BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG
--------

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
----------------

Số: 181-QĐ/TW

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2013

QUY ĐỊNH

XỬ LÝ KỶ LUẬT ĐẢNG VIÊNVI PHẠM

Căn cứ Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, quyđịnh, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật của Nhà nước;

Căn cứ Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01-11-2011 của BanChấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm;

Căn cứ Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Trung ương,Bộ Chính trị và Ban Bí thư khóa XI;

Bộ Chính trị quy định về xử lý kỷ luật đảng viênvi phạm như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi, đối tượng

1. Quy định này quy định nội dung vi phạm và hình thứcxử lý kỷ luật đối với đảng viên vi phạm Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghịquyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, pháp luật củaNhà nước, điều lệ, nghị quyết, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chínhtrị - xã hội, cơ quan, đơn vị mà đảng viên là thành viên. Trường hợp đảng viênvi phạm những nội dung chưa có trong Quy định này thì căn cứ vào quy định củaĐiều lệ Đảng, pháp luật của Nhà nước và vận dụng Quy định này để xử lý kỷ luậtcho phù hợp.

2. Đảng viên vi phạm trướcđây, nhưng sau khi chuyển công tác, nghỉ việc hoặc nghỉ hưu mới phát hiện viphạm vẫn phải xem xét, kết luận; nếu vi phạm đến mức phải thi hành kỷ luật thìphải thi hành kỷ luật theo đúng quy định của Điều lệ Đảng, pháp luật của Nhànước và những nội dung nêu trong Quy định này.

Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷluật

1. Tất cả đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật củaĐảng. Đảng viên ở bất cứ cương vị, lĩnh vực công tác nào, nếu vi phạm kỷ luậtcủa Đảng đều phải được xem xét, xử lý kỷ luật nghiêm minh.

2. Việc thi hành kỷ luật đảngviên vi phạm phải thực hiện đúng phương hướng, phương châm, nguyên tắc, thủ tụcvà thẩm quyền theo quy định của Điều lệ Đảng, quy định, hướng dẫn của Ban Chấphành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

3. Khi xem xét, xử lý kỷ luậtđảng viên vi phạm, phải căn cứ vào nội dung, tính chất, mức độ, tác hại, nguyênnhân vi phạm, các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ, thái độ tiếp thu phê bìnhvà sửa chữa, khắc phục khuyết điểm, vi phạm; mục tiêu, yêu cầu của việc thựchiện nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng.

Trong xử lý kỷ luật, phải kết hợp xem xét kết quảtự phê bình và phê bình với kết quả thẩm tra, xác minh của tổ chức đảng để bảođảm kết luận dân chủ, khách quan, trung thực, đầy đủ, chính xác. Cần làm rõnguyên nhân, phân biệt sai lầm, khuyết điểm của đảng viên do trình độ, năng lựchoặc động cơ vì lợi ích chung hay vì lợi ích cá nhân, cục bộ mà cố ý làm trái;vi phạm nhất thời hay có hệ thống; đã được giáo dục, nhắc nhở, ngăn chặn vẫnlàm trái; ý thức tự phê bình và phê bình kém, không tự giác nhận lỗi, không bồihoàn vật chất kịp thời hoặc để kéo dài; có hành vi đối phó, gây khó khăn, trởngại cho việc kiểm tra; phân biệt đảng viên khởi xướng, tổ chức, quyết định vớiđảng viên bị xúi giục, lôi kéo, đồng tình làm sai.

4. Các hình thức kỷ luật đảngviên vi phạm thực hiện theo đúng quy định của Điều lệ Đảng. Đối với đảng viênchính thức: khiển trách, cảnh cáo, cách chức, khai trừ. Đối với đảng viên dựbị: khiển trách, cảnh cáo.

Đảng viên vi phạm đến mức khai trừ thì phải khaitrừ, không áp dụng hình thức xóa tên; cấp ủy viên vi phạm đến mức cách chức thìphải cách chức, không cho thôi giữ chức; đảng viên dự bị vi phạm đến mức phảithi hành kỷ luật thì áp dụng hình thức khiển trách hoặc cảnh cáo, không đủ tưcách thì xóa tên trong danh sách đảng viên.

5. Đảng viên vi phạm pháp luậtđến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hìnhsự, không “xử lý nội bộ”; bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giamgiữ trở lên thì phải khai trừ; nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạokhông giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt hànhchính thì tùy nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm màxem xét, thi hành kỷ luật đảng một cách thích hợp.

6. Kỷ luật đảng không thay thếkỷ luật hành chính, kỷ luật đoàn thể và các hình thức xử lý của pháp luật. Đảngviên bị thi hành kỷ luật về Đảng thì cấp ủy quản lý đảng viên đó phải kịp thờichỉ đạo tổ chức nhà nước, đoàn thể chính trị - xã hội có thẩm quyền, trong thờihạn 30 ngày làm việc kể từ ngày công bố quyết định kỳ luật về Đảng, phải xemxét, xử lý kỷ luật về hành chính, đoàn thể (nếu có) theo quy định của cơ quannhà nước và điều lệ của đoàn thể.

Khi các cơ quan nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, đoànthể chính trị - xã hội đình chỉ công tác, khởi tố bị can hoặc thi hành kỷ luậtđối với cán bộ, hội viên, đoàn viên là đảng viên thì phải thông báo ngay bằngvăn bản cho tổ chức đảng quản lý đảng viên đó biết. Chậm nhất là 30 ngày làmviệc kể từ ngày nhận được thông báo, tổ chức đảng quản lý đảng viên phải xemxét, xử lý kỷ luật về Đảng.

7. Một nội dung vi phạm chỉ bị xử lý kỷ luật mộtlần bằng một hình thức kỷ luật. Trong thời điểm kiểm tra, xem xét xử lý vụviệc, nếu đảng viên có từ hai nội dung vi phạm trở lên thì xem xét, kết luậntừng nội dung vi phạm và quyết định chung bằng một hình thức kỷ luật; khôngtách riêng từng nội dung vi phạm của đảng viên để xử lý kỷ luật nhiều lần vớicác hình thức kỷ luật khác nhau.

8. Trong cùng một vụ việc có nhiều đảng viên viphạm thì mỗi đảng viên đều phải bị xử lý kỷ luật về nội dung vi phạm của mình.

9. Cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy, ủy ban kiểm tra cáccấp, chi bộ có thẩm quyền thi hành kỷ luật, khi quyết định kỳ luật oan, sai đốivới đảng viên phải chủ động thay đổi hoặc hủy bỏ quyết định đó; nếu tổ chức đảngđã quyết định kỳ luật đối với đảng viên mà tổ chức đảng đó có vi phạm trongviệc xem xét, xử lý kỷ luật đến mức phải kỷ luật thì cấp ủy hoặc ủy ban kiểmtra cấp trên xem xét, quyết định.

10. Sau một năm, kể từ ngày có quyết định kỳ luật hoặcquyết định giải quyết khiếu nại kỷ luật (trừ quyết định kỳ luật khai trừ), nếuđảng viên không tái phạm hoặc không có vi phạm mới đến mức phải xử lý kỷ luật thìquyết định kỳ luật đương nhiên chấm dứt hiệu lực.

Điều 3. Những tình tiết giảmnhẹ, tăng nặng mức kỷ luật

1. Những trường hợp vi phạm có một hoặc mộtsố tình tiết sau được xem xét giảm nhẹ mức kỷ luật

a) Chủ động báo cáo vi phạm của mình với tổ chức,tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm trước khi bị phát hiện.

b) Chủ động báo cáo, cung cấp thông tin, phản ánhđầy đủ, trung thực về những người cùng vi phạm.

c) Chủ động chấm dứt hành vi vi phạm, khắc phục hậuquả vi phạm và tích cực tham gia ngăn chặn hành vi vi phạm; tự giác bồi thường thiệthại, khắc phục hậu quả do mình gây ra.

d) Vi phạm do nguyên nhân khách quan hoặc do bị épbuộc mà vi phạm.

đ) Vi phạm do phải thực hiện chủ trương, quyếtđịnh, mệnh lệnh sai trái của cấp trên.

2. Những trường hợp vi phạm có một hoặc mộtsố tình tiết sau phải xem xét tăng nặng mức kỷ luật:

a) Đã được tổ chức, cá nhân có thẩm quyền giáo dục,nhắc nhở mà không sửa chữa.

b) Không tự giác nhận khuyết điểm, vi phạm của mìnhmà còn quanh co, che giấu.

c) Bao che cho người cùng vi phạm; trù dập, trả thùngười đấu tranh, tố cáo vi phạm hoặc người cung cấp chứng cứ vi phạm.

d) Cung cấp thông tin, báo cáo sai sự thật; ngăncản người khác cung cấp chứng cứ vi phạm; tiêu hủy chứng cứ, lập hồ sơ, chứngcứ giả.

đ) Đối phó, cản trở, gây khó khăn, trở ngại cho quátrình kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán, điều tra, thẩm tra, xác minh, thuthập chứng cứ vi phạm.

e) Vi phạm do lợi dụng tình trạng khẩn cấp, thiên tai,thực hiện chính sách xã hội.

g) Vi phạm gây thiệt hại về vật chất phải bồi hoàn nhưngkhông bồi hoàn, không khắc phục hậu quả.

h) Vi phạm nhiều lần, có hệ thống, tái phạm; bị xử lýkỷ luật nhiều lần.

i) Vi phạm có tổ chức; là người tổ chức, chủ mưu, khởixướng hành vi vi phạm.

k) Ép buộc, vận động, tổ chức, tiếp tay cho người kháccùng vi phạm.

l) Ép buộc, tạo điều kiện cho người khác tạo tàiliệu, hồ sơ, chứng cứ giả, che giấu, tiêu hủy chứng cứ, hồ sơ, tài liệu.

Điều 4. Các trường hợp chưa xemxét, xử lý kỷ luật và không xử lý kỷ luật

1. Đảng viên vi phạm đangtrong thời gian mang thai, nghỉ thai sản, đang mắc bệnh hiểm nghèo hoặc đangmất khả năng nhận thức, bị ốm đang điều trị nội trú tại bệnh viện được cơ quany tế có thẩm quyền theo quy định của pháp luật (từ cấp huyện trở lên) xác nhậnthì chưa xem xét, xử lý kỷ luật.

2. Đảng viên vi phạm đã qua đời, tổ chức đảng xem xét,kết luận, không xử lý kỷ luật; chỉ xử lý kỷ luật khi đảng viên đó vi phạm đặcbiệt nghiêm trọng.

Điều 5. Giải thích từ ngữ

1. Đảng viên vi phạm kỷ luật của Đảng: là việc đảngviên không tuân theo hoặc Iàm trái Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, nghịquyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách,pháp luật của Nhà nước, điều lệ, quy định của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thểchính trị - xã hội mà đảng viên là thành viên.

2. Cố ý vi phạm: là việc đảng viên đã được thông báo,phổ biến về quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đã nhận thứcđược hành vi của mình là vi phạm nhưng vẫn thực hiện.

3. Vô ý vi phạm: là hành vi vi phạm do đảng viên khôngnhận thức được hành vi của mình có thể gây ra hậu quả nên đã vi phạm hoặc tuy ýthức được hậu quả về hành vi của mình nhưng vì quá tự tin cho rằng hậu quả sẽkhông xảy ra nên dẫn đến vi phạm.

