BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------

Số: 181/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-----------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ

CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TRÊN INTERNET

--------------------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội ViệtNam;

Căn cứ Nghị định số 97/2008/NĐ-CP ngày 28/08/2008 của Chính phủ về việc quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet;

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 3582/QĐ-BHXH ngày 26/12/2006 của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý hoạt động Công nghệ thông tin trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam;

>> Xem thêm:  Điều kiện nào được hưởng tiền bảo hiểm xã hội một lần ? Thủ tục rút tiền BHXH như thế nào ?

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Trang tin Điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet (sau đây gọi tắt là website BHXH).

Tên miền của website BHXH đã đăng ký là: www.baohiemxahoi.gov.vn

Điều 2. Website BHXH là cơ quan thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, có chức năng cung cấp đến cá nhân và tổ chức trong xã hội các thông tin chính thức về chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp; tình hình tổ chức thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các hoạt động khác của hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam.

Điều 3. Ban Biên tập website BHXH do Tổng giám đốc thành lập và chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc về mọi hoạt động của website BHXH theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Bảo hiểm xã hội Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo về mặt kỹ thuật và kinh phí cho việc xây dựng và hoạt động của website BHXH. Các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm thường xuyên cung cấp thông tin theo chức năng, nhiệm vụ của mình để đảm bảo hoạt động của Website BHXH.

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam và Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- HĐQL BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐCLê Bạch Hồng

>> Xem thêm:  Vợ đóng bảo hiểm tự nguyện chồng có được hưởng trợ cấp thai sản 1 lần không ?