HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
*****

Số: 181-CP

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐỊA GIỚI VÀ ĐỔI TÊN MỘT SỐ XÃ VÀ THỊ TRẤN THUỘC TỈNH AN GIANG

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến phápnăm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay phê chuẩn việcđiều chỉnh địa giới ở một số xã và thị trấn thuộc các huyện Bẩy Núi, Châu Phú,Chợ Mới, Phú Tân, Châu Thành, Phú Châu, thị xã Châu Đốc và thị xã Long Xuyênthuộc tỉnh An Giang như sau:

Huyện Bẩy Núi:

1.Tách các ấp Hòa An, Bình An củaxã Tà Đảnh, một phần đất của xã Tú Tề lập thành một xã mới lấy tên là xã TânLập.

Địa giới của xã Tân lập ở phía bắcgiáp xã Tân Lợi, phía đông giáp huyện Châu Thành, phía tây giáp xã An Hảo, phíanam giáp xã Tân Cương.

2. Tách ấp Huệ Đức của xã Cô Tô lậpthành một xã mới lấy tên là xã Tân Tuyến.

Địa giới của xã Tân Tuyến ở phíabắc giáp xã Tân Cương, phía đông giáp huyện Thoại Sơn, phía tây giáp xã Cô Tôphía nam giáp tỉnh Kiên Giang.

3. Tách các ấp Voi 1, Voi 2 của xãTú Tề lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn Chi Lăng.

Địa giới của thị trấn Chi Lăng ởphía bắc giáp xã Vĩnh Trưng, phía đông và nam giáp xã Tân Lợi, phía tây giáp xãAn Cư.

4. Tách các ấp Cây Me, Xoài Tòng A,Xoài Tông B, Cơray Ven và một phần các ấp kinh Ô Bà Lẫy của xã Tri Tôn lậpthành một thị trấn lấy tên là thị trấn Bẩy Núi.

5. Xã Tri Tôn đổi tên thành xã NúiTô.

6. Xã Ô Lâm đổi tên thành xã AnPhước

7. Xã An Tức đổi tên thành xã AnNinh

8. Xã Châu Lăng đổi tên thành xã AnLạc.

9. Xã Lê Trì đổi tên thành xã An Lập

10. Xã Tà Đảnh đổi tên thành xã TânCương

11. Xã Lương Phi đổi tên thành xãAn Thành

12. Xã Trác Quan đổi tên thành xãAn Hảo

13. Xã Văn Giáo đổi tên thành xãThới Thuận

14. Xã Tú Tề đổi tên thành xã TânLợi

Huyện Châu Phú

1. Tách các ấp Bình Nghĩa, Bình Hòa1 của xã Bình Long, ấp Vĩnh Tiền, ấp Vĩnh Quới của xã Vĩnh Thạnh Trung lậpthành một thị trấn lấy tên là thị trấn Cái Dầu.

Địa giới của thị trấn Cái Dầu ởphía bắc giáp huyện Phú Tân, phía đông và nam giáp xã Bình Long, phía tây giápxã Vĩnh Thạnh Trung.

2. Tách các ấp Mỹ Thiện 1, Mỹ Thiện2 của xã Mỹ Đức và ấp Vĩnh Hòa của xã Vĩnh Thạnh Trung lập thành một xã lấy tênlà xã Mỹ Phú.

Địa giới của xã Mỹ Phú ở phía đôngbắc giáp xã Khánh Hòa và huyện Phú tân, phía đông nam giáp xã Vĩnh Thạnh Trung,phía tây và tây bắc giáp xã Mỹ đức, phía tây nam giáp xã Ô Long Vĩ.

3. Tách gần trọn ấp Vĩnh Bình củaxã Vĩnh Thạnh Trung và một phần nhỏ ấp Mỹ Hòa của xã Mỹ Đức lập thành một xãlấy tên là xã Ô Long Vĩ.

Địa giới của xã Ô Long Vĩ ở phíabắc giáp thị xã Châu Đốc, phía đông nam giáp xã Vĩnh Thạnh Trung, phía tây giáphuyện Bẩy Núi, phía nam giáp xã Thạnh Mỹ tây.

4. Tách các ấp Bình Chánh, Bình Ancủa xã Bình Long và một nửa ấp Bình Chơn của xã Bình Mỹ lập thành một xã lấytên là xã Bình Phú.

Địa giới của xã Bình Phú ở phía bắcvà đông giáp xã Bình Long, phía tây và tây bắc giáp xã Thạnh Mỹ Tây, phía nam giáphuyện Châu Thành.

