ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1810/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 27 tháng 7 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG DÂY 110KV SƠN LA - MƯỜNG LA MẠCH 2

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 464/TTr-STNMT ngày 14 tháng 7 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án đầu tư xây dựng công trình đường dây 110KV Sơn La - Mường La mạch 2; Chủ dự án Công ty điện lực Sơn La Tổng Công ty điện lực Miền Bắc; địa chỉ trụ sở tại số 160, đường 3/2, phường Quyết Thắng, thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La với các thông tin về dự án như sau:

1. Phạm vi, quy mô, Công suất

1.1. Phạm vi

- Địa điểm thực hiện dự án

* Các xã Mường Bon, Mường Bằng, Chiềng Sung, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

* Các xã Mường Chùm, Chiềng Hoa, Chiềng Công, huyện Mường La, tỉnh Sơn La.

* Xã Pắc Ngà, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La.

- Tổng diện tích đất chiếm dụng của dự án là 434.357 m2 trong đó: Diện tích đất chiếm dụng vĩnh viễn là 12.266 m2; diện tích đất chiếm dụng tạm thời là 422.091 m2.

1.2. Quy mô, công suất

- Xây dựng tuyến đường dây 110KV với tổng chiều dài 34,742 km.

- Mở rộng ngăn lộ 110KV trạm nâng áp thủy điện Nậm Hồng.

- Di dời đường dây trung thế 35KV.

- Tổng vốn đầu tư của dự án: 126.354.942.257 đồng.

- Tiến độ thực hiện dự án (từ khi lập dự án đầu tư đến khi hoàn thiện đưa vào vận hành): Từ Quý III năm 2014 - Quý II năm 2016.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với dự án

2.1. Tuân thủ nghiêm ngặt các Tiêu chuẩn Việt Nam, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường và các quy định của pháp luật hiện hành trong quá trình xây dựng và thiết kế các hạng mục công trình của dự án.

2.2. Thực hiện các quy định về an toàn trong thi công và phòng chống cháy nổ; lập kế hoạch ứng cứu sự cố môi trường trong thi công, vận hành công trình và đảm bảo ứng phó kịp thời các sự cố xẩy ra. Trong quá trình thực hiện dự án, nếu để xảy ra sự cố gây ảnh hưởng xấu đến chất lượng môi trường và sức khỏe cộng đồng phải dừng ngay các hoạt động của dự án; tổ chức ứng cứu khắc phục sự cố; thông báo khẩn cấp cho cơ quan quản lý về môi trường cấp tỉnh và các cơ quan có liên quan nơi có dự án để chỉ đạo và phối hợp xử lý.

2.3. Phối hợp với UBND các huyện Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên để tiến hành bồi thường, hỗ trợ cho các hộ dân chịu ảnh hưởng của Dự án theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

2.4. Phối hợp với các cơ quan có đủ chức năng thực hiện các nội dung quan trắc và giám sát môi trường như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường được duyệt; lưu trữ số liệu để các cơ quan quản lý Nhà nước kiểm tra theo quy định.

2.5. Thu gom lượng chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình thi công dự án để vận chuyển về kho chứa CTNH của Công ty Điện lực Sơn La để bảo quản, xử lý theo đúng quy định.

2.6. Quản lý chất thải nguy hại theo quy định tại Nghị định số 38/2015/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại.

Điều 2. Chủ dự án có trách nhiệm

1. Lập, phê duyệt và niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trường của Dự án trước khi triển khai thực hiện dự án theo quy định pháp luật.

2. Thực hiện nghiêm túc các yêu cầu về bảo vệ môi trường và các điều kiện nêu tại các Khoản 2, Điều 1 Quyết định này và các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

3. Trong quá trình thực hiện nếu Dự án có những thay đổi so với các Khoản 1 và 2 Điều 1 của Quyết định này, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những thay đổi sau khi có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Sơn La.

Điều 3. Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án là căn cứ để cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định các bước tiếp theo của Dự án theo quy định tại Điều 25 Luật Bảo vệ môi trường.

Điều 4. Ủy nhiệm cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc kiểm tra, xác nhận việc thực hiện các nội dung bảo vệ môi trường trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt và các yêu cầu tại Quyết định này.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công thương; Chủ tịch UBND các huyện: Mai Sơn, Mường La, Bắc Yên; Thủ trưởng các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Tổng cục Môi trường;
- Như­ Điều 5;
- Trung tâm Công báo;
- Bộ phận một cửa VP UBND tỉnh;
- Đ/c CVP; Đ/c Luận - PCVP;
- L­ưu: VT, HS, Biên KT. 25 bản.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Bùi Đức Hải