UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1808/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 05 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTKẾ HOẠCH KIỂM TRA LIÊN NGÀNH KIỂM TRA HOẠT ĐỘNG KINH DOANH VÀNG MIẾNG VÀ MUA,BÁN NGOẠI TỆ TRÁI PHÉP

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 3752/NHNN-TTGSNH ngày27/5/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tổ chức thực hiện thanh trahoạt động kinh doanh vàng miếng;

Căn cứ Công văn số 5174/NHNN-QLNH ngày18/7/2013 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc tăng cường công tác quản lýngoại hối;

Xét đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánhtỉnh Vĩnh Long tại Tờ trình số 950/TTr-VIL1 ngày 14 tháng 10 năm 2013 về việckiểm tra hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch kiểm traliên ngành kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng và mua, bán ngoại tệ tráiphép, cụ thể như sau:

(Kèm theo Kế hoạch số 950/KH-VIL1 ngày14/10/2013 của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long).

Điều 2. Giao Ngân hàng Nhà nước Chi nhánhtỉnh Vĩnh Long chịu trách nhiệm theo dõi, tổ chức triển khai thực hiện đúng thờigian, nội dung và yêu cầu kế hoạch đã được phê duyệt, báo cáo Chủ tịch UBNDtỉnh kết quả thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giámđốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Công an tỉnh, Chi cụctrưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh - Sở Công thương và thủ trưởng các đơnvị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trương Văn Sáu

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
VIỆT NAM
CHI NHÁNH
TỈNH VĨNH LONG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 950/KH-VIL1

Vĩnh Long, ngày 14 tháng 10 năm 2013

KẾ HOẠCH

KIỂM TRA HOẠTĐỘNG KINH DOANH VÀNG MIẾNG VÀ MUA, BÁN NGOẠI TỆ TRÁI PHÉP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHVĨNH LONG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1808/QĐ-UBND , ngày 05/11/2013 của Chủ tịch UBNDtỉnh Vĩnh Long)

Căn cứ ý kiến chỉ đạo tại Công văn số 2629/UBND-KTTH ngày 10/9/2013 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long, giao Ngânhàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Sở Công thương, Công antỉnh xây dựng kế hoạch kiểm tra hoạt động kinh doanh vàng miếng và mua bánngoại tệ trái phép trên địa bàn tỉnh trình UBND tỉnh ra quyết định thành lậpđoàn thực hiện kiểm tra; Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Vĩnh Long đã bàn bạc,phối hợp cùng các ngành nêu trên, xây dựng kế hoạch kiểm tra với những nội dungchính như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Kiểm tra việc chấp hành các quy định về hoạtđộng mua bán vàng miếng theo quy định tại Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày03/4/2012, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam hướng dẫn một số điều Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 củaChính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đối với các TCTD/ doanh nghiệptrên địa bàn đã được Ngân hàng Nhà nước cấp phép. Kiểm tra, xử phạt vi phạmhành chính việc mua, bán ngoại tệ trái phép đối với các doanh nghiệp, cá nhântrên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật về quản lý ngoại hối.

- Căn cứ kết quả kiểm tra thực hiện xử lý nghiêmnhững vi phạm (nếu có) theo quy định tại Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày10/12/2004 và Nghị định số 95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi,bổ sung một số điều của Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chínhphủ về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

- Phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vấnđề còn bất cập theo quy định của văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động kinhdoanh vàng và quản lý ngoại hối để kiến nghị cấp có thẩm quyền bổ sung, chỉnhsửa cho phù hợp thực tế.

2. Yêu cầu:

- Các nội dung kiểm tra phải được lập thành biênbản theo đúng quy định, các sai phạm phát hiện cần được xác định rõ nguyên nhân,trách nhiệm của tập thể, cá nhân dẫn đến sai phạm để có biện pháp xử lý phù hợptheo quy định của pháp luật.

- Trong quá trình kiểm tra phải tuân thủ đúngtrình tự thủ tục theo quy định của pháp luật về thanh tra, kiểm tra, đảm bảocác nguyên tắc chính xác, trung thực khách quan, kịp thời, công khai, đúng đốitượng, đúng nội dung theo kế hoạch đã được phê duyệt; áp dụng các biện pháp xửphạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật về xử phạt vi phạmhành chính.

II. NỘI DUNG, PHƯƠNG PHÁP VÀ ĐỐI TƯỢNG KIỂMTRA:

1. Kiểm tra hoạt động kinh doanh mua, bánvàng miếng:

a) Nội dung kiểm tra gồm có:

+ Việc chấp hành các quy định của Nhà nước, Ngânhàng Nhà nước Việt Nam về việc cấp phép và chế độ thông tin báo cáo tình hìnhmua bán vàng miếng.

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật vềchế độ kế toán, lập và sử dụng hoá đơn chứng từ trong hoạt động mua bán vàngmiếng.

+ Việc chấp hành các quy định của pháp luật vềcác loại vàng miếng được phép mua, bán.

+ Việc niêm yết công khai tại địa điểm giao dịchvề giá mua, bán vàng miếng.

+ Các biện pháp và trang thiết bị bảo đảm antoàn trong hoạt động mua, bán vàng miếng.

b) Phương pháp tiến hành:

- Về yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu, sổsách, chứng từ mua, bán:

Đoàn kiểm tra yêu cầu đối tượng được kiểm tracung cấp các thông tin và tài liệu: Giấy phép, các quy định nội bộ về hoạt độngkinh doanh vàng miếng, doanh số hoạt động mua, bán trong thời hiệu kiểm tra;các chứng từ mua, bán vàng, sổ kế toán chi tiết, bảng cân đối kế toán tháng,quý, năm…..

