ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1809/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 27 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ MỚITHỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểmsoát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Côngthương tại Tờ trình số 103/TTr-SCT ngày 18/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 02 (hai)thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công thương Trà Vinh (kèmtheo phụ lục danh mục và nội dung thủ tục hành chính).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kểtừ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh, Giám đốc Sở Công thương, Thủ trưởng các Sở - ngànhthuộc Ủy ban nhân dân tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện – thành phốchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đồng Văn Lâm

PHỤ LỤC

DANH MỤC THỦ TỤCHÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ CÔNG THƯƠNG TRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1809/QĐ-UBND ngày 27 tháng 9 năm 2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

STT

Tên thủ tục hành chính

Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1

Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

2

Đăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

PHẦN II: NỘI DUNGTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH CÔNG BỐ MỚI

Lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

1. Thủ tục Đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiệngiao dịch chung (HĐM/ĐKGD):

A. Nội dung thủ tục hành chính (TTHC):

1. Trình tự thực hiện TTHC:

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân kinh doanh hoàn thiện hồsơ theo quy định và nộp trực tiếp Bộ phậntiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra tínhhợp lệ của hồ sơ (bao gồm: cách kê khai mẫuđơn; số lượng và thành phần hồ sơ theo mục 3).

+ Nếu hồ sơ hợp lệ: Lập mã số hồ sơ và biên bảntiếp nhận theo mẫu quy định, hẹn ngày trả kết quả.

+ Nếu hồ sơ không hợp lệ: trả hồ sơ và hướng dẫn cánhân hoặc tổ chức làm lại.

- Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kếtquả chuyển Phòng Quản lý Thương mại (QLTM)xem xét, xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồsơ đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật, không cần giải trình hoặc bổ sunglàm rõ nội dung HĐM/ĐKGD, Phòng QLTM soạn thảo thông báo trả lời về việc chấpnhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung;

+ Trường hợp hồsơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp quy định pháp luật, cần giải trình hoặc bổ sung,để làm rõ thêm nội dung HĐM/ĐKGD, phòng QLTM lập thông báo gửi cho tổ chức, cánhân kinh doanh đề nghị bổ sung, điềuchỉnh hồ sơ. Tổ chức, cá nhân cótrách nhiệm bổ sung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngàynhận được yêu cầu của Sở Công Thương và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hoàntrả kết quả; Khi hồ sơ được bổ sung,điều chỉnh đầy đủ thì Phòng QLTM soạn thảo thông báo trả lời về việc chấp nhậnhay không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung;

- Bước 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kểtừ ngày nhận hồ sơ, cá nhân hoặc tổ chức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả.

- Bước 4: Phòng QLTM lưu hồ sơ và đối với trườnghợp chấp thuận đăng ký, sẽ được công bố công khai hợp đồng theo mẫu/ điều kiệngiao dịch chung của tổ chức, cá nhân kinhdoanh trên trang thông tin điện tử của Sở Công Thương.

2. Cách thức thực hiện TTHC: nộp hồ sơ trựctiếp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hoàn trảkết quả của Sở Công Thương

3. Hồ sơ thực hiện TTHC:

a) Thành phần hồ sơ bao gồm:

+ Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giaodịch chung (theo mẫu)

+ Dự thảo hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịchchung có dấu treo hoặc dấu giáp lai của Doanh nghiệp kèm theo 01 đĩa chứa bảnmềm dạng Microsoft word hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung.

b) Số lượng hồ sơ: 01 (một) bộ.

4. Thời hạn giải quyết TTHC: Trong thờihạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiện TTHC: Tổ chức hoặc cánhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếuphải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chínhphủ ban hành tại Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012.

6. Cơ quan thực hiện TTHC:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định:Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thươngtỉnh Trà Vinh

7. Kết quả thực hiện TTHC: Văn bản xác nhận.

8. Phí, lệ phí thực hiện TTHC: không

9. Tên mẫu đơn, tờ khai thực hiện TTHC:

Đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịchchung.

10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện TTHC:

- Điều kiện:

+ Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân kinh doanhhàng hóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợpđồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành tạiQuyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012.

+ Tổ chức, cá nhân áp dụng hợp đồng theo mẫu, điềukiện giao dịch chung với người tiêu dùng.

- Yêu cầu:

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh áp dụng hợp đồng theomẫu, điều kiện giao dịch chung chỉ trên phạm vi tỉnh Trà Vinh (nếu áp dụngtrên phạm vi cả nước hoặc từ 2 tỉnh trở lên do Cục Quản lý Cạnh tranh - Bộ CôngThương tiếp nhận đăng ký)

+ Hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung chỉđược áp dụng đối với người tiêu dùng khi việc đăng ký được hoàn thành.

11. Căn cứ pháp lý của TTHC:

- Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 Quy địnhchi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêudùng;

- Thông tư số 10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộtrưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành mẫu đơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điềukiện giao dịch chung

- Quyết định số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 củaThủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phảiđăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

B. Mẫu đơn, mẫu tờ khai thực hiện thủ tục hành chính:

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/ 2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộtrưởng Bộ Công thương)

UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

MẪUĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)

Kínhgửi: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (2)

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (3):

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợpđồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung(1):

1.Đăng ký lần đầu:

2.Áp dụng cho loại hànghóa/dịch vụ:

3.Đối tượng áp dụng (4):

4.Phạm vi áp dụng (5):

5.Thời gian áp dụng (6):

II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổchức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khinào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung viphạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng kýcó quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủybỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định phápluật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơnđăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn vềsự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo (8):

(mặt sau mẫu đơn)

Hướng dẫn ghi đơn đăng:

(01): Đề nghị đăng ký hợp đồng theomẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(02):- Cục Quản lý cạnhtranh: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụngtrên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: trong trường hợphợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

(03): Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy Chứng nhận đăng ký kinhdoanh/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy Chứng nhận đầu tư

Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quanđến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại,email)

(04):Ghirõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả ngườitiêu dùng.

(05): Áp dụng trên cả nước hay một,một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(06): Thời gian bắt đầu áp dụng: ghithời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăngký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(07): Người đạidiện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinhdoanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy Ủy quyền.

(08): - Trong trường hợp gửi hồ sơbằng phương tiện điện tử:

01 bản scan màu Dự thảo hợp đồngtheo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cánhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theomẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằngphương thức khác:

01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theomẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinhdoanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theomẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.

2. Thủ tụcĐăng ký lại hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

1. Trình tựthực hiện TTHC:

- Bước 1: Tổchức, cá nhân kinh doanh hoàn thiện hồ sơ theo quy định và nộp trực tiếp Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hoàn trảkết quả; bộ phận tiếp nhận sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ (bao gồm: cách kê khai mẫu đơn; số lượng và thành phầnhồ sơ theo mục 3).

+ Nếu hồ sơhợp lệ: Lập mã số hồ sơ và biên bản tiếp nhận theo mẫu quy định, hẹn ngày trảkết quả.

+ Nếu hồ sơkhông hợp lệ: trả hồ sơ và hướng dẫn cá nhân hoặc tổ chức làm lại.

- Bước 2: Bộphận tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả chuyển Phòng Quản lý Thương mại (QLTM) xem xét, xử lý hồ sơ.

+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, phù hợp với quy định pháp luật, không cầngiải trình hoặc bổ sung làm rõ nội dung HĐM/ĐKGD, Phòng QLTM soạn thảo thôngbáo trả lời về việc chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịchchung;

+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, chưa phù hợp quy định pháp luật, cầngiải trình hoặc bổ sung, để làm rõ thêm nội dung HĐM/ĐKGD, phòng QLTM lập thông báo gửi cho tổ chức, cá nhân kinhdoanh đề nghị bổ sung, điều chỉnh hồ sơ. Tổ chức, cá nhân có trách nhiệm bổsung hồ sơ, tài liệu trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêucầu của Sở Công Thương và nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và hoàn trả kết quả; Khi hồ sơ được bổ sung,điều chỉnh đầy đủ thì Phòng QLTM soạn thảo thông báo trả lời về việc chấp nhậnhay không chấp nhận đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung;

- Bước 3:Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ, cá nhân hoặc tổchức đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhậnhồ sơ và hoàn trả kết quả.

- Bước 4:Phòng QLTM lưu hồ sơ và đối với trường hợp chấp thuận đăng ký, sẽ được công bốcông khai hợp đồng theo mẫu/ điều kiện giao dịch chung của tổ chức, cá nhân kinh doanh trên trangthông tin điện tử của Sở Công Thương.

2. Cáchthức thực hiện TTHC: nộp hồ sơtrực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả của Sở Công Thương

3. Hồ sơthực hiện TTHC:

a) Thành phần hồ sơ baogồm:

+ Đơn đăng ký hợp đồngtheo mẫu/ điều kiện giao dịch chung (theo mẫu)

+ Dự thảo hợp đồng theomẫu/ điều kiện giao dịch chung có dấu treo hoặc dấu giáp lai của Doanh nghiệpkèm theo 01 đĩa chứa bản mềm dạng Microsoft word hợp đồng theo mẫu/điều kiệngiao dịch chung.

b) Số lượng hồ sơ: 01(một) bộ.

4. Thời hạn giải quyếtTTHC: Trong thời hạn 20 ngày làm việc,kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

5. Đối tượng thực hiệnTTHC: Tổ chức hoặc cá nhân kinh doanh hànghóa, dịch vụ thuộc Danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồngtheo mẫu, điều kiện giao dịch chung do Thủ tướng Chính phủ ban hành tại Quyếtđịnh số 02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012.

6. Cơ quan thực hiệnTTHC:

- Cơ quan có thẩm quyềnquyết định theo quy định: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

- Cơ quan trực tiếp thựchiện TTHC: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh

7. Kết quả thực hiệnTTHC: Văn bản xác nhận.

8. Phí, lệ phí thựchiện TTHC: không

9. Tên mẫu đơn, tờkhai thực hiện TTHC:

- Đơn đăng ký hợp đồng theomẫu/điều kiện giao dịch chung.

10. Yêu cầu, điều kiệnthực hiện TTHC:

- Điều kiện:

+ Pháp luật thay đổi làmthay đổi nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

+ Tổ chức, cá nhân kinhdoanh thay đổi nội dung hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

- Yêu cầu:

Tổ chức, cá nhân kinhdoanh phải thông báo cho người tiêu dùng về việc thay đổi hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung sau khi hoàn thành việc đăng ký lại.

11. Căn cứ pháp lý củaTTHC:

- Luật Bảo vệ quyền lợingười tiêu dùng số 59/2010/QH12 ngày 17/11/2010;

- Nghị định 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtBảo vệ quyền lợi người tiêu dùng;

- Thông tư số10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công Thương về việc Ban hành mẫuđơn đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

- Quyết định số02/2012/QĐ-TTg ngày 13/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danhmục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giaodịch chung;

B. Mẫu đơn, mẫu tờkhai thực hiện thủ tục hành chính:

(Ban hành kèm theo Thông tư số10/2013/TT-BCT ngày 30/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Công thương)

UBND TỈNH TRÀ VINH
SỞ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

MẪUĐƠN ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG THEO MẪU, ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH CHUNG (1)

Kínhgửi: Sở Công Thương tỉnh Trà Vinh (2)

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (3):

I. Nội dung đề nghị đăng ký hợpđồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung(1):

1.Đăng ký lần đầu:

2.Áp dụng cho loại hànghóa/dịch vụ:

3.Đối tượng áp dụng (4):

4.Phạm vi áp dụng (5):

5.Thời gian áp dụng (6):

II. Tổ chức, cá nhân kinh doanh cam kết và hiểu rằng:

1. Đảm bảo hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung tuân thủ các quy định pháp luật là nghĩa vụ của tổchức, cá nhân kinh doanh;

2. Bất cứ khinào phát hiện thấy nội dung của hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung viphạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cơ quan chấp nhận đăng kýcó quyền và trách nhiệm yêu cầu tổ chức, cá nhân kinh doanh phải sửa đổi, hủybỏ nội dung vi phạm đó.

3. Đã tìm hiểu kỹ quy định phápluật và cam kết hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung nộp kèm theo Đơnđăng ký này không có các điều khoản vi phạm pháp luật về bảo vệ quyền lợi ngườitiêu dùng và các nguyên tắc chung về giao kết hợp đồng.

4. Chịu trách nhiệm hoàn toàn vềsự trung thực và tính chính xác của nội dung đơn đăng ký và tài liệu kèm theo.

Tổ chức, cá nhân kinh doanh (7)
(ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Hồ sơ kèm theo (8):

(mặt sau mẫu đơn)

Hướng dẫn ghi đơn đăng:

(01): Đề nghị đăng ký hợp đồng theomẫu hay điều kiện giao dịch chung.

(02):- Cục Quản lý cạnhtranh: trong trường hợp hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụngtrên phạm vi cả nước hoặc áp dụng trên phạm vi từ hai tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương trở lên;

- Sở Công Thương: trong trường hợphợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung áp dụng trong phạm vi một tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương.

(03): Ghi rõ những thông tin sau đây:

Tên tổ chức, cá nhân kinh doanh

Giấy Chứng nhận đăng ký kinhdoanh/ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/ Giấy Chứng nhận đầu tư

Địa chỉ liên lạc

Ngành, nghề kinh doanh liên quanđến hàng hóa/dịch vụ đăng ký hợp đồng theo mẫu/điều kiện giao dịch chung

Điện thoại, fax, email (nếu có)

Người liên hệ (Họ tên, điện thoại,email)

(04):Ghirõ đối tượng người tiêu dùng là tổ chức, cá nhân hay áp dụng cho tất cả ngườitiêu dùng.

(05): Áp dụng trên cả nước hay một,một số tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (ghi rõ tên tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương trong trường hợp không áp dụng trên cả nước).

(06): Thời gian bắt đầu áp dụng: ghithời gian áp dụng cụ thể nếu không áp dụng ngay sau ngày hoàn thành việc đăngký (nếu có) hoặc ghi áp dụng từ thời điểm hoàn thành việc đăng ký.

(07): Ngườiđại diện theo pháp luật ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinhdoanh. Người đại diện theo ủy quyền ký thì cần gửi kèm theo Giấy Ủy quyền.

(08): - Trong trường hợp gửi hồ sơbằng phương tiện điện tử:

01 bản scan màu Dự thảo hợp đồngtheo mẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung được đóng dấu của tổ chức, cánhân kinh doanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theomẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word;

- Trong trường hợp gửi hồ sơ bằngphương thức khác:

01 bản cứng Dự thảo hợp đồng theomẫu hay dự thảo điều kiện giao dịch chung có đóng dấu của tổ chức, cá nhân kinhdoanh vào trang đầu và giáp lai toàn bộ văn bản;

01 bản mềm Dự thảo hợp đồng theomẫu hay điều kiện giao dịch chung dạng Microsoft Word.