5. Tách ấp Bình Chánh và nửa ấpBình Chơn của xã Bình Mỹ lập thành một xã lấy tên là xã Bình Chánh.

Địa giới của xã Bình Chánh ở phíabắc và tây bắc giáp xã Bình Phú và xã Bình Long, phía đông, đông bắc giáp xãBình Mỹ, phía nam giáp huyện Châu Thành.

6. Sáp nhập ấp Mỹ Thuận 2 của xã MỹĐức vào xã Vĩnh Thạnh Trung

7. Sáp nhập một phần ấp Vĩnh Bìnhcủa xã Vĩnh Trung vào xã Mỹ Đức.

8. Sáp nhập ấp Bình An, ấp ThạnhLợi của xã Thạnh Mỹ Tây vào xã Vĩnh Thạnh Trung.

9. Sáp nhập một phần ấp Bình An củaxã Bình Long vào xã Thạnh Mỹ Tây.

10. Sáp nhập một phần ấp Bình Chánhcủa xã Bình Mỹ vào xã Bình Long.

Huyện chợ Mới:

1.Tách các ấp Phú Hạ 1, Phú Hạ 2,Kiến Quới 1, Kiến Quới 2, Kiến Thuận 1, Kiến Thuận 2 và Kiến Hưng 2 của xã KiếnAn lập thành một xã lấy tên là xã Kiến Thành.

Địa giới của xã Kiến Thành ở phíabắc giáp thị trấn Chợ Mới và xã Kiến An, phía đông giáp xã Long Kiến và xã LongĐiền B, phía tây giáp xã Kiến An và xã Mỹ Hội Đông, phía Nam giáp xã Nhơn Mỹ vàxã Long Kiến.

2. Tách các ấp Long Phú 1, Long Phú2, Long Quới 1, Long Quới 2 của xã Long Điền lập thành một xã lấy tên là LongĐiền B.

Địa giới của xã Long Điền B ở phíabắc giáp xã Long Điền A, phía tây giáp thị trấn Chợ Mới và xã Kiến Thành, phíađông giáp xã Mỹ Luông và xã Long Điền A, phía nam giáp xã Mỹ Luông và xã LongKiến.

3. Tách các ấp Bình Phú, Bình Quới,Bình Thạnh 1, Bình Thạnh 2, 2/3 ấp An Mỹ và 1/3 ấp An Thạnh của xã Hòa Bình lậpthành một xã lấy tên là xã Hòa An.

Địa giới của xã Hòa An ở phía bắcgiáp xã Hòa Bình, phía đông giáp xã Hội An, phía tây giáp thị xã Long Xuyên,phía nam giáp huyện Lấp Vò (tỉnh Đồng Tháp).

Huyện Phú Tân:

1.Tách ấp Phú Mỹ Thượng của xã PhúLâm, ấp Hòa Bình và ấp Hòa An của xã Hòa Lạc lập thành một xã lấy tên là xã PhúThành.

Địa giới của xã Phú Thành ở phíabắc giáp xã Long Sơn và huyện Phú Châu, phía đông giáp xã Phú Lâm và xã Phúthạnh, phía tây giáp xã Hòa Lạc, phía nam giáp xã Hiệp Xương và xã Phú An.

2. Tách ấp Phú Thạnh của xã Phú Lâmlập thành một xã lấy tên là xã Phú Thạnh.

Địa giới của xã Phú Thạnh ở phíabắc giáp xã Phú Lâm và tỉnh Đồng Tháp, phía đông giáp thị trấn Chợ Vàm, phíatây giáp xã Phú Thành, phía nam giáp xã Phú An.

3. Tách ấp Phú Hữu của xã Phú Lâmvà ấp Phú Xương của xã Phú An lập thành một thị trấn lấy tên là thị trấn ChợVàm.

Địa giới của thị trấn Chợ Vàm ởphía bắc và đông giáp tỉnh Đồng Tháp, phía tây giáp xã Phú Thạnh, phía nam giápxã Phú An.

4. Tách ấp Phú Mỹ Hạ, một phần ấpPhú Mỹ Thượng của xã Phú An lập thành một xã lấy tên là xã Phú Thọ.

Địa giới của xã Phú Thọ ở phía bắcgiáp xã Phú Thạnh và thị trấn Chợ Vàm, phía đông giáp tỉnh Đồng tháp, phía tâygiáp xã Hiệp Xương, phía nam giáp xã Phú Hưng và xã Phú Mỹ.

