ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH PHÚ YÊN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1808/QĐ-UBND

Phú Yên, ngày 14 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNGTHUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ LuậtTổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủtục hành chính và Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chínhphủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soátthủ tục hành chính;

Xét đề nghịcủa Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 1072/TTr-STP ngày 03 tháng 10 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Côngbố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩmquyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn Tỉnh.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. ChánhVăn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND cáchuyện, thị xã, thành phố và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
Phạm Đình Cự

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬAĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA UBND CẤP HUYỆN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND ngày14/10/2013 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

STT

Tên thủ tục hành chính

I

Lĩnh vực Đất đai

1

Thủ tục Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

2

Thủ tục Xóa đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

II

Lĩnh vực Thành lập và phát triển doanh nghiệp

1

Thủ tục Đăng ký hộ kinh doanh

2

Thủ tục Thay đổi nội dung đăng ký của hộ kinh doanh

3

Thủ tục Chấm dứt hoạt động kinh doanh

4

Thủ tục Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

5

Thủ tục Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

III

Lĩnh vực Khiếu nại, tố cáo

1

Thủ tục Giải quyết khiếu nại lần đầu

2

Thủ tục Giải quyết tố cáo