy định tại Điều 2, Điều 3 của Quy chế này; phân công các thànhviên trong Ban công tác người cao tuổi.

Điều 5. Phó Trưởng ban Thườngtrực Ban công tác (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội):

- Giúp Trưởng Ban chỉ đạo, điều phốicác hoạt động của Ban công tác; chịu trách nhiệm trước Trưởng Ban về các côngviệc được ủy quyền;

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban,ngành, các đơn vị liên quan và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện chươngtrình, kế hoạch về công tác người cao tuổi và kiểm tra việc thực hiện pháp luậtvề người cao tuổi;

- Phối hợp tổ chức thống kê ngườicao tuổi và tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác người cao tuổicác cấp;

- Theo dõi, nắm bắt tình hình, kịpthời đề xuất với Trưởng Ban những vấn đề có liên quan đến hoạt động của Bancông tác; trực tiếp chỉ đạo Tổ giúp việc Ban công tác;

- Lập dự toán kinh phí cho các hoạtđộng của Ban.

Điều 6. Phó Trưởng ban côngtác:

- Chủ trì, phối hợp với Hội Ngườicao tuổi tỉnh chỉ đạo Hội Người cao tuổi các huyện, thị xã xây dựng và tổ chứcthực hiện các chương trình, hoạt động lồng ghép, hoạt động tư vấn phục vụ chămsóc và phát huy vai trò người cao tuổi trên địa bàn tỉnh, thực hiện và giám sátcác chính sách hỗ trợ người cao tuổi;

- Phối hợp với Phó Trưởng banThường trực hướng dẫn Hội Người cao tuổi huyện, thị xã xây dựng chương trình,kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động về người cao tuổi ở địa phương.

Điều 7. Các thành viên Bancông tác người cao tuổi:

Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ củamình có trách nhiệm tuyên truyền, vận động phối hợp tổ chức, triển khai thựchiện công tác về người cao tuổi; đồng thời, chịu trách nhiệm các phần việc cụthể sau:

1. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh:

- Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo cáccấp, các ngành triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương có liênquan đến công tác người cao tuổi;

- Phối hợp với các Phó Trưởng bangiúp Trưởng Ban xây dựng nội dung các cuộc họp của Ban;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

- Lồng ghép các chỉ tiêu, mục tiêuvề người cao tuổi vào kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, hàng năm củatỉnh;

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kếhoạch vốn từ nguồn ngân sách nhà nước cho các dự án phục vụ chăm sóc và pháthuy vai trò người cao tuổi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

3. Sở Tài chính:

- Tổng hợp và thẩm định dự toánkinh phí hoạt động hàng năm của Ban công tác người cao tuổi, trình Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, phê duyệt theo qui định của pháp luật;

- Phối hợp với các đơn vị kiểm tra,giám sát trong việc sử dụng kinh phí của Ban công tác người cao tuổi theo đúngquy định của pháp luật;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

4. Sở Nội vụ:

- Tham mưu đề xuất cán bộ làm côngtác người cao tuổi phù hợp với từng giai đoạn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

5. Ban Dân tộc:

- Phối hợp các cơ quan có liên quanthực hiện công tác người cao tuổi trong cộng đồng các dân tộc thiểu số;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

6. Sở Y tế:

- Phối hợp và tổ chức thực hiệnchính sách hỗ trợ về y tế cho người cao tuổi, trong đó có chính sách hỗ trợkhám sức khỏe định kỳ cho người cao tuổi theo quy định Luật Người cao tuổi vàcác văn bản hướng dẫn liên quan;

- Phối hợp các sở, ngành, Ủy banMặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các hội đoàn thể, UBND các huyện, thị xã hướngdẫn các hoạt động chăm sóc sức khỏe người cao tuổi ở các cấp.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

7. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Phối hợp, tổ chức thực hiện hoạtđộng tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân và người cao tuổi nhữngchủ trương, chính sách pháp luật của Nhà nước về người cao tuổi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

- Phối hợp các cơ quan liên quanthông tin, tuyên truyền, động viên và tạo điều kiện cho người cao tuổi tham giacác hoạt động văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinhthần cho người cao tuổi;

- Phối hợp và tổ chức triển khaicác chương trình, hoạt động nhằm phát huy vai trò của người cao tuổi ở địaphương gắn với việc xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc vàbền vững;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

9. Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn:

- Phối hợp, tạo điều kiện để ngườicao tuổi tổ chức các hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo việc làm thu nhậptrong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp; nhân rộng mô hình người cao tuổi tham giasản xuất, kinh doanh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

10. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc ViệtNam tỉnh:

- Phối hợp lồng ghép các hoạt độngchăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi trong các hoạt động xã hội, trongcuộc vận động “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”;

- Phối hợp tuyên truyền, vận độnggia đình, xã hội và toàn dân nâng cao trách nhiệm chăm sóc và phát huy vai tròngười cao tuổi; tham gia giám sát việc thực hiện pháp luật, chính sách đối vớingười cao tuổi;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

11. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, HộiCựu Chiến binh tỉnh, Hội Nông dân tỉnh:

- Phối hợp cơ quan chức năng liênquan huy động sức mạnh toàn dân tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vaitrò của người cao tuổi;

- Phối hợp, tổ chức cho hội viêncủa hội tích cực tham gia vào công tác chăm sóc và phát huy vai trò của ngườicao tuổi trên địa bàn tỉnh;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác doTrưởng Ban phân công.

