CHỦ TỊCH NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1816/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHO THÔIQUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 88 và Điều 91 của Hiến pháp nướcCộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tại các Tờ trình số250, 251/TTr-CP ngày 08/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 09công dân hiện đang cư trú tại Hồng Kông (Trung Quốc) (có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngàyký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Chủnhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danh sách chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNG DÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI HONG KONG ĐƯỢCTHÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 1816/QĐ-CTN ngày 29 tháng 7 năm 2014 của Chủ tịchnước)

1. Phu A Đoàn, sinh ngày 02/5/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: F1 1826, 18/F Leung Chi Hse, Leung King EST, Tuen Mun, NT

Giới tính: Nữ

2. Bùi Thị Kim Hoa, sinh ngày 24/01/1980 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Rm 1603, Tak Chi Hse, Hau Tak EST, Tseung Kwan O, NT

Giới tính: Nữ

3. Nguyễn Thị Uyên My, sinh ngày 29/12/1977 tại Hưng Yên

Hiện trú tại: F1 1008, Block B, Senenade Cove, Tsuen Wan

Giới tính: Nữ

4. Đinh Thị Nội, sinh ngày 20/01/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat B, 7/F Kwong Fook Building, No 983, Cotton Rd. Mongkok

Giới tính: Nữ

5. Lê Thị Ngọc, sinh ngày 17/9/1985 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat 901, Siu Shan Court, Wah King House, Tuen Mun

Giới tính: Nữ

6. La Anh Thư, sinh ngày 29/3/1975 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Ting Tai Hse, On Ting Est, 1206 Tuen Mun

Giới tính: Nữ

7. Lý Thị Hải Thương, sinh ngày 18/7/1978 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Flat A, 5/F, Kam Fai Bldg, 242 Apliu St, Sham Shui Po, KL

Giới tính: Nữ

8. Trần Thị Mai, sinh ngày 19/7/1980 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Flat 1520, Tin Cheung House Ting Ping EST, Sheung Shui

Giới tính: Nữ

9. Bùi Thị Thanh Thủy, sinh ngày 04/9/1979 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Room 506, On Kin House, On Tin EST, Lam Tin, Kowloon.

Giới tính: Nữ