ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1807/QĐ-UBND

An Giang, ngày 21 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BÃI BỎ QUYĐỊNH MỨC THU, CHẾ ĐỘ THU, NỘP, QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LỆ PHÍ CẤP GIẤY CHỨNG NHẬNĐĂNG KÝ KINH DOANH, CUNG CẤP THÔNG TIN VỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 40/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng4 năm 2010 của Chính phủ về kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7năm 2013 của Hội đồng nhân tỉnh về việc bãi bỏ Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày20 tháng 7 năm 2011 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc quy định mức thu, chế độthu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh,cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang;

Căn cứ Thông tư số 176/2012/TT-BTC ngày 23tháng 10 năm 2012 của Bộ Tài chính về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quảnlý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cungcấp thông tin doanh nghiệp;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tưtại Tờ trình số 433/TTr-SKHĐT ngày 13 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Bãi bỏ Quyết định số 44/2011/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang quyđịnh mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp giấy chứng nhậnđăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Kho bạcNhà nước tỉnh, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Website Chính phủ;
- Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
-
Thường trực UBND tỉnh;
- Website An Giang;
- Báo An Giang, Đài Phát thanh truyền hình;
- Trung tâm Công báo - tin học;
- Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Vương Bình Thạnh