ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH PHƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 1816/QĐ-UBND

Bình Phước, ngày 08 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO CẤP NƯỚC AN TOÀN TỈNH BÌNH PHƯỚC

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổchức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dânngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghịđịnh số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp vàtiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghịđịnh số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một sốđiều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cungcấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Thông tưsố 08/2012/TT-BXD ngày 21/11/2012 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn thực hiện bảođảm cấp nước an toàn;

Xét đề nghị củaGiám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 930/TTr-SXD ngày 01/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh Bình Phước (dưới đây gọitắt là Ban Chỉ đạo), gồm các ông (bà) có tên sau:

1. Ông Nguyễn Văn Lợi

PCT. Thường trực UBND tỉnh

Trưởng ban

2. Ông Nguyễn Hoàng Hùng

Giám đốc Sở Xây dựng

P. Trưởng Ban

3. Ông Võ Tất Dũng

P. Giám đốc Sở Xây dựng

Ủy viên TT

4. Ông Nguyễn Thanh Bình

P. Giám đốc Sở KH&ĐT

Thành viên

5. Ông Lê Đăng Nhật

P. Giám đốc Sở TN&MT

Thành viên

6. Ông Nguyễn Phước Thành

P. Giám đốc Sở Tài chính

Thành viên

7. Ông Quách Ái Đức

P. Giám đốc Sở Y Tế

Thành viên

8. Ông Vương Đức Lâm

PCT UBND thị xã Đồng Xoài

Thành viên

9. Ông Hoàng Xuân Lương

PCT UBND thị xã Phước Long

Thành viên

10. Ông Nguyễn Xuân Tuyến

PCT UBND thị xã Bình Long

Thành viên

11. Ông Nguyễn Văn Thanh

PCT UBND huyện Đồng Phú

Thành viên

12. Ông Trần Thanh Sơn

PCT UBND huyện Chơn Thành

Thành viên

13. Ông Đặng Thế Nhàn

PCT UBND huyện Bù Đốp

Thành viên

14. Ông Hoàng Nhật Tân

PCT UBND huyện Lộc Ninh

Thành viên

15. Ông Nguyễn Hoàng Minh

PCT UBND huyện Hớn Quản

Thành viên

16. Ông Trịnh Công Sơn

PCT UBND huyện Bù Đăng

Thành viên

17. Ông Bùi Quốc Minh

PCT UBND huyện Bù Gia Mập

Thành viên

18. Ông Vũ Quốc Tăng

PTB Ban Thi đua khen thưởng

Thành viên

19. Ông Vũ Hồng Liêm

CCT Chi cục Thủy lợi & PCLB

Thành viên

20. Ông Tô Đức Sinh

GĐ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh

Thành viên

21. Ông Nguyễn Hồng Quân

PTP. PC49 - Công an tỉnh

Thành viên

22. Ông Đỗ Văn Phong

PGĐ Công ty TNHH MTV CTN

Thành viên

23. Ông Đặng Đình Thuần

PGĐ Công ty TNHH MTV DVTL BP

Thành viên

Điều 2. Ban Chỉ đạo có chức năng, nhiệm vụ sau đây:

1. Chức năng: GiúpChủ tịch UBND tỉnh điều hành, chỉ đạo, phối hợp giải quyết các vấn đề quantrọng, liên ngành liên quan đến hoạt động cấp nước an toàn trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ:

a) Chỉ đạo, điềuphối, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, tổng kết, đánh giá các kết quả thực hiệnkế hoạch cấp nước an toàn đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

b) Chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan trong việc bảo vệ, phòng ngừa các nguy cơ gây ônhiễm nguồn nước, khu vực bảo vệ nguồn nước. Chỉ đạo việc khắc phục xử lý kịpthời các sự cố, các vi phạm gây ô nhiễm nguồn nước tại vị trí thu nước của côngtrình cấp nước và các công trình thuộc hệ thống cấp nước.

c) Huy động cácnguồn lực trong nước và nước ngoài để hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ, các chươngtrình, dự án trong kế hoạch cấp nước an toàn.

d) Chỉ đạo việctuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của cộng đồng về bảo vệ nguồn nước,sử dụng nước tiết kiệm và an toàn.

e) Thực hiện cácnhiệm vụ cụ thể do Chủ tịch UBND tỉnh giao liên quan đến việc đảm bảo cấp nướcan toàn.

Điều 3. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu UBNDtỉnh ban hành Quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thànhviên của Ban Chỉ đạo. Sở Xây dựng là cơquan thường trực Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Con dấu của Ban Chỉ đạo: Trưởng Ban chỉ đạo sử dụng con dấu của UBND tỉnh, các thành viên còn lại sử dụng condấu của cơ quan mình trong thực thi nhiệm vụ.

Điều 5. Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do Sở Xây dựng là cơ quan thườngtrực Ban Chỉ đạo lập dự toán, gửi cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định củapháp luật.

Điều 6. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công antỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã;Chi cục trưởng Chi cục thủy lợi và phòng chống lụt bão; Giám đốc Trung tâm y tếdự phòng; Giám đốc Công ty TNHH MTV cấp thoátnước Bình Phước, Giám đốc Công ty TNHH MTV dịch vụ thủy lợi Bình Phước; các ông(bà) có tên tại Điều 1; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:- TTTU, TT. HĐND tỉnh;
- CT, PCT;
- Như Điều 6;
- LĐVP, P. KTN;
- Lưu: VT/ (Trung).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Trăm