4. Tái phạm: là việc đảng viên vi phạm đã được kiểmđiểm rút kinh nghiệm hoặc đã bị xử lý kỷ luật nhưng lại vi phạm nội dung đãđược kiểm điểm hoặc bị xử lý.

5. Hậu quả do hành vi vi phạm của đảng viên gây ra:

a) “Vi phạm gây hậu quả ít nghiêm trọng” là vi phạmlàm ảnh hưởng đến uy tín của bản thân và tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đảng viênsinh hoạt, công tác hoặc gây thất thoát, lãng phí tiền, tài sản phải bồi thườngthiệt hại một lần có giá trị dưới 20 triệu đồng.

b) “Vi phạm gây hậu quả nghiêm trọng” là vi phạm làmgiảm uy tín của bản thân và tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinh hoạt, côngtác hoặc làm thất thoát, lãng phí tiền, tài sản phải bồi thường thiệt hại mộtlần có giá trị từ 20 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng.

c) “Vi phạm gây hậu quả rất nghiêm trọng” là viphạm làm mất uy tín của bản thân, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi đảng viên sinhhoạt, công tác; mất đoàn kết nội bộ, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ,đảng viên và nhân dân; làm mất niềm tin của nhân dân đối với tổ chức đảng hoặcgây lãng phí, thất thoát về tiền, tài sản phải bồi thường thiệt hại một lần cógiá trị từ 50 triệu đồng trở lên.

6. Thiếu trách nhiệm: là việc đảng viên thực hiện chứctrách, nhiệm vụ được giao không đầy đủ; không thực hiện đúng nguyên tắc, chếđộ, thủ tục, quy trình, quy phạm; không đúng tiêu chuẩn, điều kiện hoặc thời giantheo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công việc cụ thể đó.

7. Buông lỏng quản lý: là việc đảng viên có trách nhiệmlãnh đạo, quản lý nhưng không thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củamình, không chấp hành quy định của cấp trên; không ban hành các quyết định, quychế, quy định, quy trình; không có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, tổchức thực hiện hoặc đôn đốc, kiểm tra, giám sát, kiểm soát việc thực hiện thuộcphạm vi lãnh đạo, quản lý.

Chương 2.

VI PHẠM VỀ CHÍNH TRỊ VÀ NGUYÊNTẮC TỔ CHỨC, SINH HOẠT ĐẢNG

Điều 6. Vi phạm về quan điểm chínhtrị và lịch sử chính trị

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Bị người khác xúi giục, lôi kéo, mua chuộc mà cóhành vi nói, viết, lưu trữ, tán phát, xuất bản, cung cấp thông tin, tài liệu, hiệnvật có nội dung trái với quan điểm của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

b) Phụ họa, a dua theo những quan điểm trái với quanđiểm của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối của Đảng, mụctiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; thiếu trách nhiệm trong đấu tranh chốngbiểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, chống diễn biến hòa bình.

c) Có biểu hiện cụ thể về dao động, thiếu niềm tin vàosự lãnh đạo của Đảng, không thực hiện đúng các nguyên tắc tổ chức và sinh hoạtđảng.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Bị xúi giục, dụ dỗ hoặc do nhận thức không đúng mànói, viết, làm trái, không thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết,chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách, phápluật của Nhà nước; làm những việc mà pháp luật không cho phép.

b) Bị xúi giục, kích động mà ép buộc người khác nói,viết, lưu giữ, tán phát, xuất bản, cung cấp những thông tin, tài liệu, hiện vậtcó nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị, kết luậncủa Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

c) Bị dụ dỗ, lôi kéo hoặc bị cưỡng ép tham gia các đảngphái, tổ chức chính trị hoạt động trái phép.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Cố ý nói, viết có nội dung xuyên tạc lịch sử, xuyêntạc sự thật, phủ nhận vai trò lãnh đạo và thành quả cách mạng của Đảng và nhândân.

b) Có quan điểm ủng hộ hoặc tán thành đa nguyên chínhtrị, đa đảng; công khai phê phán bác bỏ chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ ChíMinh, nguyên tắc tập trung dân chủ của Đảng.

c) Xuyên tạc đường lối, chính sách của Đảng, Nhànước; bôi nhọ lãnh tụ, lãnh đạo Đảng, Nhà nước; truyền thống của dân tộc, củaĐảng và Nhà nước.

d) Lợi dụng dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo hoạtđộng gây nguy hại đến an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

đ) Biến chất về chính trị, có hoạt động móc nối vớicác thế lực thù địch, bọn phản động lưu vong chống lại Đảng, dân tộc và chế độ xãhội chủ nghĩa.

e) Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trịphản động.

Điều 7. Vi phạm nguyên tắc tập trungdân chủ

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thiếu trách nhiệm trongviệc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định, quy chế, kết luận củaĐảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Bị kích động, xúi giục, muachuộc, lôi kéo, cưỡng ép người khác tham gia các hoạt động gây mất dân chủ, mấtđoàn kết nội bộ.

c) Bị xúi giục, lôi kéo vàonhững việc làm trái nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; vi phạm quy chếdân chủ, quy chế làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng, các quy định của cơ quan,tổ chức, đơn vị nơi công tác.

d) Đe dọa trả thù, trù dập người chất vấn, góp ý, phêbình, tố cáo mình dưới mọi hình thức.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Lợi dụng chức vụ, quyền hạnđể phủ quyết ý kiến của đa số thành viên khi thông qua nghị quyết, chỉ thị,quyết định, quy định, quy chế, kết luận thuộc thẩm quyền của tập thể.

b) Tham gia hoặc xúi giục, cưỡng ép người khác thamgia các hoạt động bè phái, chia rẽ, cục bộ gây mất đoàn kết nội bộ.

c) Tổ chức hoặc thuê người khác trả thù người phê bình,tố cáo cơ quan, đơn vị, cá nhân mình hoặc người cung cấp thông tin, tài liệu,chứng cứ liên quan đến vi phạm của cơ quan, đơn vị, cá nhân mình.

d) Lừa đối cấp trên, báo cáo sai, xuyên tạc sựthật; che giấu khuyết điểm, vi phạm của bản thân, của người khác hoặc của tổchức; tạo thành tích giả; cơ hội, kèn cựa, địa vị, độc đoán, chuyên quyền.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Vô tổ chức, vô kỷ luật, cốý bỏ sinh hoạt đảng, bỏ vị trí công tác nhiều lần không có lý do chính đáng; cóhành vi chống lại các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quyết định, quy định,quy chế, kết luận của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước.

b) Lợi dụng quyền dân chủ để tổ chức, lôi bè, kéo cánh,lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ gây mất đoàn kết trong tổ chức, cơ quan, đơnvị nơi mình sinh hoạt, công tác.

Điều 8. Vi phạm các quy định vềbầu cử

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Được phân công nhiệm vụ trong tổ chức, thực hiệnbầu cử nhưng thiếu trách nhiệm trong kiểm tra, thẩm định, xem xét hồ sơ xin ứngcử dẫn đến sai sót trong quá trình bầu cử.

b) Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy trình,thủ tục về bầu cử dẫn đến sai sót trong quá trình bầu cử.

c) Cố ý không thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mìnhvề bầu cử theo quy định của pháp luật, có hành vi làm mất an ninh trật tự nơibầu cử.

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc ảnh hưởng của ngườicó chức vụ, quyền hạn tác động, gây áp lực đến các cá nhân, tổ chức có thẩm quyềnđể đề cử người thân của mình vào các chức danh lãnh đạo của tổ chức đảng, nhànước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử các chức danh củatổ chức nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội (theo quyđịnh phải do tổ chức đảng giới thiệu) khi chưa được tổ chức đảng có thẩm quyềncho phép.

b) Tổ chức lực lượng, phe nhóm, dòng họ, cục bộ để vậnđộng người tự ứng cử, nhận đề cử và đề cử vào các chức danh của tổ chức nhà nước,Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trái quy định.

c) Có trách nhiệm thẩm định, xét duyệt nhân sự, nhưngđưa người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn để bầu vào các chức danh lãnh đạo củatổ chức đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội.

d) Không trung thực trong việc kiểm phiếu, công bố kếtquả bầu cử; có hành vi gian dối trong thực hiện các quy định về bầu cử.

đ) Có hành vi mua chuộc, xúi giục, cưỡng ép người kháchoặc vận động bầu cử trái quy định; cản trở, đe dọa người khác thực hiện quyềnứng cử, đề cử hoặc bầu cử theo quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

e) Không trung thực trong việc kê khai hoặc thẩmđịnh hồ sơ, lý lịch, tài sản, thu nhập của người ứng cử theo quy định về bầu cử.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Tổ chức thực hiện việc giả mạo giấy tờ, gian lậnphiếu bầu hoặc dùng các thủ đoạn khác để làm sai lệch kết quả bầu cử.

b) Có hành vi, việc làm nhằm pháhoại cuộc bầu cử.

Điều 9. Vi phạm về kỷ luật tuyêntruyền, phát ngôn

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Tuyên truyền, sao chép, tán phát, cung cấp thôngtin, tài liệu, hiện vật có nội dung xấu, hoặc kích động, chống Đảng, Nhà nước dướimọi hình thức.

b) Tự ý phát ngôn, cung cấpthông tin cho báo chí và các phương tiện truyền thông khác, vi phạm những điềucấm của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và những quy định khác của Đảng và Nhà nướcvề phát ngôn, cung cấp thông tin, tuyên truyền, xuất bản.

c) Phát ngôn hoặc cung cấp những thông tin, tàiliệu, văn bản của các đề án, dự án đang trong quá trình soạn thảo mà theo quyđịnh của Đảng, pháp luật của Nhà nước chưa được cấp có thẩm quyền cho phép phổbiến.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Phát ngôn trái với quan điểm, đường lối, chính sách,nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng và phápluật của Nhà nước; loan truyền những thông tin không đúng sự thật làm ảnh hưởngđến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

b) Cung cấp thông tin, tàiliệu cho tổ chức, cá nhân, cho báo chí những vấn đề thuộc bí mật của Đảng, Nhànước; thuộc nguyên tắc và quy định của Đảng. Cung cấp thông tin chưa được phép,sai sự thật, không trung thực cho báo chí.

c) Cung cấp thông tin cho báo chí về: các vụ án đangtrong quá trình điều tra chưa được phép công bố hoặc chưa xét xử. Cung cấp, đăngtải các thông tin chi tiết phục vụ cho kết luận vụ việc kiểm tra; những vụ việcđang trong giai đoạn kiểm tra, giám sát chưa có kết luận của tổ chức đảng cóthẩm quyền hoặc chưa được phép công bố.

d) Tàng trữ, tuyên truyền, tán phát hoặc xúi giục ngườikhác tuyên truyền, tán phát thông tin, tài liệu dưới mọi hình thức để truyền bánhững quan điểm trái với đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

đ) Trả lời phỏng vấn, cho đăng tải tin, bài trêncác phương tiện thông tin đại chúng có nội dung sai sự thật, mang tính kíchđộng, gây hoang mang hoặc quy kết về tội danh, mức án trước khi xét xử; đưanhững thông tin chưa được phép phổ biến hoặc không đăng tải ý kiến phản hồi,cải chính theo quy định của pháp luật.

e) Lợi dụng việc phát ngôn, chất vấn, trả lời chất vấn,nhân danh việc phản ánh, góp ý vào dự thảo các văn kiện Đại hội Đảng, dự thảoHiến pháp, pháp luật, thư ngỏ, hồi ký để đưa ra các quan điểm, thông tin gâytổn hại uy tín của Đảng, Nhà nước hoặc đả kích, vu cáo, xúc phạm, nhận xét, đánhgiá tùy tiện có dụng ý xấu đối với tổ chức, cá nhân.

g) Sáng tác, sản xuất, tàng trữ, tán phát các tác phẩm,công trình văn học, nghệ thuật không lành mạnh, trái thuần phong mỹ tục ViệtNam, mang tính kích động gây ảnh hưởng xấu trong xã hội; tán phát bài viết, bàinói, hồi ký, hình ảnh có nội dung không đúng sự thật.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Không chấp hành kỷ luật phát ngôn và bảo vệ bímật của Đảng, Nhà nước đã để lộ thông tin, tán phát tài liệu, hiện vật khôngđúng nguyên tắc, chế độ quy định; tung tin sai lệch về nội bộ Đảng, gây tácđộng xấu đến ổn định chính trị, kỷ luật, kỷ cương, sự đoàn kết, thống nhấttrong Đảng và nhân dân, để kẻ xấu và các lực lượng thù địch lợi dụng xuyên tạc,chống phá, hạ thấp uy tín của Đảng, chống phá Nhà nước.

b) Lợi dụng dân chủ, nhânquyền hoặc góp ý với Đảng, Nhà nước để tuyên truyền chống Đảng, Nhà nước; cố ýnói, viết, lưu giữ trái phép hoặc tán phát rộng rãi các thông tin, tài liệu,hiện vật có nội dung trái Cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng hoặc đưa lên mạngnhững nội dung chống lại chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luậtcủa Nhà nước.

c) Kích động, lôi kéo ngườikhác tham gia hội thảo, tọa đàm ở trong nước hoặc ngoài nước không được tổ chứccó thẩm quyền cho phép, có nội dung trái chủ trương, đường lối của Đảng, chínhsách, pháp luật của Nhà nước.

d) Lợi dụng quyền bảo lưu ý kiến, quyền tự do ngôn luận,tự do hội họp để tuyên truyền chống Đảng và Nhà nước, phủ nhận chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

đ) Đảng viên (kể cả đang công tác hoặc đã nghỉ hưu)khi có những việc làm sai trái, đã được cấp có thẩm quyền nhắc nhở, giải thích nhưngkhông tiếp thu, tiếp tục có bài nói, viết, phát ngôn, tán phát hồi ký, đơn, thưcông kích sự lãnh đạo của Đảng, bôi nhọ, vu khống làm mất lòng tin của nhân dânđối với Đảng.

Điều 10. Vi phạm trong công táctổ chức, cán bộ

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Can thiệp, tác động đến tổ chức, cá nhân có thẩmquyền để bản thân hoặc người khác được bổ nhiệm, đề cử, ứng cử, đi học, thi nângngạch, đi nước ngoài trái quy định; nhờ, thuê người khác hoặc nhận và thực hiệnthi thuê, thi hộ, học hộ, học thuê.

b) Chỉ đạo hoặc yêu cầu đề bạt, bổ nhiệm người có viphạm, chưa hết thời hiệu bị kỷ luật hoặc đang là đối tượng điều tra, thanh tra,kiểm tra có dấu hiệu vi phạm nhưng chưa được kết luận.

c) Thực hiện không đúng nguyên tắc, thủ tục, quy trìnhvề công tác cán bộ; không chấp hành quy định về công tác cán bộ; làm sai lệchhoặc tự ý sửa chữa tài liệu, hồ sơ đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, ngườilao động; nhận xét, đánh giá cán bộ không có căn cứ, thiếu trung thực, khôngkhách quan.

d) Cố ý không chấp hành quyết định điều động, luân chuyển,phân công công tác, nghỉ chế độ, chuyển sinh hoạt đảng theo quy định; khôngchấp hành quyết định kỳ luật đối với mình khi được tổ chức đảng có thẩm quyềncông bố và trao quyết định.

đ) Chỉ đạo hoặc thực hiện tuyển dụng, cho thi nâng ngạch,đi học, đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại người thân (bố, mẹ, vợ (chồng), con,anh, chị, em ruột) không đúng quy hoạch, không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

e) Chỉ đạo hoặc thực hiện việc tuyển dụng, tiếpnhận, bố trí công tác, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, nângngạch, khen thưởng, kỷ luật không đúng nguyên tắc, quy trình, quy định; quyhoạch, đào tạo, cử người đi công tác nước ngoài không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Vì động cơ cá nhân mà điều động, cho thôi việc, chothôi giữ chức vụ, miễn nhiệm, kỷ luật, giải quyết chế độ, chính sách không đúngquy định.

b) Chỉ đạo hoặc thực hiện việc tuyển dụng, bố trí, sắpxếp vào làm việc tại cơ quan, đơn vị, tổ chức mình những người mà pháp luật nghiêmcấm.

c) Lợi dụng các quy định về luân chuyển, định kỳ chuyểnđổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức để làm trái quy địnhhoặc trù dập cán bộ.

d) Bao che cho cán bộ, công chức, viên chức đang bịđiều tra, thanh tra, kiểm tra, bị xem xét kỷ luật.

đ) Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân màquyết định bổ nhiệm cán bộ không đúng tiêu chuẩn, điều kiện hoặc quyết định kỳluật oan sai đối với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động.

e) Chạy thương tật, thành tích hoặc khai khống thànhtích, quá trình công tác để được phong hàm, đề bạt, nâng lương, khen thưởng, côngnhận danh hiệu hoặc được hưởng chế độ, chính sách trái quy định.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Môi giới, nhận hối lộ trong tuyển dụng, cử tuyển,đề bạt, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, bố trí công tác hoặc nâng ngạch, khen thưởng, phonghọc hàm, xét phong tặng danh hiệu vinh dự trái quy định đối với cán bộ, côngchức, viên chức.

b) Chạy chức, chạy quyền, chạybằng cấp, chạy tuổi, chạy luân chuyển, chạy tội; mua chuộc người khác để bảnthân hoặc người khác được đề bạt, bổ nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác.

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, vị trí công tác để canthiệp mang tính áp đặt vào việc tuyển dụng, tiếp nhận, bổ nhiệm, bố trí, sắp xếp,điều động cán bộ.

Điều 11. Vi phạm các quy định vềbảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vô ý làm lộ những thông tin, tài liệu bí mật củaĐảng và Nhà nước hoặc những việc chưa được phép công bố hoặc công khai.

b) Không chấp hành nguyên tắc bảo mật, niêm phong trongviệc truyền tin, vận chuyển, giao nhận hiện vật, tài liệu mang bí mật của Đảngvà Nhà nước.

c) Vi phạm các quy định về bảo vệ bí mật của Đảng, Nhànước trong hoạt động xuất bản, báo chí và thông tin đại chúng khác.

d) Mang hiện vật, tài liệu thuộc phạm vi bí mật củaĐảng, Nhà nước ra nước ngoài trái quy định.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Cung cấp, tiết lộ trái quy định những thông tin,tài liệu, hiện vật thuộc phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước cho cơ quan, tổchức, cá nhân trong nước hoặc ngoài nước.

b) Phổ biến, tuyên truyền, viết bài, đăng tin nhữngthông tin, tài liệu thuộc phạm vi bí mật của Đảng, Nhà nước không đúng đốitượng, phạm vi, thời điểm cần được phổ biến hoặc công bố.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Tự nghiên cứu, sản xuất, sử dụng mật mã để tiến hànhcác hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia.

b) Trao đổi, tán phát thông tin, tài liệu, hiện vậtcó nội dung thuộc bí mật của Đảng, Nhà nước trên mạng viễn thông, Internet và cácphương tiện thông tin đại chúng khác.

Chương 3.

VI PHẠM CHÍNH SÁCH, PHÁPLUẬT CỦA NHÀ NƯỚC

Điều 12. Vi phạm trong công tácphòng, chống tội phạm

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫnđến có vợ (chồng), con hoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội ít nghiêm trọng, bị xửlý hình sự thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thiếu trách nhiệm trong thực hiện các quy địnhcủa Đảng, Nhà nước, của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong công tác phòng, chốngtội phạm.

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu thiếutrách nhiệm hoặc không tổ chức quán triệt, tuyên truyền về công tác phòng,chống tội phạm theo chức trách, nhiệm vụ được giao; không có biện pháp lãnhđạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hoặc không đôn đốc, kiểm tra, giám sát việcphòng, chống tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, tổ chức, cơ quan, đơn vị đượcgiao trực tiếp phụ trách.

c) Vì thành tích hoặc trốn tránh trách nhiệm mà báocáo không kịp thời, không đầy đủ về tình hình tội phạm ở địa phương, lĩnh vực, cơquan, tổ chức, đơn vị được giao trực tiếp phụ trách.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc thiếu trách nhiệm trong quản lý, giáo dục dẫn đến có vợ (chồng), conhoặc cấp dưới trực tiếp phạm tội nghiêm trọng, bị xử lý hình sự hoặc vi phạmmột trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức(nếu có chức vụ):

a) Không thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giaovề phòng, chống tội phạm hoặc thực hiện không đầy đủ, không đúng các quy địnhvề thanh tra, kiểm tra, điều tra, giám định, truy tố, xét xử, thi hành án vàtrong việc xét đặc xá, ân giảm đối với các loại tội phạm.

b) Để vợ (chồng), con lợi dụng chức vụ, vị trí côngtác của mình tổ chức, thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật nghiêm trọng, hoặcđể cấp dưới trực tiếp phạm tội nghiêm trọng hoặc bản thân bao che các vụ việcvi phạm pháp luật xảy ra trong cơ quan, đơn vị, lĩnh vực, địa bàn phụ trách.

c) Báo cáo không trung thực về tình hình tội phạmxảy ra trong địa bàn, lĩnh vực, cơ quan, tổ chức, đơn vị được phân công trựctiếp phụ trách nhằm che giấu, trốn tránh trách nhiệm.

d) Cản trở, gây khó khăn, trở ngại trong điều tra, truytố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm hoặc để hư hỏng, mất, thất lạc hồsơ, tài liệu, chứng cứ của vụ án.

đ) Trả thù, trù đập người tố giác hành vi phạm tội củamình hoặc của bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột.

e) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ tráchthực hiện sai quy định dẫn đến làm sai lệch kết quả điều tra, truy tố, xét xử,thi hành án hoặc xét đặc xá, ân giảm không đúng quy định.

g) Chỉ đạo, quyết định hoặc đề xuất thay đổi biện phápngăn chặn trái quy định của pháp luật đối với người phạm tội.

h) Bảo kê, bao che, tiếp tay cho các hoạt động vi phạmpháp luật về giao thông.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ (trừ trường hợp có vợ (chồng), con hoặccấp dưới trực tiếp phạm tội nghiêm trọng, bị xử lý hình sự):

a) Làm sai lệch hồ sơ vụ án để không khởi tố, điềutra, truy tố, xét xử, miễn, giảm tội, thay đổi tội danh cho người phạm tội hoặcbao che, tiếp tay cho tội phạm.

b) Chỉ đạo, ép buộc cấp dưới do mình trực tiếp phụ tráchtrả thù cán bộ điều tra vụ việc vi phạm pháp luật xảy ra ở tổ chức, cơ quan,đơn vị được giao trực tiếp phụ trách.

c) Bảo kê cho những hoạt động phạm tội, gây án nghiêmtrọng tại địa bàn mình trực tiếp theo dõi, phụ trách.

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quyđịnh của ngành trong hoạt động nghiệp vụ hoặc trái quy định của pháp luật tronghoạt động tố tụng.

đ) Ép buộc, mua chuộc cá nhân hoặc tổ chức để bao che,giảm tội cho người khác.

e) Giấu giếm, không báo cáo hoặc tiêu hủy chứng cứ,hồ sơ, tài liệu vụ án; không đề nghị và không thực hiện việc khởi tố vụ án,khởi tố bị can, truy tố bị can theo chức trách, nhiệm vụ được giao.

Điều 13. Vi phạm trong hoạtđộng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Làm trái quy định trong công tác kiểm tra, thanhtra, kiểm toán.

b) Trì hoãn, lẫn tránh hoặc không cung cấp văn bản,tài liệu, chứng cứ, số liệu theo yêu cầu của tổ chức thanh tra, kiểm tra, kiểm toánhoặc đối phó với đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán dưới mọi hình thức.

c) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, kịpthời nghĩa vụ, trách nhiệm của mình đối với kết luận hoặc kiến nghị của đoànthanh tra, kiểm tra, kiểm toán hoặc của cấp có thẩm quyền.

d) Thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vượt quá phạm vi,đối tượng, nội dung ghi trong quyết định mà không được cấp có thẩm quyền chophép.

đ) Quyết định thanh tra, kiểm tra, kiểm toán vượt quáthẩm quyền.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Lợi dụng vị trí công tác can thiệp, áp đặt việc xâydựng kế hoạch, việc tiến hành thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, việc thực hiện kiếnnghị, quyết định xử lý sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thanh tra,kiểm tra, kiểm toán để làm trái pháp luật; sách nhiễu, gây khó khăn, phiền hàcho đối tượng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

c) Chiếm giữ, tiêu hủy tài liệu, vật chứng, làm sailệch hồ sơ liên quan đến nội dung kiểm tra, thanh tra, kiểm toán.

d) Tiết lộ, cung cấp thông tin, tài liệu trái quyđịnh về kế hoạch, nội dung thanh tra, kiểm tra, kiểm toán khi chưa được cấp cóthẩm quyền phê duyệt hoặc về nội dung kết luận thanh tra, kiểm tra, kiểm toánkhi chưa được người có thẩm quyền ký duyệt hay chưa được phép công bố.

đ) Phát hiện hành vi vi phạm trong hoạt động thanh tra,kiểm tra, kiểm toán đến mức phải xử lý mà không chỉ đạo, quyết định hoặc khôngkiến nghị xử lý.

e) Giấu giếm, sửa chữa chứng từ, sổ sách hoặc thay đổichứng cứ nhằm đối phó với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Cố ý kết luận hoặc tham mưu kết luận sai sựthật, quyết định xử lý trái pháp luật để bao che giảm tội cho người khác tronghoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

b) Chống đối, cản trở, mua chuộc, trả thù, trù dập,khống chế, vu khống người làm nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, người cungcấp thông tin, tài liệu, chứng cứ cho hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán.

c) Cố ý không ra quyết định thanh tra, kiểm tra khiphát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật; kết luận sai sự thật; quyết định, xử lýtrái pháp luật; báo cáo sai sự thật, bao che cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cánhân có hành vi vi phạm pháp luật.

Điều 14. Vi phạm về khiếu nại,tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Viết đơn tố cáo giấu tên,mạo tên. Cùng người khác tham gia viết, ký tên trong cùng một đơn tố cáo.

b) Tham gia hoặc bị người khác xúi giục, kích động,cưỡng ép tham gia khiếu kiện đông người gây mất trật tự, an toàn xã hội.

c) Cá nhân có trách nhiệmnhưng tiết lộ họ tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo và những thông tin,tài liệu khác làm lộ danh tính người tố cáo, nội dung tố cáo; tiết lộ các thôngtin, tài liệu, chứng cứ của vụ việc cho tổ chức hoặc cá nhân không có tráchnhiệm biết.

d) Thiếu trách nhiệm, gâyphiền hà, sách nhiễu trong việc giải quyết khiếu nại, tố cáo hoặc gây khó khăn,nhũng nhiễu, cản trở đảng viên, công dân trong việc thực hiện quyền tố cáo,khiếu nại.

đ) Không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ tráchnhiệm bảo vệ người tố cáo.

e) Không thực hiện các yêu cầu, kiến nghị của tổchức đảng có thẩm quyền và của các cơ quan, tổ chức về khiếu nại, tố cáo nhữngvấn đề thuộc chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Cố ý trì hoãn hoặc trốn tránh trách nhiệm trong việcgiải quyết tố cáo, khiếu nại.

b) Làm sai lệch hồ sơ vụ việc trong quá trình thẩm tra,xác minh, kết luận, kiến nghị giải quyết tố cáo, khiếu nại; báo cáo kết quả thẩmtra, xác minh không đúng sự thật.

c) Không chấp hành quyết định cuối cùng về giảiquyết khiếu nại, tố cáo và kết luận, quyết định giải quyết tố cáo của tổ chứcđảng, nhà nước, đoàn thể có thẩm quyền đã giải quyết đúng nguyên tắc, trình tự,thủ tục và có hiệu lực.

d) Vu cáo, vu khống người đang làm nhiệm vụ giải quyếtkhiếu nại, tố cáo hoặc can thiệp trái quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nướcvào hoạt động thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, điều tra, vào việc giải quyếtkhiếu nại, tố cáo; tung tin sai sự thật về việc tố cáo và giải quyết tố cáo.

đ) Có hành vi đe dọa, trảthù, trù dập, xúc phạm người phát hiện, báo cáo, tố giác, tố cáo, cung cấpthông tin, tài liệu, chứng cứ về hành vi tham nhũng, tiêu cực hoặc người cótrách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo.

e) Tổ chức, tham gia, kích động, xúi giục, muachuộc, cưỡng ép người khác khiếu nại, tố cáo.

g) Tố cáo mang tính bịa đặt, vu khống, đả kích códụng ý xấu, bôi nhọ thanh danh, gây tổn hại đến danh dự, nhân phẩm của ngườikhác.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Tổ chức, cưỡng ép, kích động, xúi giục, giúpsức, dụ dỗ, mua chuộc, lôi kéo người khác khiếu nại, tố cáo sai sự thật hoặcgây áp lực, đòi yêu sách hoặc tập trung đông người khiếu nại, tố cáo gây rối anninh, trật tự công cộng.

b) Lợi dụng việc khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự,gây thiệt hại cho cơ quan, tổ chức, cá nhân, để chống Đảng, Nhà nước; xuyên tạc,đe đọa, xúc phạm nghiêm trọng đến uy tín, danh dự của cơ quan, tổ chức, cá nhâncó trách nhiệm giải quyết.

Điều 15. Vi phạm các quy định vềphòng, chống tham nhũng, lãng phí

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Lợi dụng chức vụ được giao để chiếm dụng hoặc vay,mượn tiền, tài sản của tổ chức, cá nhân do mình trực tiếp quản lý trái quy định.

b) Tạo điều kiện hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ(chồng), con, anh, chị, em ruột thực hiện các dự án, kinh doanh các ngành nghềthuộc lĩnh vực hoặc đơn vị mình trực tiếp phụ trách hoặc có các hoạt động kháctrái quy định nhằm trục lợi.

c) Kê khai tài sản, thu nhập không đúng quy định.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Dùng công quỹ của Nhà nước, tập thể hoặc tiền, tàisản của các tổ chức, cá nhân đóng góp để giao dịch, biếu xén, hối lộ hoặc sử dụngtrái quy định.

b) Biết mà không báo cáo, phản ánh, xử lý các hành vitham nhũng; không thực hiện các quy định về bảo vệ người chống tham nhũng.

c) Đưa, nhận, môi giới hốilộ; môi giới làm thủ tục hành chính hoặc lợi dụng vị trí công tác để môi giớihưởng thù lao dưới mọi hình thức trái quy định. Đưa, nhận hoa hồng hoặc môigiới đưa, nhận hoa hồng trái quy định. Nhũng nhiễu, vòi vĩnh khi thực hiện côngvụ.

d) Tham ô tài sản, lợi dụngchính sách an sinh xã hội và quỹ cứu trợ, cứu nạn để tham nhũng; lợi dụng việclập các loại quỹ để trục lợi.

đ) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thẩm định, phêduyệt, đấu thầu, chỉ định thầu hoặc quyết định tỉ lệ phần vốn của Nhà nước trongcác doanh nghiệp nhằm trục lợi dưới mọi hình thức.

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn gây ảnh hưởng với ngườikhác hoặc giả mạo trong công tác để trục lợi hoặc khi thi hành nhiệm vụ, côngvụ, sử dụng trái phép tài sản của Nhà nước, của tập thể nhằm trục lợi.

g) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn, chức trách, nhiệmvụ được giao để bao che, tiếp tay cho người có hành vi vi phạm pháp luật; cảntrở, can thiệp trái pháp luật vào việc kiểm tra, thanh tra, kiểm toán, điềutra, truy tố, xét xử, thi hành án, xét đặc xá, ân giảm vì vụ lợi.

h) Có hành vi khai báo không trung thực, hợp thức hóahồ sơ để được xét giao đất không đúng đối tượng, tiêu chuẩn; thông đồng, khaikhống, nâng giá đền bù không đúng với thực tế để chiếm đoạt tiền của Nhà nước,tổ chức, cá nhân trong đền bù giải phóng mặt bằng.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Mở tài khoản ở nước ngoài trái quy định; tham giacác hoạt động rửa tiền.

b) Chủ trì, tham mưu, đề xuất, tham gia ban hành cácchế độ, chính sách, quy trình, thủ tục trái quy định tạo lợi ích nhóm hoặc lợiích cục bộ nhằm trục lợi.

c) Tẩu tán tài sản nhằm trốn tránh việc kê khai tàisản, thu nhập; cản trở việc xác minh tài sản, thu nhập.

d) Không bồi hoàn, giao nộp tiền, tài sản đã sửdụng, chiếm đoạt do tham nhũng.

đ) Sử dụng dự thảo kết luận thanh tra, kiểm tra,kiểm toán để đe dọa đối tượng thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm trục lợi.