5. Tách các ấp Bình Phú 1, Bình Phú2 và ấp Bình Tây 1 của xã Bình Thạnh Đông lập thành một xã mới lấy tên là xãPhú Bình.

Địa giới của xã Phú Bình ở phía bắcgiáp xã Hòa Lạc, phía đông giáp xã Hiệp Xương, phía tây giáp huyện Châu Phú,phía nam giáp xã Bình Thạnh Đông.

Huyện Châu Thành:

1.Tách ấp Hòa Long, ấp Hòa Phú củaxã Hòa Bình Thạnh, một phần ấp Bình Phú của xã Bình Hòa, một phần đất ấp BìnhThạnh (Xép Bà Lý trở lên phía bắc) của phường Bình Đức, thị xã Long Xuyên, lậpthành một thị trấn lấy tên là thị trấn An Châu.

Địa giới của Thị trấn An Châu ởphía bắc giáp huyện Chợ Mới, phía nam và đông nam giáp thị xã Long Xuyên, phíatây và tây nam giáp xã Hòa Bình Thạnh.

2. Tách ấp Bình An của xã BìnhThủy, ấp An Hòa của xã Bình Hòa lập thành một xã lấy tên là xã An Hòa.

Địa giới của xã An Hòa ở phía bắcgiáp huyện Châu Phú, phía tây giáp xã Cần Đăng, phía đông và nam giáp xã BìnhHòa.

3. Tách ấp Hòa Lợi của xã Hòa BìnhThạnh, một phần ấp Đông Phú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xãVĩnh Lợi.

Địa giới của xã Vĩnh Lợi ở phía bắcvà đông giáp xã Hòa Bình Thạnh và xã Cần Đăng, phía tây giáp xã Vĩnh Nhuận,phía nam giáp xã Vĩnh Thành.

4. Tách các ấp Đông Bình 1, ĐôngBình Trạch, Trung Bình 2, Tây Bình, nửa ấp Đông Bình 2 của xã Vĩnh Trạch và ấpĐông Phú 1 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một số xã lấy tên là xã Vĩnh Thành.

Địa giới của xã Vĩnh Thành ở phíabắc giáp xã Hòa Bình Thạnh và xã Vĩnh Lợi, phía đông giáp thị xã Long Xuyên,phía tây và nam giáp xã Vĩnh Trạch, xã Vĩnh Phú và xã Vĩnh Nhuận.

5. Tách 1/2 ấp Vĩnh Bình và 1/3 ấpVĩnh Thuận của xã Vĩnh Hanh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Bình.

Địa giới của xã Vĩnh Bình ở phíabắc giáp huyện Châu Phú, phía đông giáp xã Vĩnh Hanh, phía tây giáp xã Vĩnh An,phía nam giáp xã Vĩnh Nhuận và xã Tân Phú.

6. Tách 1/2 ấp Vĩnh Bình của xãVĩnh Hanh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh An.

Địa giới của xã Vĩnh An ở phía bắcgiáp huyện Châu Phú, phía đông giáp xã Vĩnh Bình, phía tây giáp huyện Bẩy Núi,phía nam giáp xã Tân Phú.

7. Tách ấp Tân Phú của xã Vọng Thêlập thành một xã lấy tên là xã Tân Phú.

Địa giới của xã Tân Phú ở phía bắcgiáp xã Vĩnh An và xã Vĩnh Bình, phía đông giáp xã Vĩnh Nhuận, phía tây giáphuyện Bẩy Núi, phía nam giáp xã Tây Phú.

8. Tách ấp Tây Phú, ấp Hai Trân củaxã Vọng Thê lập thành một xã lấy tên là xã Tây Phú.

Địa giới của xã Tây Phú ở phía bắcgiáp xã Tân Phú, phía đông giáp xã Vĩnh Phú, xã Định Mỹ và xã Vọng Đông, phíatây giáp huyện Bẩy Núi, phía nam giáp xã Vọng Thê.

9. Tách ấp Vọng Đông và ấp HạcPhong của xã Vọng Thê lập thành một xã lấy tên là xã Vọng Đông.

Địa giới của xã Vọng Đông ở phíabắc giáp xã Tân Phú, phía đông giáp xã Định Mỹ và xã Thoại Giang, phía tây vànam giáp xã Vọng Thê và Tây Phú.

10. Tách ấp Trung Phú 1 và ấp TrungPhú 2 của xã Vĩnh Nhuận lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Phú.

Địa giới của xã Vĩnh Phú ở phía bắcgiáp xã Vĩnh Nhuận và xã Vĩnh Thành, phía đông giáp xã Vĩnh Trạch, phía tâygiáp xã Tây Phú, phía Nam giáp xã Định Mỹ.

