ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KHÁNH HÒA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1816/QĐ-UBND

Khánh Hòa, ngày 15 tháng 07 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN THỰC HIỆN MÔ HÌNH MỘT CỬA, MỘT CỬA LIÊN THÔNG THEO HƯỚNG HIỆN ĐẠI TẠI ỦY BANNHÂN DÂN HUYỆN KHÁNH VĨNH

ỦY BAN NHÂN DÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 93/2007/QĐ-TTg ngày22/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơchế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính Nhà nước ở địa phương;

Căn cứ Quyết định số 3518/QĐ-UBND ngày31/12/2013 của UBND tỉnh Khánh Hòa ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm2014 tỉnh Khánh Hòa;

Xét đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh tại Tờ trình số 28a/TTr-UBNDngày 22/5/2014 và đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trìnhsố 2014/TTr-SNV ngày 03/7/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án thực hiện mô hìnhmột cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại tại Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh kèm theo Tờ trình số28a/TTr-UBND ngày 22/5/2014 của Chủ tịch Ủy bannhân dân huyện Khánh Vĩnh.

Điều 2. Tổchức thực hiện:

1. Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh có trách nhiệmxây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện Đề án bảo đảm tiến độ và hiệuquả; đồng thời lập dự toán kinh phí chi tiết thực hiện Đề án đã được phê duyệt, gửi Sở Tài chính trước ngày 20/7/2014 đểthẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định cấp kinh phí từngân sách tỉnh cho Ủy ban nhân dân huyện KhánhVĩnh để triển khai thực hiện Đề án. Thời hạn trình:trước ngày 31/7/2014.

3. Sở Thông tin và Truyền thông chịu trách nhiệmtriển khai cài đặt, đào tạo chuyển giao Bộ phần mềm một cửa điện tử; bảo đảm Bộphận một cửa hiện đại của Ủy ban nhân dân huyện Khánh Vĩnh vận hành chính thứctrong Quý III/2014.

4 Sở Nội vụ theo dõi, đôn đốc việc triển khai vàchủ trì, phối hợp các cơ quan liên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh giải quyết các vướng mắc trong quá trình thựchiện Đề án.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Nội vụ,Thông tin và Truyền thông, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện Khánh Vĩnh, Thủ trưởng các cơquan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngàyký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thi hành);
- Bộ Nội vụ;
- TT. Tỉnh ủy (b/c);
- TT HĐND tỉnh (b/c);
- TT Công báo tỉnh;
- TT Cổng TTĐT tỉnh;
- Đài PT-TH KH, Báo KH;
- Lưu: VT, DL, LT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Duy Bắc