THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 03 tháng 10 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC GIAO ĐẢMNHIỆM CHỨC DANH CHỦ TỊCH VÀ PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUỐC GIA VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12năm 2001;

Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 21 tháng 6 năm2012;

Căn cứ Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tàinguyên nước;

Căn cứ Quyết định số 459/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn củaHội đồng quốc gia về tài nguyên nước;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môitrường,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hảiđảm nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước; ông NguyễnMinh Quang, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường đảm nhiệm chức danh Phó Chủtịch Hội đồng quốc gia về tài nguyên nước.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hànhkể từ ngày ký ban hành.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quanngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này.


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT; các Vụ: KTTH, TCCV, KGVX, NC, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng