ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1812/QĐ-UBND

Đà Lạt, ngày 16 tháng 7 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC HỦY BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH XÂY DỰNG KHÔNG CÓ KHẢ NĂNG THỰCHIỆN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủyban nhân dân ngày 26/11/2003

Căn cứ Luật Đất đai năm 2003

Căn cứ Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý sử dụng đất của các quyhoạch và dự án đầu tư;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại vănbản số 621/SXD-QH ngày 06/7/2007 về việc các đồ án quy hoạch không có khả năng thựchiện.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hủy bỏ các đồ án quy hoạch đã đượcphê duyệt nhưng không có khả năng thực hiện ( có danh mục kèm theo )

Điều 2. Giao UBND các huyện, thị xã Bảo Lộcvà thành phố Đà Lạt công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng;

Sở Xây dựng có trách nhiệm tiếp tục rà soát, xử lýcác đồ án quy hoạch xây dựng có sử dụng đất theo khoản 3, Điều 3 của Luật Đấtđai năm 2003 và báo cáo về UBND tỉnh theo tinh thần Chỉ thị số 09/2007/CT-TTg ngày 06/4/2007 của Thủ tướng Chính Phủ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh,Giám đốc các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã Bảo Lộc và thành phố Đà Lạt, Thủ trưởng các ngành, đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Đức Hòa

DANH MỤC

ĐỒ ÁN QUY HOẠCH XÂYDỰNG HỦY BỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 1812/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày16/7/2007

STT

Số ký hiệu văn bản

Trích yếu nội dung văn bản

1

Quyết định số 2479/QĐ-UB ngày 04/8/1999 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phê duyệt Quy hoạch cải tạo khu vực hồ sinh học, thác Cam Ly.

2

Quyết định số 1025/QĐ-UB ngày 11/7/1997 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phê duyệt khu dân cư Nhà Chung, phường 3 – thành phố Đà Lạt.

3

Quyết định số 2851/QĐ-UB ngày 30/10/1998 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phê duyệt Quy hoạch khu dân cư ngã ba Hàm Thuận, phường Lộc Sơn, thị xã Bảo Lộc.

4

Quyết định số 3668/QĐ-UB ngày 31/12/1998 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Phê duyệt Quy hoạch chỉnh trang khu vực Dinh 3, thành phố Đà Lạt.