ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường

xác nhận thực hiện các nội dung của báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt

_____________________________________

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 9 tháng 8 năm 2006 của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ thông tư số: 08/2006/TT-BTNMT , ngày 08/9/2006 của Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về đánh giá tác động môi trường và cam kết bảo vệ môi trường;

Xét tờ trình của Chánh Văn phòng UBND tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Uỷ quyền cho Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường xác nhận việc thực hiện các nội dung của báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho các dự án thuộc diện phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh quyết định.

Điều 2: Nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường:

- Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật về việc ký uỷ quyền trong lãnh vực được giao thực hiện các nội dung ở điều 1 của quyết đình nầy.

- Triển khai thực hiện các nội dung ở điều 1 của quyết định nầy theo đúng các quy định hiện hành của nhà nước về tài nguyên và môi trường.

- Báo cáo kết quả xác nhận gởi về UBND tỉnh.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền cho phép thì bàn bạc thống nhất ý kiến với các sở ngành chức năng có liên quan trước khi trình UBND tỉnh quyết định.

Điều 3: Các Ông, bà: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và môi trường, Thủ trưởng các sở, Ban ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Văn Đấu