ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 182/2006/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 12 năm 2006

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH VỀQUẢN LÝ VÀ BẢO VỆTRỤ NƯỚC CHỮA CHÁY TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍMINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;
Căncứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhândân ngày 03 tháng 12 năm 2004;
Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6
năm 2001;
Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4
năm 2003 của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy;
Xét đề nghị của Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn tại Tờ trình số 3860/TTr-TCT-VP ngày 25 tháng 8 năm 2006 và ý kiến thẩm định của
Sở Tư pháptại Công văn số 3224/STP-VB ngày 10 tháng 10năm 2006,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết địnhnày bản “Quy định về quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy trên địa bàn thànhphố Hồ Chí Minh”.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dânvà Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Cảnh sátPhòng cháy và chữa cháy thành phố, Giám đốc Sở Giao thông - Công chính, Chủtịch Ủy ban nhân dân các quận -huyện, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cấp nước SàiGòn, Giám đốc các Doanh nghiệp cấp nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ĐỊNH

VỀ QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TRỤ NƯỚC CHỮA CHÁYTRÊN ĐỊA BÀN THÀNHPHỐ HỒ CHÍ MINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số 182/2006/QĐ-UBND
ngày 25 tháng 12 năm 2006 của Ủy bannhân dân thành phố)

Chương 1

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng

Quy định về việc quản lý, sử dụng, bảo quản, bảodưỡng trụ nước chữa cháy.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối với các cơquan, đơn vị, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc quản lý, sửdụng, bảo quản, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố.

 Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong quy định này, một số từ ngữđược hiểu như sau:

- “Doanh nghiệp cấp nước” làdoanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, có đăng ký hoạt động chuyên ngànhcung cấp nước sạch.

- “Lực lượng chữa cháy tại chỗ”bao gồm: lực lượng dân phòng, lực lượng chữa cháy cơ sở, lực lượng chữa cháychuyên ngành được giao nhiệm vụ chữa cháy tại địa phương, khu vực.

 - “Mạng lưới cấp nước” làtoàn bộ các đường ống cái, ống ngánh, các hầm van, khóa, đồng hồ nước và cácthiết bị cấp nước phụ trợ khác do doanh nghiệp cấp nước quản lý.

- “Trụ nước chữa cháy” còngọi là trụ cứu hỏa, là các trụ nổi được sơn màu đỏ hoặc các trụ chìm được đặtdưới mặt đường, có hệ thống van, khóa, nắp; được lắp đặt nối với đường ống nướcvà chỉ được dùng cho mục đích hoạt động chữa cháy.

Điều 4. Sử dụng trụ nước chữa cháy

Chỉ có Doanh nghiệp cấp nước và SởCảnh sát Phòng cháy và chữa cháy được mở trụ để kiểm tra áp lực nước, duy tubảo dưỡng, sửa chữa, thay thế trụ. Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy, lựclượng chữa cháy tại chỗ được mở nắp trụ nước chữa cháy lấy nước chỉ để phục vụchữa cháy hoặc để diễn tập theo phương án chữa cháy trong khu vực. Nghiêm cấmmọi hành vi lấy nước từ các trụ nước chữa cháy mà không vì mục đích chữa cháy.

Chương 2

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ TRỤNƯỚC CHỮA CHÁY

Điều 5. Trách nhiệm của Sở Cảnh sátPhòng cháy và chữa cháy

1. Tiếp nhận, quản lý, sử dụng, tổchức bảo quản các trụ nước chữa cháy. Kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất về tìnhtrạng hoạt động của trụ nước chữa cháy trên địa bàn thành phố, đề xuất sửachữa, duy tu bảo dưỡng, thay thế trụ kịp thời nhằm bảo đảm phục vụ tốt công táccấp nước chữa cháy. Ký hợp đồng với các đơn vị có chức năng để kiểm tra, duytu, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy.

2. Phối hợp vớicác sở - ngành có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận - huyện để hướng dẫn, phổbiến, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện quy định của Ủy ban nhân dânthành phố về quản lý và bảo vệ các trụ nước chữa cháy trong phạm vi địaphương.

3. Tổ chức kiểm tra nhằm phát hiệnkịp thời các hành vi xâm phạm, gây hư hỏng làm mất tác dụng của trụ nước chữacháy, để xử phạt theo thẩm quyền quy định; hoặc chuyển hồ sơ cho cơ quan điềutra để truy cứu trách nhiệm hình sự.

4. Phối hợp với Ủy ban nhân dân quận- huyện chỉ đạo các phường - xã, lực lượng chữa cháy tại chỗ, tổ dân phố, cáchộ gia đình và từng người dân: hướng dẫn, tổ chức quản lý, bảo vệ an toàn trụnước chữa cháy.

Điều 6. Trách nhiệm của Doanh nghiệpcấp nước

1. Bảo đảm nguồn nước được đầy đủ,liên tục, truyền dẫn đến trụ nước chữa cháy phục vụ cho nhu cầu phòng cháy vàchữa cháy, điều phối mạng lưới cấp nước để tăng áp lực nước chữa cháy tại cácđịa điểm, khu vực khi có yêu cầu của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.Trường hợp có sự cố đột xuất cần phải ngưng nước để sửa chữa, doanh nghiệp cấpnước phải thông báo kịp thời cho Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy.

2. Tiếp nhận thông tin liên quan đếncác sự cố hư hỏng trụ nước chữa cháy để báo cho đơn vị quản lý trụ và cùng phốihợp, khắc phục sự cố, bảo đảm việc cung cấp nước cho công tác phòng cháy vàchữa cháy được đầy đủ và liên tục.

Điều 7. Trách nhiệm của Sở Giaothông - Công chính

1. Trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụđược giao, có trách nhiệm phối hợp với Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy tổchức thực hiện các quy định về phòng cháy và chữa cháy.

