ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2001

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc công nhận thôn, bản, tổ dân phố và giải quyết chế độ trợ cấp đối với Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố;Bí thư Chỉ bộ,Tổ trưởng đảng, trực thuộc Chi, Đảng bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai

______________________________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Điều 46 Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Căn cứ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 17/01/2001 của HĐND tỉnh Lào Cai và Quyết định số 75/2001/QĐ-UB ngày 15/3/2001 của UBND tỉnh Lào Cai quy định tạm thời về tổ chức thôn, bản, tổ dân phố và chế độ trợ cấp đối với trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố, bí thư chi bộ, tổ trưởng Đảng trực thuộc chi, đảng bộ xã, phường, thị trấn tỉnh Lào Cai;

Theo đề nghị của Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1. Nay công nhận 1896 thôn, bản; 327 tổ dân phố (theo danh sách đính kèm).

Điều 2.-Trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố và 775 Chi bộ, 309 Tổ đảng (có danh sách kèm theo) trực thuộc chi, đảng bộ xã, phường, thị trấn được hưởng mức trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 75/QĐ-UB của UBND tỉnh Lào Cai, kể từ ngày 01/4/2001.

- Do tính chất đặc thù của thị trấn miền núi, vùng cao, Tổ trưởng dân phố thuộc các thị trấn trong tỉnh được hưởng mức trợ cấp hàng tháng bằng mức trợ cấp Trưởng thôn, bản.

Điều 3. Các ông: Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Trưởng ban Tổ chức chính quyền tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá, thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã căn cứ quyết định thực hiện.

Chủ tịch

(Đã ký)

Bùi Quang Vinh