Điều 8. Tổ giúp việc cónhiệm vụ:

- Phối hợp với các sở, ban, ngành,tổ chức xã hội theo dõi hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan liên quan, các huyện,thị xã giúp triển khai, thực hiện kế hoạch và thực hiện quản lý nhà nước vềcông tác người cao tuổi;

- Xây dựng chương trình, kế hoạchvà tổng hợp báo cáo về công tác người cao tuổi;

- Kiến nghị và phối hợp với các sở,ban, ngành trong việc giúp UBND tỉnh lấy ý kiến góp ý các chính sách về ngườicao tuổi;

- Tham gia công tác kiểm tra thựchiện các chính sách về chăm sóc phát huy vai trò người cao tuổi;

- Theo dõi, đôn đốc việc thực hiệnchương trình công tác của Ban công tác, các quyết định, kết luận các phiên họpcủa Ban công tác.

Chương 3.

NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

Điều 9. Sở Lao động - Thươngbinh và Xã hội là cơ quan Thường trực của Ban công tác người cao tuổi:

- Ban công tác người cao tuổi tỉnhkhông có tư cách pháp nhân, không có tài khoản và con dấu riêng;

- Trưởng Ban được sử dụng con dấucủa UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban được sử dụng con dấu của cơ quan Thường trực Bancông tác là Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong hoạt động;

- Kinh phí hoạt động của Ban côngtác được ngân sách nhà nước bảo đảm và cơ quan Thường trực Ban công tác ngườicao tuổi tỉnh (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) lập dự toán gửi Sở Tàichính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt.

Điều 10. Các thành viêntrong Ban làm việc theo nguyên tắc tập thể, các vấn đề đưa ra Hội nghị Ban côngtác đều được thảo luận dân chủ, người chủ trì Hội nghị kết luận, khi cần thiếtbiểu quyết thì quyết định theo đa số;

Tập thể Ban thảo luận những vấn đề:Xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch hàng năm, dự kiến nguồn kinh phíphục vụ cho hoạt động của Ban công tác; kiểm tra, tổng kết, đánh giá các hoạtđộng về người cao tuổi và công tác thi đua khen thưởng.

Điều 11. Trưởng Ban công tácNgười cao tuổi chủ trì các phiên họp thường kỳ, chuyên đề và bất thường để chỉđạo thực hiện công việc. Trưởng Ban có thể ủy nhiệm cho Phó Trưởng ban Thườngtrực chủ trì một số phiên họp sau khi thống nhất chỉ đạo về nội dung triểnkhai;

Các phiên họp phải được thông báobằng văn bản cho các thành viên về nội dung, thời gian, địa điểm và gửi tàiliệu trước 05 ngày;

Các thành viên có trách nhiệm thamdự đầy đủ các phiên họp của Ban công tác. Trường hợp các thành viên vắng mặtphải ủy quyền cho cán bộ thuộc quyền dự họp thay và chịu trách nhiệm về ý kiếnphát biểu của người được ủy quyền.

Điều 12. Các thành viên củaBan công tác ngoài việc tham gia chỉ đạo, thực hiện chương trình, kế hoạch hoạtđộng hàng năm, còn có trách nhiệm:

1. Xây dựng chương trình, kế hoạchcông tác để thực hiện phần việc được giao; đồng thời chịu trách nhiệm theo dõi,đảm bảo thực hiện chương trình, kế hoạch đúng định hướng; kịp thời báo cáo khiđược Trưởng Ban yêu cầu.

2. Định kỳ hàng quý (trước ngày 15của tháng cuối quý) báo cáo Thường trực Ban (Sở Lao động - Thương binh và Xãhội) về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công, các nhiệm vụ thuộcnhiệm vụ của sở, ngành, đoàn thể, hội trong công tác chăm sóc, phát huy vai tròngười cao tuổi.

Điều 13. Định kỳ 06 tháng,01 năm, Ban công tác người cao tuổi tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá các hoạtđộng, công việc thực hiện và triển khai kế hoạch công tác cho giai đoạn tiếptheo.

Trong trường hợp không thể tổ chứchọp các thành viên của Ban, Trưởng Ban hoặc Phó Trưởng ban Thường trực gửi vănbản lấy ý kiến trực tiếp từng thành viên, sau đó Thường trực Ban tổng hợp vàquyết định vấn đề theo ý kiến đa số.

Khi thành viên Ban có ý kiến đềxuất liên quan đến tổ chức và hoạt động của Ban công tác thì gửi văn bản hoặctrực tiếp trao đổi với Phó Trưởng ban Thường trực. Tùy theo tính chất côngviệc, Phó Trưởng ban Thường trực có trách nhiệm xử lý theo thẩm quyền hoặc báocáo Trưởng Ban xem xét, quyết định. Đối với các vấn đề thuộc thẩm quyền quyếtđịnh của tập thể Ban, Phó Trưởng ban Thường trực có trách nhiệm báo cáo TrưởngBan tổ chức họp để lấy ý kiến các thành viên trong Ban.

Hàng năm, Ban công tác tổ chức cácđợt kiểm tra để đánh giá kết quả và tình hình thực hiện kế hoạch hoạt động củaBan; nội dung, thời gian, địa điểm và phân công thành viên kiểm tra do TrưởngBan quyết định trên cơ sở đề xuất của Phó Trưởng ban Thường trực.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14. Các sở, ban, ngành,đoàn thể, hội liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã có trách nhiệmtriển khai thực hiện Quy chế này.

Điều 15. Trong quá trìnhthực hiện nếu có vướng mắc, Trưởng Ban công tác sẽ đề xuất để sửa đổi, bổ sungtrình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét quyết định./.