Điều 16. Vi phạm các quy định trongđầu tư, xây dựng

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ các quy định trongquản lý đầu tư, xây dựng.

b) Xây dựng công trình, nhà ở nằm trong khu vực cấmxây dựng; xây dựng công trình, nhà ở lấn chiếm, sai quy hoạch, vi phạm chỉgiới, cốt xây dựng; xây dựng không có hoặc không đúng với giấy phép xây dựngđược cấp; xây dựng công trình, nhà ở không tuân theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xâydựng.

c) Vi phạm các quy định về an toàn tính mạng vềngười, tài sản và vệ sinh môi trường trong xây dựng.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Gây khó khăn, phiền hà, cản trở hoạt động đầu tư;ký duyệt dự án đầu tư, xây dựng sai quy định; lợi dụng việc đầu tư nước ngoàiđể giao đất, cho thuê đất trái thẩm quyền.

b) Lạm dụng chức vụ, quyền hạn vi phạm pháp luật vềxây dựng; dung túng, bao che cho hành vi vi phạm pháp luật về xây dựng.

c) Làm trái quy định trong việc thẩm định, phêduyệt, đấu thầu dự án trong quản lý, cấp phát, thanh toán vốn.

d) Quản lý, xây dựng công trình không bảo đảm chất lượnggây đổ, sập, hỏa hoạn, tai nạn hoặc lãng phí.

đ) Lợi dụng việc kiến nghị trong đấu thầu để cảntrở quá trình đấu thầu và ký kết hợp đồng, cản trở các nhà thầu khác tham giađấu thầu.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Cấu kết, thông đồng giữa bên mời thầu với nhàthầu, giữa cơ quan quản lý nhà nước với bên mời thầu và với nhà thầu để thayđổi hồ sơ dự thầu, thông đồng với cơ quan thẩm định, cơ quan tư vấn, giám sát,thanh tra làm ảnh hưởng đến lợi ích của tập thể, lợi ích của quốc gia.

b) Chia dự án thành các gói thầu trái với quy định;tiết lộ những tài liệu, thông tin về đấu thầu. Dàn xếp thông thầu.

c) Dùng ảnh hưởng cá nhân tác động, can thiệp hoặc cốý báo cáo sai hoặc không trung thực về các thông tin làm sai lệch kết quả lựa chọnnhà thầu, ký kết, thực hiện hợp đồng gây thiệt hại.

Điều 17. Vi phạm trong lĩnhvực tài chính, ngân hàng

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Làm trái một trong những quy định về thu lãi,trả lãi, thu lệ phí, hoa hồng, tiền phạt; không tiến hành kiểm tra trước, trongvà sau khi cho vay theo quy định.

b) Vô ý làm lộ bí mật các thông tin, báo cáo và tàiliệu theo quy định của pháp luật trong ngành tài chính, ngân hàng.

c) Thực hiện nghiệp vụ bảo lãnh, tái bảo lãnh, bảo lãnhmở thư tín dụng trả chậm không đúng, không đủ các điều kiện theo quy định; khôngtrích lập, hoặc trích lập không đủ mức ký quỹ bảo lãnh theo đúng quy định.

d) Không lưu giữ đủ hồ sơ tín dụng, cho gia hạn nợ quáthời gian hoặc quá số lần theo quy định; không thực hiện đủ hoặc không đúng cácđiều kiện cho vay.

đ) Hủy hoại đồng tiền trái pháp luật hoặc từ chối nhận,lưu hành đồng tiền đủ tiêu chuẩn lưu thông do Ngân hàng Nhà nước phát hành.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Huy động vốn, cho vay vốn không đúng quy định; làmsai trình tự, thủ tục cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước gây thiệt hại về tàichính, tài sản của Nhà nước khi cổ phần.

b) Cho vay ưu đãi sai đối tượng; vi phạm quy địnhmức vốn cho vay ưu đãi; phát hiện bên vay vốn sử dụng vốn vay sai mục đíchnhưng không chấm dứt việc cho vay hoặc không thực hiện các biện pháp thích hợpđể thu hồi số tiền đã cho vay.

c) Hùn vốn, liên doanh, mua cổ phần; chuyển nhượng cổphần, trích lập các quỹ trái quy định; sử dụng các quỹ vào việc trả lãi cổ phầnhoặc chuyển ra nước ngoài không đúng quy định.

d) Để ngoài sổ sách kế toán tài sản của đơn vị kế toánhoặc tài sản liên quan đến đơn vị kế toán; hủy bỏ hoặc cố ý làm hư hỏng tàiliệu kế toán trước thời hạn lưu giữ theo quy định.

đ) Thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ quy định vềnghĩa vụ của các bên thế chấp và bên nhận thế chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn theoquy định.

e) Vi phạm quy định về tỉ giá mua, bán ngoại tệ và chitrả kiều hối. Mua, bán và thu ngoại tệ mà không có giấy phép; cho vay, thanhtoán ngoại tệ không đúng quy định.

g) Vi phạm các quy định về sản xuất, vận chuyển,mua, bán, kinh doanh vàng.

h) Thực hiện không đúng mức tiền cho vay trên giá trịtài sản thế chấp, cầm cố, bảo lãnh; nhận thế chấp, cầm cố tài sản để cho vaykhông đúng quy định; trốn tránh trách nhiệm trả nợ đối với bên cho vay.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Giả mạo, khai man, thỏa thuận hoặc ép buộc ngườikhác giả mạo, khai man, tẩy xóa tài liệu kế toán hoặc cố ý thỏa thuận, ép buộc ngườikhác cung cấp, xác nhận thông tin, số liệu kế toán sai sự thật.

b) Làm tiền giả; vận chuyển, tàng trữ, lưu hànhtiền giả, vàng giả; tham gia hoạt động rửa tiền.

c) Thực hiện không đúng phạm vi, đối tượng thếchấp, cầm cố và bảo lãnh vay vốn; thực hiện không đúng, hoặc không đầy đủ cácquy định về thế chấp, cầm cố, bảo lãnh vay vốn ngân hàng.

d) Vi phạm quy định về cấp tín dụng cho cổ đônglớn, cổ đông sáng lập; cho vay trên thị trường liên ngân hàng, mua cổ phiếu để thôntính ngân hàng khác.

đ) Vì lợi ích cục bộ mà có hành vi thôn tính các ngânhàng thương mại hoặc cấu kết lập ra các doanh nghiệp để cho vay từ chính cácngân hàng do mình nắm giữ hoặc có cổ phần chi phối.

Điều 18. Vi phạm trong quản lý,sử dụng các loại quỹ hỗ trợ, tài trợ, nhân đạo, từ thiện

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Lợi dụng việc lập quỹ để xâm phạm quyền và lợi íchhợp pháp của cá nhân, tổ chức và cộng đồng.

b) Lợi dụng việc lập quỹ để xâm hại đạo đức xã hội,thuần phong mỹ tục, truyền thống và bản sắc văn hóa dân tộc.

c) Thực hiện không đúng quy định về lưu trữ và côngkhai hồ sơ, các chứng từ, tài liệu về tài sản, tài chính của quỹ; nghị quyết, biênbản về hoạt động của quỹ theo quy định.

d) Tiếp nhận, sử dụng tiền, tài sản tài trợ của quỹkhông đúng mục đích, nội dung, đối tượng và theo yêu cầu của nhà tài trợ.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Vi phạm hoạt động vận động, quyên góp, tài trợ; tiếpnhận tiền, tài sản do các tổ chức, cá nhân trong nước và ngoài nước tài trợ khôngtheo đúng tôn chỉ mục đích của quỹ và quy định của pháp luật.

b) Làm giả, tẩy xóa, chuyển nhượng, cho thuê, cho mượngiấy phép thành lập quỹ dưới mọi hình thức.

c) Hoạt động sai mục đích, không đúng điều lệ của quỹđã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận.

d) Vi phạm các quy định của Nhà nước về quản lý tàichính, công khai tài chính của quỹ.

đ) Sử dụng tiền quỹ quyên góp để cho vay, gửi tiết kiệmlấy lãi sử dụng trái mục đích.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Tổ chức quản lý và điều hành quỹ sai quy địnhcủa pháp luật; tổ chức vận động tài trợ không đúng quy định của quỹ trong Điềulệ.

b) Lợi dụng việc lập quỹ để hoạt động bất hợp pháp hoặccó hoạt động gây phương hại đến lợi ích quốc gia, an ninh, quốc phòng, đoàn kếtdân tộc hoặc để thực hiện các hành vi rửa tiền, tài trợ khủng bố, hoạt độngchống phá khác.

Điều 19. Vi phạm trong việcthực hiện chính sách an sinh xã hội

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thiếu trách nhiệm, thực hiện không đầy đủ, khôngđúng, không kịp thời các quy định về chính sách an sinh xã hội.

b) Vi phạm trong thực hiện chính sách bảo hiểm xãhội, bảo hiểm y tế, chính sách trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, chínhsách ưu đãi đối với người có công.

c) Vi phạm các quy định về việc vận động, tiếpnhận, phân phối các nguồn đóng góp tự nguyện của các tổ chức, cá nhân để hỗ trợnhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, cácbệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo (không đúng tôn chỉ, mục đích, đối tượng, tiêuchuẩn, định mức).

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Vi phạm trong thực hiện các chương trình xã hội,chính sách bảo hiểm thất nghiệp; kê khai sai hoặc khai khống để hưởng chính sáchan sinh xã hội, chính sách đối với gia đình thương binh, liệt sĩ và người cócông.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn chi sai mục đích,đối tượng, định mức, tiêu chuẩn được hưởng chính sách an sinh xã hội; tác độngđể bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, em ruột được hưởng chính sách an sinh xãhội, cứu trợ, cứu nạn không đúng quy định.

c) Thiếu trách nhiệm trong việc phòng, chống thiên tai,cứu hộ, cứu nạn.

d) Vi phạm các quy định khác về chính sách an sinh xãhội, cứu trợ, cứu nạn, nhân đạo, từ thiện làm giảm lòng tin hoặc hiểu không đúngvề chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ.

Điều 20. Vi phạm quy định vềđất đai, nhà ở

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thực hiện không đúng, không đầy đủ quy định trongquản lý nhà ở; vi phạm các quy định của pháp luật về xây dựng, phát triển nhà ởvà quản lý nhà ở.

b) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, khôngđầy đủ các nghĩa vụ tài chính, các thủ tục, quy định, quyết định của Nhà nước trongquản lý đất đai, về chuyển quyền sử dụng đất, thu hồi giấy chứng nhận quyền sửdụng đất.

c) Thiếu trách nhiệm trong quản lý để xảy ra viphạm pháp luật về đất đai hoặc có hành vi khác gây thiệt hại đến tài nguyên đấtđai, quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Làm trái quy định của pháp luật trong giao đất, chothuê đất, thu hồi đất, thay đổi mục đích và quyền sử dụng đất; thực hiện quyhoạch, kế hoạch sử dụng đất, xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai, quản lý hồsơ địa chính, ra quyết định hành chính trong quản lý đất đai; cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất.

b) Cản trở, chống lại hoặc kích động, xúi giục, ép buộcngười khác chống lại quyết định đúng pháp luật của cấp có thẩm quyền về thu hồiđất, giao đất, thực hiện các dự án quốc gia và về giải phóng mặt bằng.

c) Vi phạm pháp luật về đất đai mà gây thiệt hại choNhà nước, cho người khác, phải bồi thường mà không bồi thường theo quy định.

d) Có trách nhiệm nhưng không phát hiện, ngăn chặn vàxử lý kịp thời, nghiêm minh những vi phạm pháp luật về quản lý và sử dụng đất đaithuộc phạm vi theo dõi hoặc phụ trách.

đ) Làm trái quy định trong việc quản lý nhà, trụ sởlàm việc của Đảng, Nhà nước, doanh trại đơn vị quân đội, công an và các đoànthể chính trị - xã hội; trong sở hữu, sử dụng nhà ở của tổ chức và cá nhân đượcgiao quản lý.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, hủy hoại đất.

b) Giả mạo, gian lận giấy tờ, làm sai lệch hồ sơ trongviệc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu đối với nhà ở.

c) Quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, cấpphép khai thác tài nguyên, khoáng sản trái quy định của pháp luật nhằm trục lợi.

d) Vì lợi ích cục bộ mà ban hành các văn bản hoặc chỉđạo, tổ chức thực hiện việc cưỡng chế, thu hồi đất trái pháp luật.

Điều 21. Vi phạm về quản lý,cấp phát, sử dụng văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Nhận và sử dụng văn bằng,chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

b) Công chứng, chứng thực, xác nhận văn bằng, chứngchỉ, chứng nhận trái quy định của pháp luật.

c) Không thực hiện hoặc thực hiện không đúng tráchnhiệm cấp phát, chứng nhận bản sao hoặc xác nhận tính hợp pháp của văn bằng,chứng chỉ, chứng nhận đã cấp.

d) Không lập hoặc lập không đầy đủ hồ sơ theo quyđịnh làm căn cứ để cấp phát, quản lý văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

đ) Kê khai không đúng văn bằng, chứng chỉ, chứngnhận.

e) Có trách nhiệm quản lý phôi văn bằng, chứng chỉ nhưngthiếu trách nhiệm để người khác lợi dụng sử dụng làm văn bằng, chứng chỉ giả.

g) Không chỉ đạo kiểm tra, xem xét, xử lý cán bộ,đảng viên, công chức, viên chức vi phạm trong việc quyết định cấp, xác nhận,công chứng hoặc mua văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp thuộc thẩmquyền của mình.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Xin, mua, sử dụng vănbằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp để lập hồ sơ dự thi tuyển, xéttuyển, học tập nâng cao trình độ văn hóa, lý luận, nghiệp vụ, thi chuyển ngạch,nâng bậc để được đề bạt, bổ nhiệm, bầu cử, phong tặng hoặc công nhận các danhhiệu của Đảng và Nhà nước.

b) Thiếu trách nhiệm làm mất, hỏng nội dung hồ sơ màmình có trách nhiệm quản lý để cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận.

c) Can thiệp đến cá nhân, tổ chức để bản thân hoặc ngườikhác được xác nhận hoặc cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp, không đúng đốitượng.

d) Ký, cấp văn bằng, chứng chỉ không hợp pháp cho ngườikhông đủ tiêu chuẩn, điều kiện; ra quyết định hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền raquyết định cấp văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận trái phép.

đ) Làm giả hoặc cố ý sửachữa, bổ sung, xác nhận sai sự thật làm sai lệch hồ sơ để cấp có thẩm quyền cấpphát văn bằng, chứng chỉ cho người không đủ điều kiện, tiêu chuẩn; sửa chữa, bổsung làm sai lệch các nội dung trong văn bằng, chứng chỉ phục vụ cho hành vitrái pháp luật.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1 vàkhoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trườnghợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Làm công tác tuyển dụng, xét tuyển, đào tạo nhưngcố ý để những người không đủ tiêu chuẩn, điều kiện sử dụng văn bằng, chứng chỉ,chứng nhận không hợp pháp được dự thi tuyển, xét tuyển đi học, thi nâng ngạch.

b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn bao che cho cán bộ, côngchức, đảng viên thuộc quyền quản lý sử dụng văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận khônghợp pháp.

c) Trực tiếp tham gia hoặc tiếp tay cho việc sảnxuất, tiêu thụ hoặc môi giới tiêu thụ phôi văn bằng, phôi chứng chỉ, chứng nhậnhoặc văn bằng, chứng chỉ, chứng nhận không hợp pháp.

Điều 22. Vi phạm quy định vềlập hội và hoạt động của hội; biểu tình, tập trung đông người gây mất an ninh,trật tự

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Tham gia hoặc xúi giục, dụ dỗ người khác tham giacác hội trái quy định của pháp luật.

b) Tham gia hoặc xúi giục, dụ dỗ người khác tham giacác cuộc họp, hội thảo, mít tinh trái pháp luật hoặc không được cơ quan có thẩmquyền của Đảng, Nhà nước cho phép hoặc được phép nhưng lợi dụng để chống Đảng, Nhànước.

c) Biết mà không báo cáo, tố cáo, tố giác hành vi viphạm pháp luật về trật tự công cộng hoặc vi phạm quyền tự do dân chủ của côngdân.

d) Không thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ được giao;có trách nhiệm nhưng không có biện pháp để ngăn chặn, loại trừ nguyên nhân,điều kiện gây ảnh hưởng xấu đến trật tự công cộng.

đ) Tổ chức, tham gia tập trung đông người trái quy địnhcủa pháp luật ở nơi đang diễn ra các hội nghị quốc tế, kỳ họp Quốc hội, Hội đồngnhân dân hoặc các hoạt động chính trị quan trọng khác của Đảng, Nhà nước, Mặttrận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hoặc nơi công cộng khác.

e) Thực hiện việc tập trung đông người ở nơi côngcộng nhưng không xin phép trước hoặc không thực hiện đúng nội dung đã xin phéptheo quy định.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm một trong các trường hợp sauthì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Chủ trì tổ chức hoặc chủ động vận động, xúigiục, cưỡng ép người khác tham gia các hội trái quy định.

b) Có hành vi gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trậttự công cộng, cuộc sống bình thường của nhân dân hoặc trái với thuần phong mỹtục, nếp sống văn minh nơi công cộng.

c) Lợi dụng các quyền tự do dân chủ của công dân đểtổ chức, tham gia biểu tình, tập trung đông người, gây mất an ninh trật tự.

d) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn để dung túng, bao chehoặc xử lý không nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự công cộng.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Chủ trì, khởi xướng hoặc chủ động tham gia lập cáchội trái quy định của pháp luật; tổ chức hoạt động của hội trái tôn chỉ mục đíchgây ảnh hưởng xấu trong xã hội.

b) Khởi xướng tôn chỉ mục đích, nội dung, hìnhthức; chủ trì, chuẩn bị kế hoạch, phân công, tập hợp lực lượng, tham gia bànbạc, tuyên truyền, vận động, ủng hộ, lôi kéo, kích động, mua chuộc, cưỡng épngười khác tham gia biểu tình, tập trung đông người trái quy định của Đảng vàNhà nước, gây mất an ninh, trật tự.

c) Tổ chức hoặc tham gia biểu tình không được cơ quancó thẩm quyền cho phép hoặc được cơ quan có thẩm quyền cho phép nhưng lại lợidụng hoặc tiếp tay cho các thế lực thù địch lợi dụng để chống Đảng, chống Nhànước.

d) Có hành vi, việc làm gây cản trở hoạt động bình thườngcủa cơ quan, tổ chức, của cán bộ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc ViệtNam và các tổ chức chính trị - xã hội.

Điều 23. Vi phạm quy định vềhôn nhân và gia đình

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở kết hôn, ly hôn. Tảo hôn hoặc để cho contảo hôn.

b) Trốn tránh nghĩa vụ chăm sóc, nuôi dưỡng con,lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên.

c) Từ chối hoặc trốn tránh nghĩa vụ cấp dưỡng giữa vợvà chồng sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

d) Cản trở người không trực tiếp nuôi con thăm nom consau khi ly hôn (trừ trường hợp cha mẹ bị hạn chế quyền thăm nom con theo quyếtđịnh của Tòa án).

đ) Trốn tránh, không thực hiện nghĩa vụ giám hộ saukhi đã làm thủ tục công nhận giám hộ tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn theoquy định của pháp luật.

e) Sửa chữa, làm sai lệch nội dung, giả mạo giấy tờđể đăng ký nuôi con nuôi.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Vi phạm trong việc sửa chữa, làm sai lệch nội dunghoặc giả mạo giấy tờ để đăng ký kết hôn.

b) Thiếu trách nhiệm, xác nhận không đúng tìnhtrạng hôn nhân dẫn đến việc đăng ký kết hôn bất hợp pháp.

c) Cố ý khai gian dối hoặc có hành vi lừa dối khác khiđăng ký kết hôn, khi đăng ký nhận nuôi con nuôi.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoăc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Vi phạm quy định về cấm kết hôn, vi phạm chế độ hônnhân một vợ, một chồng.

b) Ép buộc con làm những việc trái đạo lý, trái phápluật mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

c) Từ chối thực hiện, không thực hiện nghĩa vụ cấp dưỡngcha mẹ, nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn theo quy định của pháp luật.

Điều 24. Vi phạm quy định vềkết hôn với người nước ngoài

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Có con kết hôn với người nước ngoài hoặc người ViệtNam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo trung thực bằng văn bản với chi bộ,thường trực cấp ủy quản lý mình về lai lịch, thái độ chính trị của con dâu (hoặccon rể) và cha, mẹ ruột của họ.

b) Có con kết hôn với người nước ngoài vi phạm quy địnhcủa pháp luật về hôn nhân và gia đình Việt Nam.

2. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theoquy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Có vợ (chồng) là ngườinước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài hoặc kết hôn với người nướcngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhưng không báo cáo với cấp ủy trựctiếp quản lý và cấp ủy nơi mình sinh hoạt.

b) Bản thân biết mà không có biện pháp ngăn chặnviệc con kết hôn với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài cóhành vi chống Đảng và Nhà nước.

c) Có hành vi ép con kết hônvới người nước ngoài, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhằm vụ lợi.

d) Môi giới kết hôn giữa người Việt Nam với người nướcngoài trái quy định của pháp luật Việt Nam.

3. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý theo quyđịnh tại khoản 1 và khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạmmột trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Cố tình kết hôn với người nước ngoài hoặc người ViệtNam định cư ở nước ngoài mà người đó không đủ điều kiện kết hôn theo quy định củapháp luật Việt Nam.

b) Kết hôn với người nướcngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà người đó có hoạt động phạmtội nghiêm trọng, có thái độ hoặc hoạt động chống Đảng, Nhà nước.

c) Kết hôn với người nướcngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài mà không báo cáo bằng văn bảnvới chi bộ về các nội dung có liên quan đến lai lịch của người đó, hoặc đã báocáo nhưng tổ chức đảng có thẩm quyền không đồng ý nhưng vẫn cố tình thực hiện.

d) Cố tình che giấu tổ chứcđảng; ép con quan hệ hôn nhân với người nước ngoài, người Việt Nam định cư ởnước ngoài trái với quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Điều 25. Vi phạm quy định về quanhệ với tổ chức, cá nhân người nước ngoài

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Tự mình hoặc có hành vi để bố, mẹ, vợ (chồng), con,anh, chị, em ruột đi du lịch, tham quan, học tập, chữa bệnh ở trong nước, ngoàinước bằng nguồn tài trợ của tổ chức, cá nhân nước ngoài khi chưa được phép củacơ quan có thẩm quyền.

b) Nhận làm việc trong các cơ quan, tổ chức hoặcvới cá nhân người nước ngoài mà không báo cáo với tổ chức đảng có thẩm quyền.

c) Có mối quan hệ thân thiết với người nước ngoài nhưngkhông báo cáo theo quy định.

d) Tự ý ra nước ngoài mà không báo cáo hoặc chưađược sự đồng ý của cấp ủy trực tiếp quản lý và cấp ủy nơi sinh hoạt.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Có tiền, kim loại quý, đá quý, các giấy tờ có giátrị như tiền đang gửi ở ngân hàng nước ngoài trái quy định của Nhà nước.

b) Chuyển tiền, tài sản cho người nước ngoài ranước ngoài trái quy định.

c) Làm tư vấn cho các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh,dịch vụ và tổ chức, cá nhân nước ngoài có hại đến lợi ích quốc gia.

d) Liên doanh, liên kết, đầu tư vốn dưới mọi hình thứcvới cá nhân, tổ chức nước ngoài hoặc người Việt Nam định cư ở nước ngoài màkhông báo cáo hoặc khi chưa được sự đồng ý của tổ chức đảng có thẩm quyền.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Quan hệ với tổ chức, cá nhân nước ngoài, người ViệtNam định cư ở nước ngoài có hành vi chống Đảng, Nhà nước, làm phương hại đến lợiích quốc gia.

b) Biết nhưng vẫn nhận tài trợ của cá nhân, tổ chứccó hoạt động chống Đảng và Nhà nước.

c) Đồng tình, bao che, tiếp tay cho hoạt động của ngườinước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài chống Đảng và Nhà nước.

d) Cung cấp, tiết lộ thông tin, tài liệu, hiện vật thuộcphạm vi bí mật của Đảng và Nhà nước cho nước ngoài, cho cá nhân và tổ chức chínhtrị thù địch, phản động dưới mọi hình thức.

đ) Hoạt động trong các đảng phái, tổ chức chính trịthù địch, phản động nước ngoài.

Điều 26. Vi phạm quy định về chínhsách dân số, kế hoạch hóa gia đình

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ ba (trừtrường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Cản trở, cưỡng bức thực hiện kế hoạch hóa gia đình;tham gia các hoạt động xét nghiệm, chuẩn đoán để xác định giới tính thai nhitrái quy định.

b) Sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu, cung cấp phươngtiện tránh thai giả, không bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, quá hạn sử dụng hoặc chưađược phép lưu hành và sử dụng tại Việt Nam.

c) Khai báo hoặc xin xác nhận không trung thực về tìnhtrạng sức khoẻ của vợ (chồng), con để thực hiện không đúng quy định hoặc để trốntránh không bị xử lý do vi phạm chính sách dân số và kế hoạch hóa gia đình.

2. Trường hợp vi phạmđã bị xử lý kỷ luật theo quy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạmlần đầu gây hậu quả nghiêm trọng, hoặc vi phạm trong trường hợp sinh con thứ tư(trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác) thì kỷ luật bằng hình thứccảnh cáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ).

3. Trường hợp vi phạmquy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc viphạm trong trường hợp sinh con thứ năm trở lên hoặc vi phạm trường hợp sau thìkỷ luật bằng hình thức khai trừ:

Gian dối trong việc cho con đẻ hoặc nhận nuôi con nuôimà thực chất là con đẻ nhằm cố tình sinh thêm con ngoài quy định.

Điều 27. Vi phạm quy định vềđạo đức nghề nghiệp trong ngành y tế

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Vi phạm các quy chế, quy định về chuyên môn trongngành y tế.

b) Không trung thực trong kê khai và thanh toán cácchi phí khám bệnh, chữa bệnh.

c) Phân biệt đối xử với người bệnh, có thái độ ban ơn,lạm dụng nghề nghiệp và gây phiền hà, sách nhiễu cho người bệnh; từ chối khámbệnh, chữa bệnh cho người bệnh.

d) Giao cho người bệnh thuốc kém chất lượng, hếthạn sử dụng, thuốc không đúng với yêu cầu và mức độ bệnh.

đ) Kê đơn và chỉ định người bệnh mua thuốc tại cửa hàngthuốc, gợi ý chuyển người bệnh tới cơ sở khám, chữa bệnh có liên quan đến mìnhđể nhận hoa hồng.

2. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theoquy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Sử dụng người bệnh làm thực nghiệm cho những phươngpháp chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu khoa học khi chưa được phép của Bộ Y tế vàsự chấp nhận của người bệnh.

b) Không hết lòng cứu chữa người bệnh, để xảy ranhững hậu quả đối với người bệnh.

c) Kê đơn thuốc cho người bệnh không phù hợp vớichẩn đoán và không bảo đảm sử dụng thuốc hợp lý, an toàn.

d) Bản thân có thiếu sót, khuyết điểm không tự giácnhận trách nhiệm về mình, đỗ lỗi cho đồng nghiệp, cho tuyến trước.

đ) Thiếu trách nhiệm trong việc khám, chữa bệnh; yêucầu người bệnh đến khám và điều trị tại cơ sở y tế tư nhân do mình lập ra hoặccơ sở y tế do mình tham gia thành lập nhằm trục lợi.

e) Vi phạm các quy định về chuyên môn, kỹ thuật trongkhám, chữa bệnh, gây hậu quả cho người bệnh.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Tự ý rời bỏ vị trí trong khi làm nhiệm vụ, khôngtheo dõi và xử trí kịp thời đối với các diễn biến của người bệnh dẫn đến tửvong.

b) Thờ ơ, không khẩn trương sơ cứu, cấp cứu ngườibệnh, chuẩn đoán, xử lý kịp thời đối với người bệnh dẫn đến người bệnh bị tửvong.

c) Đặt điều kiện về vật chất hoặc ngang nhiên vòi vĩnhngười bệnh hoặc người nhà bệnh nhân trong quá trình khám, chữa bệnh.

d) Tẩy xóa, sửa chữa hồ sơ bệnh án nhằm làm sailệch thông tin với trách nhiệm khám, chữa bệnh.

Chương 4.

VI PHẠM VỀ CHẾ ĐỘ TRÁCH NHIỆM,ĐẠO ĐỨC LỐI SỐNG, TÂM LINH, TÍN NGƯỠNG VÀ TÔN GIÁO

Điều 28. Vi phạm trong công táclãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổchức thực hiện quy chế làm việc, quy chế dân chủ ở cơ sở.

b) Không phổ biến kịp thời, chỉ đạo, tổ chức thực hiệnkhông đúng hoặc không chỉ đạo, tổ chức thực hiện Cương lĩnh chính trị, Điều lệĐảng, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, củacấp ủy cấp trên và cấp mình.

c) Thiếu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghịquyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của Đảng, chính sách vàpháp luật của Nhà nước để cấp dưới thực hiện sai hoặc quyết định sai.

d) Giao nhiệm vụ cho cấp dưới không rõ, không đúng quyềnhạn dẫn đến cấp dưới vi phạm.

đ) Cấp dưới đã báo cáo, xin chỉ thị những vấn đề thuộcthẩm quyền nhưng không kịp thời giải quyết theo quy định để tình trạng đơn, thưkhiếu kiện vượt cấp phức tạp, kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh chính trị, trật tựan toàn xã hội tại địa phương, đơn vị.

e) Không chỉ đạo, tổ chức kiểm tra, đôn đốc thựchiện việc kê khai tài sản, thu nhập thuộc chức trách, nhiệm vụ được giao.

2. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theoquy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Thiếu kiểm tra, phát hiện và ngăn chặn kịp thời nhữnghành vi vi phạm kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong phạm vi trực tiếplãnh đạo, quản lý.

b) Chỉ đạo thực hiện trái pháp luật hoặc không rõ, khôngnhất quán, gây thất thoát, lãng phí ngân sách, tài sản của Đảng, Nhà nước; thammưu, đề xuất trình cấp có thẩm quyền ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền vănbản trái pháp luật.

c) Thiếu trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, quảnlý để đơn vị xảy ra mất đoàn kết nghiêm trọng, vi phạm pháp luật, quy trình,quy định công tác, tham nhũng, lãng phí và các tiêu cực khác.

d) Người đứng đầu hoặc cấp phó của người đứng đầu cơquan, đơn vị, địa phương, tổ chức báo cáo cấp có thẩm quyền sai sự thật; khônggiải quyết kịp thời những tồn tại ở địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực mìnhphụ trách dẫn đến có nhiều sai phạm nghiêm trọng, mất đoàn kết nội bộ hoặc khiếunại, tố cáo đông người.

đ) Bố trí bố, mẹ, vợ (chồng), con, anh, chị, emruột của mình giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và làm những công việc trong cơquan, đơn vị, tổ chức do mình trực tiếp phụ trách trái quy định của Đảng và Nhànước.

e) Để cấp phó, người đại diện hoặc người được mìnhủy quyền làm trái chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong thực hiệnnhiệm vụ, thực thi công vụ.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Bao che, tiếp tay cho hành vi vi phạm nghiêmtrọng của cấp dưới, dẫn đến người vi phạm đến mức phải xử lý bằng pháp luật.

b) Người đứng đầu, cấp phó của người đứng đầu cơ quan,tổ chức, đơn vị, địa phương cố tình báo cáo sai sự thật, che giấu tội phạm, hànhvi vi phạm nghiêm trọng kỷ luật đảng, pháp luật của Nhà nước hoặc che dấu tìnhtrạng mất đoàn kết nội bộ kéo dài ở nơi mình trực tiếp phụ trách.

c) Trực tiếp gây ra hoặc do quan liêu, thiếu trách nhiệmđể cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương do mình trực tiếp phụ trách mất đoànkết nghiêm trọng.

d) Người đứng đầu tổ chức kinh tế của Đảng, Nhànước thiếu trách nhiệm hoặc cố ý làm trái các quy định dẫn đến đơn vị sản xuất,kinh doanh thua lỗ kéo dài, vi phạm pháp luật, gây thiệt hại nghiêm trọng đếntiền, tài sản của Nhà nước, của tập thể và cá nhân người lao động.

Điều 29. Vi phạm trong thựchiện chức trách, nhiệm vụ được giao

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Làm những việc tuy pháp luật không cấm nhưng ảnhhưởng xấu đến uy tín của tổ chức, cơ quan, đơn vị, của Đảng, vai trò tiên phong,gương mẫu của đảng viên.

b) Lợi dụng, lạm dụng chức vụ, quyền hạn được giao trongthực thi nhiệm vụ, công vụ hoặc trốn tránh, thoái thác nhiệm vụ được giao hoặcvi phạm về quy trình công tác, bỏ vị trí công tác trong quá trình thực hiện nhiệmvụ.

c) Có trách nhiệm tổng hợp báo cáo kết quả tài liệuvề minh bạch tài sản, thu nhập mà thực hiện không đúng, không đầy đủ so với quyđịnh.

2. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặc vi phạmmột trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cách chức(nếu có chức vụ):

a) Được giao quản lý nhưng có hành vi chiếm giữ, chothuê, cho mượn tài sản, cho vay quỹ của Nhà nước, cơ quan, đơn vị, tổ chức đượcgiao quản lý, sử dụng trái quy định.

b) Cửa quyền, hách dịch, gây khó khăn, phiền hà đốivới cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân trong khi giải quyết công việc.

c) Sử dụng trái phép thông tin, tài liệu, tài sản, phươngtiện của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao tham mưu,đề xuất với cấp có thẩm quyền ban hành các nghị quyết, chỉ thị, quyết định, chínhsách, chế độ sai trái vì lợi ích nhóm hoặc lợi ích cục bộ.

b) Lợi dụng danh nghĩa, phương tiện cơ quan, trụ sởlàm việc, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức mình công tác hoặc phụ trách để baoche, tiếp tay cho hành vi buôn lậu, sản xuất hàng giả, buôn bán hàng cấm hoặc hoạtđộng có tính chất tệ nạn xã hội.

Điều 30. Vi phạm về tệ nạn xã hội

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Để bố, mẹ, vợ (chồng), concùng sống trong gia đình tham gia đánh bạc, cho vay nặng lãi dưới mọi hình thứcmà không có biện pháp ngăn chặn hoặc không báo cáo với cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

b) Để bố, mẹ, vợ (chồng), con cùng sống trong gia đìnhsử dụng, sản xuất, tàng trữ, mua bán, vận chuyển ma túy hoặc tàng trữ, lưu hành,mua bán, vận chuyển văn hóa phẩm có nội dung cấm, độc hại mà không báo cáo vớicơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Trường hợp đã bị xử lý kỷ luật theo quyđịnh tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Bản thân sử dụng các chấtma túy hoặc tham gia các tệ nạn xã hội khác.

b) Người có nhiệm vụ trực tiếp đấu tranh phòng,chống tệ nạn xã hội mà dung túng, bao che, tiếp tay hoặc không kịp thời xử lýngười vi phạm các hành vi mua dâm, bán dâm, sử dụng ma túy, đánh bạc, cho vaynặng lãi hoặc tàng trữ, lưu hành, mua bán, vận chuyển văn hóa phẩm có nội dungcấm, độc hại.

c) Tàng trữ, lưu hành, muabán, vận chuyển văn hóa phẩm có nội dung độc hại.

d) Dung túng, chứa chấp hoặc do thiếu trách nhiệmđể hành vi mại dâm, ma túy, đánh bạc và tệ nạn xã hội khác xảy ra trong đơn vị,cơ quan, tổ chức, địa bàn do mình quản lý, phụ trách.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Đánh bạc, tổ chức đánh bạcdưới mọi hình thức.

b) Tổ chức sản xuất, bán hoặc lưu hành, tán phát cácvăn hóa phẩm có nội dung cấm, độc hại.

c) Sản xuất, tàng trữ, muabán, vận chuyển ma túy; tổ chức sử dụng trái phép các chất ma túy.

d) Cho vay nặng lãi, sử dụngcác hành vi trái pháp luật dưới mọi hình thức để đòi nợ.

đ) Tổ chức chứa chấp và môi giới mại dâm; tổ chức hoạtđộng mại dâm; bảo kê mại dâm; lợi dụng kinh doanh dịch vụ để hoạt động mại dâm.

Điều 31. Vi phạm về bạo lựcgia đình

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Sử dụng, truyền bá thông tin, hình ảnh, âm thanhkích động bạo lực gia đình.

b) Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quanhệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữaanh, chị, em ruột với nhau.

c) Ngăn cản việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vibạo lực gia đình.

2. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật tạikhoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêm trọng hoặcvi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo hoặc cáchchức (nếu có chức vụ):

a) Chiếm đoạt, hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tàisản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của gia đình.

b) Cưỡng ép thành viên trong gia đình lao động quá sức,đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên tronggia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính.

c) Có hành vi buộc thành viên trong gia đình rakhỏi chỗ ở trái pháp luật.

d) Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khácthực hiện hành vi bạo lực gia đình.

đ) Dung túng, bao che, không xử lý, xử lý không đúngquy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Trả thù, trù dập người phát hiện, báo tin, ngăn chặnhành vi bạo lực gia đình.

b) Hành hạ, ngược đãi, đánh đập hoặc có hành vi khácxâm hại đến sức khoẻ, tính mạng; lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm; cô lập,xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý đối với thành viên trong giađình hoặc người có công nuôi dưỡng mình.

Điều 32. Vi phạm về đạo đức,nếp sống văn minh

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Tổ chức việc cưới, việctang, các ngày lễ, tết, sinh nhật, mừng thọ, kỷ niệm ngày cưới, mừng nhà mới,lên chức, lên cấp, chuyển công tác xa hoa, lãng phí hoặc trái quy định.

b) Vi phạm các quy định vềcấm uống rượu, bia làm ảnh hưởng đến tư cách đảng viên.

c) Có hành vi quấy rối tình dục dưới mọi hình thức.

d) Chửi bới, gây gổ, đánh nhau hoặc có hành vithiếu văn hóa làm mất an ninh, trật tự.

2. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theoquy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Tổ chức việc cưới, việc tang với quy mô lớn, kéodài nhiều ngày; tổ chức mừng thọ, lên chức, lên cấp, mừng nhà mới với quy môlớn gây phản cảm hoặc dư luận bức xúc trong nhân dân, bị xã hội lên án.

b) Thiếu trách nhiệm hoặc vì động cơ cá nhân mà dungtúng hoặc kích động người khác uống nhiều rượu, bia dẫn đến gây rối trật tự côngcộng, vi phạm pháp luật.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Là lãnh đạo, chỉ huy nhưngcó hành vi xúc phạm nghiêm trọng đến nhân phẩm, danh dự hoặc dùng nhục hình đốivới cán bộ, chiến sĩ, nhân viên dưới quyền.

b) Là cấp dưới nhưng có hành vi xúc phạm nghiêmtrọng đến nhân phẩm, danh dự hoặc hành hung cán bộ lãnh đạo, quản lý, chỉ huyvà đồng nghiệp.

Điều 33. Vi phạm về tâm linh, tínngưỡng, tôn giáo

1. Đảng viên vi phạm một trong các trường hợpsau gây hậu quả ít nghiêm trọng thì kỷ luật bằng hình thức khiển trách:

a) Biết mà không có biện pháp giáo dục, ngăn chặnđể vợ (chồng) hoặc con sống trong gia đình tham gia các tổ chức tôn giáo bấthợp pháp, truyền đạo trái phép.

b) Mê tín đến mức cuồng tín: đi xem bói, xóc thẻ, xemsố tử vi, nhờ thầy yểm bùa trừ tà ma và những việc mê tín, dị đoan khác. Đốt đồmã với số lượng lớn.

c) Có hành vi cưỡng ép, ngăn cản hoạt động tự do tínngưỡng, tôn giáo hợp pháp của người khác.

2. Trường hợp vi phạm đã bị xử lý kỷ luật theoquy định tại khoản 1 Điều này mà tái phạm hoặc vi phạm lần đầu gây hậu quả nghiêmtrọng hoặc vi phạm một trong các trường hợp sau thì kỷ luật bằng hình thức cảnhcáo hoặc cách chức (nếu có chức vụ):

a) Tự ý theo tôn giáo hoặc nhận giữ các chức sắccủa các tổ chức tôn giáo mà không báo cáo, xin ý kiến chi bộ và tổ chức đảngquản lý trực tiếp hoặc đã báo cáo nhưng chưa được các tổ chức đảng có thẩmquyền đồng ý bằng văn bản.

b) Phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo dướimọi hình thức.

c) Tổ chức, vận động, dụ dỗ, kích động, lôi kéo, đedọa, ép buộc người khác tham gia hoặc bản thân tham gia tôn giáo bất hợp pháp.

d) Tham gia các tổ chức tôn giáo khi chưa được cấp cóthẩm quyền cho phép hoạt động. Vi phạm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo củacông dân tác động xấu đến đoàn kết dân tộc, đến truyền thống văn hóa tốt đẹpcủa dân tộc.

đ) Bao che, tiếp tay cho các hoạt động mê tín, dị đoantrong các lễ hội; lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo dưới mọi hình thức để trục lợi.

3. Trường hợp vi phạm quy định tại khoản 1, khoản2 Điều này gây hậu quả rất nghiêm trọng hoặc vi phạm một trong các trường hợpsau thì kỷ luật bằng hình thức khai trừ:

a) Tổ chức kích động nhằm chia rẽ đoàn kết giữa cáctôn giáo trong nước và ngoài nước.

b) Hoạt động mê tín, hành nghề đồng cốt, thầy cúng,thầy bói, thầy địa lý nhằm trục lợi hoặc vì mục đích khác.

c) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo để pháhoại hòa bình, độc lập, thống nhất đất nước; kích động bạo lực hoặc tuyêntruyền chiến tranh, tuyên truyền trái chính sách, pháp luật của Nhà nước.

d) Lợi dụng quyền tự do tín ngưỡng để chia rẽ nhân dân,chia rẽ các dân tộc, tôn giáo; gây rối trật tự công cộng, xâm hại tính mạng, sứckhỏe, nhân phẩm, danh dự, tài sản của tổ chức, cá nhân; gây cản trở việc thực hiệnquyền và nghĩa vụ công dân.

đ) Chủ trì, tham gia hoặc vận động, ủng hộ hoặc baoche, tiếp tay cho cá nhân, tổ chức lập mới và xây mới đền, chùa, miếu thờ, điệnthờ, cơ sở thờ tự của các tôn giáo khi chưa được phép của cơ quan nhà nước có thẩmquyền.

Chương 5.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 34. Các cấp ủy lãnhđạo, chỉ đạo, tổ chức việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền, phổ biến vàtriển khai thực hiện nghiêm túc Quy định này. Định kỳ sơ kết, tổng kết việc tổchức thực hiện Quy định và báo cáo cấp ủy, ủy ban kiểm tra cấp trên.

Điều 35. Quy định này thaythế Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị khóa X về xử lý kỷ luậtđảng viên vi phạm và Quy định số 09-QĐ/TW, ngày 24-3-2011 của Bộ Chính trị bổsung, sửa đổi Điều 7, Quy định số 94-QĐ/TW, ngày 15-10-2007 của Bộ Chính trị khóaX về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đìnhvà có hiệu lực từ ngày ký, được phổ biến đến chi bộ để thực hiện.

Điều 36. Ủy ban Kiểm tra Trungương hướng dẫn thực hiện Quy định này; chủ trì phối hợp với các cơ quan thammưu, giúp việc của Trung ương Đảng và tổ chức đảng có liên quan đôn đốc, theodõi, kiểm tra việc thực hiện Quy định; định kỳ báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bíthư.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc cần bổ sung,sửa đổi thì báo cáo để Bộ Chính trị xem xét, quyết định.

Nơi nhận:
- Các tỉnh ủy, thành ủy,
- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương,
- Các đảng ủy đơn vị sự nghiệp Trung ương,
- Các đồng chí Ủy viên, Ban Chấp hành Trung ương,
- Lưu Văn phòng Trung ương Đảng.

TM. BỘ CHÍNH TRỊ
Lê Hồng Anh