- Tiến hành kiểm tra: Căn cứ tài liệu, sổ sách,chứng từ mua, bán và các thông tin khác để kiểm tra các nội dung nêu trên, đốichiếu với các quy định của pháp luật về các nội dung được kiểm tra. Kết luậnkiểm tra phải đánh giá được việc chấp hành các quy định của Nghị định số24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012, Thông tư số 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 củaNgân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn một số điều Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng đối với cácTCTD/ doanh nghiệp được kiểm tra; thực hiện xử phạt vi phạm (nếu có) theo quyđịnh tại Nghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 và Nghị định số95/2011/NĐ-CP ngày 20/10/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều củaNghị định số 202/2004/NĐ-CP ngày 10/12/2004 của Chính phủ về xử lý vi phạm hànhchính trong lĩnh vực tiền tệ và hoạt động ngân hàng.

c) Đối tượng kiểm tra: Chi nhánh Ngân hàng TMCPSài Gòn Thương Tín, Chi nhánh Ngân hàng TMCP Á Châu, Chi nhánh Ngân hàng TMCPĐông Á, Chi nhánh Công ty TNHH vàng bạc đá quý Ngọc Thẫm (Ngọc Thẫm 7) và 2điểm giao dịch trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín và Ngânhàng TMCP Đông Á tại thị xã Bình Minh.

2. Kiểm tra hoạt động mua, bán ngoại tệ tráiphép:

- Nội dung kiểm tra: Kiểm tra và xử phạt vi phạmhành chính đối với doanh nghiệp, cá nhân có hành vi mua, bán ngoại tệ khôngđược Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh cấp giấy phép.

- Đối tượng kiểm tra: Là các doanh nghiệp, cánhân không được Ngân hàng Nhà nước cấp phép làm đại lý thu đổi ngoại tệ nhưng vẫnthực hiện việc mua, bán ngoại tệ.

- Phương pháp tiến hành: Chỉ tiến hành kiểm trađối với các đối tượng kiểm tra sau khi có được thông tin về hoạt động mua, bánngoại tệ đang diễn ra, theo biện pháp nghiệp vụ mà Chi cục Quản lý thị trườngvà Công an tỉnh đã áp dụng.

III. THỜI GIAN, THỜI HIỆU VÀ BIỆN PHÁP THỰCHIỆN:

1. Thời gian thực hiện:

Dự kiến thời gian bắt đầu tiến hành các cuộcthanh tra vào tuần cuối tháng 10/2013 và kết thúc vào cuối tháng 11/2013, trongđó: Thời gian thực hiện kiểm tra hoạt động mua, bán vàng miếng từ tuần cuốitháng 10/2013 và kết thúc vào tuần đầu tháng 11/2013; thời gian kiểm tra mua,bán ngoại tệ kéo dài từ tuần thứ hai tháng 11/2013 đến cuối tháng 11/2013.

2. Thời hiệu kiểm tra:

Đối với hoạt động mua bán vàng miếng kể từ ngàyNghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 03/4/2012 có hiệu lực (25/5/2012) đến thời điểmkiểm tra.

Đối với hành vi mua, bán ngoại tệ trái pháp luậtlà ngay tại thời điểm các giao dịch về ngoại tệ đang được tiến hành.

3. Biện pháp tổ chức thực hiện:

- Căn cứ số lượng thành viên trong Đoàn kiểm trađã được UBND tỉnh ra quyết định thành lập, đoàn sẽ chia thành 2 tổ với thànhphần như sau:

+ Tổ 1: Do Trưởng đoàn kiểm tra phụ trách, cácthành viên gồm: 1 Thanh tra viên thuộc Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánh tỉnhVĩnh Long, 1 cán bộ Công an kinh tế thuộc Công an tỉnh Vĩnh Long, 1 cán bộ Chicục Quản lý thị trường tỉnh Vĩnh Long. Tổ có nhiệm vụ kiểm tra hoạt động muabán vàng miếng đối với các đối tượng thanh tra như đã nêu trên.

+ Tổ 2: Do Phó Trưởng đoàn là cán bộ Chi cụcQuản lý thị trường Vĩnh Long phụ trách, các thành viên gồm: 1 cán bộ Chi cụcQuản lý thị trường, 1 cán bộ thanh tra thuộc Thanh tra, giám sát NHNN Chi nhánhtỉnh Vĩnh Long, 1 cán bộ Công an kinh tế tỉnh Vĩnh Long. Tổ có nhiệm vụ kiểmtra hoạt động mua, bán ngoại tệ trái pháp luật như đã nêu trên.

4. Về phương tiện và kinh phí:

- Về phương tiện: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánhtỉnh bố trí xe khi kiểm tra tại các điểm giao dịch tại các huyện, trong nội ôthành phố mỗi đoàn viên tự túc phương tiện đi lại.

- Về chi phí: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnhhỗ trợ chi phí giấy mực trong quá trình kiểm tra.

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra hoạt động kinhdoanh vàng miếng và mua, bán ngoại tệ trên địa bàn tỉnh, kính trình Chủ tịchUBND tỉnh phê duyệt./.

GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trọng Nghiệp