UBND TỈNH LÂM ĐỒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

Về việc quy định diện tích đất để mai táng, cải táng, chiều sâu huyệt

và chiều cao mộ bia tại các nghĩa trang trên địa bàn Tỉnh Lâm Đồng

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND (sửa đổi) ngày 21/6/1994;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 14/7/1993;

Căn cứ Nghị định số 91/CP ngày 17/8/1994 của Chính phủ ban hành Điều lệ quản lý quy hoạch đô thị;

Xét công văn số 304/ĐC ngày 20/7/1998 của Sở Địa chính tỉnh về việc đề nghị quy định diện tích đất để mai táng, cải táng, chiều sâu huyệt, chiều cao mộ bia,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Quy định diện tích đất để mai táng, cải táng, chiều sâu huyệt và chiều cao mộ, bia tại các nghĩa trang trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Nghị định số 91/2019/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai

Diện tích đất để mai táng : Tối đa 8m2 (2m x 4m)

Diện tích đất để cải táng : Tối đa 1,5 m2 (1m x1,5m).

Chiều cao tối đa của mộ bia : 1,5m (tính từ mặt đất tự nhiên).

Chiều sâu huyệt:

Chiều sâu tối thiểu : 1m

Chiều sâu tối đa : 3m

Điều 2: Trên cơ sở quy định trên, UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh căn cứ vào quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn và từng nghĩa trang để có hướng dẫn cụ thể với yêu cầu đảm bảo tiết kiệm đất, không làm ảnh hưởng đến cảnh quan và môi trường.

Điều 3: Các ông: Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố thuộc tỉnh, Giám đốc các Sở: Địa chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh Xã hội và các ngành, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

(Đã ký)

>> Xem thêm:  Cách thức hợp pháp hóa phần đất dôi dư không có trên sổ đỏ ? Có phải nộp tiền thuế đất hay không ?