UỶ BAN NHÂN DÂN

THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Số: 1819/QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 15 tháng 8 năm 2006.

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương năm 2007

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 12/2006/NQ-HĐND ngày 21/7/2006 của Hội đồng nhân dân thành phố khoá XIII về việc ban hành hệ thống định mức phân bổ chi ngân sách thường xuyên năm 2007;

Căn cứ định hướng phát triển kinh tế - xã hội, yêu cầu, nhiệm vụ và tình hình thực tế tại địa phương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương năm 2007, năm đầu tiên của thời kỳ ổn định ngân sách mới.

Điều 2. Phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương quy định tại Điều 1 của Quyết định này là cơ sở để xác định nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ điều tiết giữa các cấp ngân sách chính quyền địa phương, phù hợp với phân cấp về quản lý kinh tế - xã hội và tình hình thực tế, đảm bảo nguyên tắc mở rộng phân cấp và phát huy tính chủ động của cơ sở.

Điều 3. Giao Giám đốc Sở Tài chính hướng dẫn thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ năm ngân sách 2007.

Điều 4. Các ông (bà): Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Tài chính, Cục trưởng Cục Thuế nhà nước thành phố, Giám đốc Kho bạc nhà nước thành phố, Thủ trưởng các cấp, các ngành, các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Trần Văn Hiếu