UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 29 tháng 2 năm 2008
QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt đề án cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng

_________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày 22 tháng 6 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 283/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chủ tịch UBND thành phố ban hành Kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2008;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo và Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho:

- Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức triển khai thực hiện Đề án;

- Giám đốc Sở Nội vụ theo dõi việc triển khai và kiểm tra tình hình thực hiện Đề án này của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 108/2005/QĐ-UBND ngày 11 tháng 8 năm 2005 của UBND thành phố Đà Nẵng về phê duyệt Đề án Cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế "một cửa" của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND thành phố, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Văn Minh