ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 181/2004/QĐ-UB

Đà Lạt, ngày 04 tháng 10 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH

V/V BAN HÀNH QUY CHẾ GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LÂM ĐỒNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

- Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

- Xét đề nghị của Sở Văn hóa Thông tin Lâm Đồng tại văn bản số 125/VHTT ngày 12/7/2004 v/v ban hành quy chế giải Báo chí Lâm Đồng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế giải Báo chí tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2: Giao Sở Văn hóa Thông tin phối hợp Hội Nhà báo Lâm Đồng và các ngành liên quan của tỉnh hướng dẫn cụ thể việc thực hiện quy chế này.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Văn hóa Thông tin, Tài chính, Đài PT-TH; Chủ tịch Hội nhà báo Lâm Đồng, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ quyết định thi hành. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

T/M. UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

QUY CHẾ

GIẢI BÁO CHÍ TỈNH LÂM ĐỒNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 181/2004/QĐ-UB ngày 04 tháng 10 năm 2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Mục đích, ý nghĩa

Giải Báo chí Lâm Đồng là giải thưởng hàng năm của tỉnh Lâm Đồng được xét trao tặng cho các tác giả có những tác phẩm báo chí xuất sắc, phản ánh trung thực cuộc sống của nhân dân, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng quê hương Lâm Đồng ngày càng giàu đẹp.

Điều 2. Tên gọi, loại hình báo chí và đối tượng dự giải:

- Tên gọi: ỎGiải Báo chí tỉnh Lâm ĐồngÕ

- Đối tượng dự giải: là các phóng viên, cộng tác viên báo chí trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng có những tác phẩm Báo chí viết về Lâm Đồng.

- Loại hình báo chí tham dự giải gồm: Báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình và ảnh báo chí.

II. NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ

Điều 3. Thể loại và nội dung tác phẩm dự giải

Thể loại : Tác phẩm dự giải là những tác phẩm thuộc các thể loại báo chí kể cả phim tài liệu (trừ tin)

Nội dung: Phản ánh các vấn đề chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội của tỉnh Lâm Đồng . Đặc biệt là các tác phẩm mang tính phát hiện những nhân tố điển hình, những gương người tốt việc tốt; những tác phẩm có nội dung gợi mở, định hướng cái mới, có ích cho xã hội. Những tác phẩm điều tra chống tiêu cực...

Điều 4. Số lượng, điều kiện và thời gian xét giải

-Số lượng : Mỗi tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm dự giải. Riêng đối với các phóng viên đang công tác tại Báo Lâm Đồng, Đài PT-TH Lâm Đồng, các Hội viên hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng bắt buộc phải tham gia ít nhất mỗi người một tác phẩm.

Điều kiện : Các tác phẩm dự giải là những tác phẩm đã được đăng tải trên một trong các loại báo chí gồm : báo in, báo điện tử, báo phát thanh, báo truyền hình của Trung ương hoặc của địa phương từ ngày 01/11 của năm trước đến ngày 30/10 của năm xét giải. Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo không được gửi bài tham gia xét giải. Những tác phẩm chưa được sử dụng trên các phương tiện thông tin đại chúng muốn tham dự giải phải có xác nhận của cơ quan Báo chí nơi đang công tác (nếu là phóng viên, cộng tác viên) hoặc của Hội Nhà báo (nếu là hội viên )

Bài tham dự giải phải đánh máy vi tính trên một mặt giấy khổ A4, phía lề trên phải ghi rõ Ỏ bài tham gia giải Báo chí Lâm Đồng năm...Õ và đề rõ họ, tên, địa chỉ người tham dự giải. Đối với tác phẩm phát thanh phải kèm theo băng tiếng, tác phẩm truyền hình phải kèm theo băng hình. Riêng ảnh báo chí , ngoài việc ghi rõ tên tác giả, tác phẩm và trình bày nội dung từng tấm ảnh theo đúng thứ tự bắt đầu từ ảnh số 1... trên giấy vi tính khổ A4, các tác giả còn phải ghi rõ số thứ tự, tên, địa chỉ tác giả ở mặt sau từng tấm ảnh.

Thời gian xét giải: Giải Báo chí Lâm Đồng được tổ chức mỗi năm một lần. Thời gian phát động tham dự giải bắt đầu từ ngày 21 tháng 6 đến hết ngày 30 tháng 10. Tổng kết và trao giải vào cuối tháng 12 hàng năm.

Điều 5. Cơ cấu, mức thưởng và nguồn kinh phí cho giải thưởng

- Cơ cấu, mức tiền thưởng:

1. Báo in và báo điện tử :

-01 giải A trị giá : 3.000.000 đồng (ba triệu đồng)

-01 giải B mỗi giải : 2.000.000 đồng (hai triệu đồng)

-02 giải C mỗi giải : 1.000.000 đồng (một triệu đồng)

-03 giải khuyến khích, mỗi giải : 500.000 đồng (năm trăm ngàn đồng)

2. Tác phẩm phát thanh:

-01 giải A trị giá : 3.000.000 đ (ba triệu đồng)

-01 giải B mỗi giải : 2.000.000đ (hai triệu đồng )

-02 giải C mỗi giải : 1.000.000 đ (một triệu đồng)

-03 giải khuyến khích mỗi giải : 500.000 đ (năm trăm ngàn đồng)

3. Tác phẩm truyền hình:

-01 giải A trị giá : 4.000.000 đ (bốn triệu đồng)

-01 giải B mỗi giải : 3.000.000 đ ( ba triệu đồng)

-02 giải C mỗi giải : 2.000.000 đ (hai triệu đồng)

-03 giải khuyến khích mỗi giải: 1.000.000 đ (một triệu đồng)

4. ảnh Báo chí:

-01 giải A trị giá: 800.000 đ (tám trăm ngàn đồng)

-01 giải B mỗi giải : 600.000 đ (sáu trăm ngàn đồng)

-03 giải khuyến khích mỗi giải : 200.000 đ ( hai trăm ngàn đồng)

-Nguồn kinh phí cho giải Báo chí Lâm Đồng do ngân sách tỉnh cấp và được sử dụng như sau: chi cho giải thưởng, chi cho Hội đồng xét giải, chi cho các hoạt động tuyên truyền quảng bá và các chi phí hành chính từ khi phát động đến khi kết thúc lễ trao giải.

III . TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 6: Định kỳ 1 năm một lần, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định thành lập Hội đồng xét giải gồm các thành viên sau :

1. Giám đốc Sở Văn hóa Thông tin Lâm Đồng -Chủ tịch Hội đồng

2. Chủ tịch Hội Nhà báo Lâm Đồng -Phó Chủ tịch thường trực

3. Phó Chủ tịch Thường trực Hội nhà báo Lâm Đồng - thành viên

4. Phó ban tuyên giáo tỉnh uỷ Lâm Đồng -thành viên

5. Mời từ 1-2 nhà báo có uy tín của Quốc gia làm thành viên.

Điều 7. Các tác giả có tác phẩm tham dự phải thực hiện đúng nội dung của quy chế này và tiến hành các thủ tục cần thiết do cơ quan Thường trực của giải Báo chí là Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn.

-Kết quả xét giải do Hội đồng xét giải công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng. Mọi khiếu nại, thắc mắc (nếu có) phải được Hội đồng xét giải giải quyết trong thời gian 10 ngày kể từ ngày công bố kết quả.

Hội đồng xét giải phải xây dựng quy chế làm việc cho mỗi năm và có thông báo hướng dẫn cho các đối tượng tham dự giải./.