2. Chỉ đạo Thanh tra giao thông côngchính trong việc kiểm tra, giám sát, xử phạt những hành vi xâm phạm trụ nướcchữa cháy theo thẩm quyền quy định.

3. Chủ trì việc hướng dẫn các cấp,các ngành, các doanh nghiệp thực hiện Quy định này. Tham mưu cho Ủy ban nhândân thành phố về công tác quản lý, bảo vệ nguồn nước sử dụng cho hoạt độngphòng cháy và chữa cháy.

Điều 8. Trách nhiệm của Ủy ban nhândân quận - huyện

1. Phối hợp với Sở Cảnh sát Phòngcháy và chữa cháy, các cơ quan thông tin đại chúng để phổ biến, hướng dẫn,tuyên truyền việc thực hiện quy định của Ủy ban nhân dân thành phố về quản lývà bảo vệ trụ nước chữa cháy.

2. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân phường -xã, Công an địa phương tổ chức bảo vệ các trụ nước chữa cháy trong phạm vi địabàn. Xử lý những hành vi vi phạm các quy định về phòng cháy và chữa cháy theothẩm quyền.

Điều 9. Trách nhiệm của Ủy ban nhândân phường - xã

1. Tổ chức phổ biến, hướng dẫn ngườidân nâng cao ý thức tham gia thực hiện các quy định pháp luật về quản lý, bảoquản trụ nước chữa cháy. Xử lý những hành vi vi phạm các quy định về phòng cháyvà chữa cháy theo thẩm quyền.

2. Xây dựng phong trào quần chúngtích cực tham gia bảo vệ an toàn, đồng thời tố giác cho cơ quan Công an truyxét các hành vi xâm phạm, phá hoại trụ nước chữa cháy để có biện pháp xử lýnghiêm minh.

3. Thông báo ngay cho Sở Cảnh sátPhòng cháy và chữa cháy, các Doanh nghiệp cấp nước về những sự cố, hư hỏng trụnước chữa cháy để kịp thời sửa chữa, nhằm bảo đảm việc cung cấp nước phòng cháyvà chữa cháy được đầy đủ, liên tục.

Chương 3

KINH PHÍ QUẢN LÝ TRỤ VÀ NƯỚC CHỮACHÁY

Điều 10. Kinh phí kiểm tra, duy tubảo dưỡng, sửa chữa, thay thế trụ nước chữa cháy và kinh phí cấp nước từ trụnước chữa cháy phục vụ cho hoạt động phòng cháy chữa cháy

1. Kinh phí kiểm tra, duy tu bảodưỡng, sửa chữa, thay thế trụ nước chữa cháy do ngân sách thành phố cấp theo cơchế khoán chi phí hàng năm cho Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy và có điềuchỉnh cho phù hợp khi cần thiết.

2. Nước phục vụ cho hoạt động phòngcháy chữa cháy bao gồm: nước dùng cho huấn luyện, diễn tập và chữa cháy. Kinhphí cấp nước từ trụ nước chữa cháy phục vụ cho hoạt động phòng cháy chữa cháyđược ngân sách thành phố cấp hàng năm theo dự trù của Doanh nghiệp cấp nước,căn cứ vào nhu cầu của Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy. Hàng tháng, Sở Cảnhsát Phòng cháy và chữa cháy căn cứ vào kết quả công tác huấn luyện, diễn tập vàchữa cháy thông báo khối lượng nước đã sử dụng cho các doanh nghiệp cấp nước đểlàm cơ sở tính chi phí phục vụ cho công tác phòng cháy chữa cháy và thanh quyếttoán theo quy định.

Chương 4

KHEN THƯỞNG VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 11. Khen thưởng

Những cá nhân, tổ chức, chấp hànhtốt bản Quy định này hoặc có thành tích tham gia bảo vệ, phát hiện, thông báo,ngăn chặn những hành vi xâm phạm nguồn nước chữa cháy, phá hoại công trình cấpnước chữa cháy, trụ nước chữa cháy sẽ được biểu dương khen thưởng theo quy địnhcủa Nhà nước.

Điều 12. Xử lý những hành vi vi phạm

1. Cá nhân, đơn vị, tổ chức đượcphân công nhiệm vụ quản lý và bảo vệ trụ nước chữa cháy nhưng không hoàn thànhtrách nhiệm theo Quy định này hoặc có hành vi sách nhiễu, bao che vi phạm, tùytheo tính chất mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệmhình sự theo quy định của pháp luật.

2. Người nào có hành vi vi phạm vềquản lý, sử dụng các trụ nước chữa cháy thì tùy tính chất mức độ sẽ bị xử lý viphạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Chương 5

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 13. Tráchnhiệm của các cơ quan, ban ngành và các đơn vị có liên quan

Các cơ quan, ban ngành và các đơn vịcó liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình hỗ trợ và tạo điềukiện cho cơ quan, tổ chức có chức năng thực hiện tốt Quy định này; đồng thời tổchức thực hiện việc bảo vệ trụ nước chữa cháy trong phạm vi đơn vị mình.

Điều 14. Điều khoản thi hành

1. Giám đốc Sở Giao thông - Côngchính, Giám đốc Công an thành phố, Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháythành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Giám đốc Doanh nghiệp cấpnước và Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành có liên quan căn cứ nhiệm vụ, quyềnhạn được giao có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Quy định này.

2. Trong quá trình thực hiện nếu cóvướng mắc, các cơ quan, đơn vị có liên quan đến việc quản lý và bảo vệ trụ nướcchữa cháy có trách nhiệm đề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố để xem xét việcsửa đổi, bổ sung nhằm hoàn thiện Quy định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Hữu Tín