11. Tách ấp Mỹ Thành, 1/4 ấp MỹThới và ấp Phú Hữu của xã Định Mỹ lập thành một xã lấy tên là xã Định Thành.

Địa giới của xã Định Thành ở phíabắc giáp xã Vĩnh Trạch, phía đông giáp xã Vĩnh Khánh, phía tây giáp xã Định Mỹ,phía nam giáp thị trấn Núi Sập và tỉnh Kiên Giang.

12. Tách 2/3 ấp Tây Khánh của xãVĩnh Chánh lập thành một xã lấy tên là xã Vĩnh Khánh.

Địa giới của xã Vĩnh Khánh ở phíabắc giáp xã Vĩnh Trạch, phía đông giáp xã Vĩnh Chánh, phía tây và nam giáp xãĐịnh Thành và tỉnh Kiên Giang.

13. Sáp nhập ấp Vĩnh Hòa A, ấp VĩnhHòa B và 1/3 ấp Vĩnh Thuận (theo lòng kinh Sáu về nối với mương Trâu Hương QuanGiảng) của xã Vĩnh Hanh vào xã Cần Đăng.

14. Sáp nhập một phần các ấp ĐôngAn, Tây Bình A, Tây Bình B của xã Vĩnh Chánh (theo lòng rạch Mạc Cần Vện) vàoxã Vĩnh Trạch.

15. Sáp nhập một phần các ấp TâyBình và Bắc Thạnh của xã Thoại Giang vào thị trấn Núi Sập (theo lòng kinh LongXuyên đi Rạch Giá và bờ đê đất ở khoảng giữa kinh E và kinh D).

16. Đổi tên xã Thoại Sơn thành xãThoại Giang

17. Đổi tên thị trấn Đông Sơn thànhthị trấn Núi Sập.

Huyện Phú Châu:

1.Sáp nhập ấp Long Châu của xã LongPhú, một phần ấp Phú An B, ấp Phú Hưng và ấp Phú Hữu của xã Phú Vĩnh vào xã TânAn.

2.Sáp nhập ấp Tân Thạnh của xã TânAn vào xã Vĩnh Hòa.

3. Chia xã Tân An thành hai xã lấytên là xã Long An và xã Tân An.

Địa giới của xã Long An ở phía bắcvà tây bắc giáp xã Tân An và tỉnh Đồng Tháp, phía tây giáp xã Châu Phong, phíanam và đông nam giáp xã Long Phú và thị trấn Tân Châu và xã Phú Vĩnh.

Địa giới của xã Tân An ở phía bắcvà đông giáp xã Vĩnh Hòa, phía tây giáp xã Vĩnh Hậu và xã Phú Lộc, phía namgiáp xã Long An.

4. Sáp nhập Cù Lao Cở Túc (tức ấpVĩnh Thạnh) của xã Vĩnh Trường vào xã Vĩnh hậu.

5. Sáp nhập ấp Long Hưng của xãLong Phú vào thị trấn Tân Châu

6. Thành lập ở vùng kinh tế mớiKinh Năm một xã mới lấy tên là xã Phú Lộc

Địa giới của xã Phú Lộc ở phía bắcgiáp biên giới Cam-pu-chia, phía đông giáp xã Vĩnh Xương, xã Vĩnh Hòa và xã TânAn, phía tây giáp xã Vĩnh Lộc và xã Phú Hữu, phía nam giáp xã Vĩnh Hậu.

Thị xã Châu Đốc:

1.Chuyển xã Châu Phú A thành phườngChâu Phú A.

2. Chuyển xã Châu Phú B thànhphường Châu Phú B.

3. Sáp nhập 1/2 ấp Châu Thới 1 và1/2 ấp Châu Thới 2 của phường Châu Phú A vào phường Châu Phú B (theođường rãnh lòng kinh Vĩnh tế, qua lòng kinh cầu số 4 đến giữa lộ núi Sam – ChâuĐốc).

4. Tách ấp Mỹ Chánh 1, 1/2 ấp MỹHòa (theo kinh đào thẳng ra sông Hậu Giang) của xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, ấpChâu Long 1, ấp Châu Long 6 của phường Châu Phú B lập thành một xã lấy tên làxã Vĩnh Mỹ.

Địa giới của xã Vĩnh Mỹ ở phía bắcgiáp huyện Phú Tân, phía đông giáp xã Mỹ Đức (huyện Châu Phú), phía tây giáp xãVĩnh Tế và phường Châu Phú B, phía nam giáp huyện Bẩy Núi.

Điều 2. Ủy ban nhân dân tỉnhAn Giang chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân