BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM
--------------

Số: 182/QĐ-BHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
-------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP BAN BIÊN TẬP TRANG TIN ĐIỆN TỬ CỦA

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TRÊN INTERNET

-------------------------------

TỔNG GIÁM ĐỐC BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

Căn cứ Nghị định 64/2007/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 94/2008/NĐ-CP ngày 22/08/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội ViệtNam;

Căn cứ Quyết định số 181/QĐ-BHXH ngày 04 tháng 02 năm 2010 của Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thành lập Trang tin Điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet;

Xét đề nghị của Trưởng Ban Tổ chức cán bộ,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thành lập Ban Biên tập Trang tin điện tử của Bảo hiểm xã hội Việt Nam trên Internet (gọi tắt là website BHXH) gồm các ông có tên dưới đây:

1. Ông Nguyễn Đình Khương, Phó Tổng giám đốc – Tổng biên tập;

2. Ông Trần Xuân Vinh, Trưởng ban Tuyên truyền – Phó Tổng biên tập thường trực;

3. Ông Chu Đức Hoài, Phó Chánh Văn phòng – Phó Tổng biên tập.

Ban Biên tập website BHXH có trách nhiệm chỉ đạo, quản lý và tổ chức hoạt động của website BHXH theo quy định của pháp luật hiện hành.

Tổng Biên tập website BHXH chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam về mọi hoạt động của website BHXH.

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Biên tập website BHXH:

1. Xây dựng quy chế tổ chức, hoạt động của website BHXH; quy định việc cung cấp, biên tập và phổ biến thông tin trên website BHXH trình Tổng giám đốc ban hành và tổ chức thực hiện.

2. Xây dựng kế hoạch, nội dung thông tin chuyên ngành phù hợp đưa lên website BHXH.

3. Xây dựng dự toán chi phí đảm bảo duy trì hoạt động của website BHXH.

4. Chỉ đạo việc cung cấp tin, bài và cập nhật thông tin lên website BHXH.

5. Xem xét, thẩm định thông tin đưa lên website BHXH.

6. Được sử dụng cán bộ, công chức, viên chức của Ban Tuyên truyền và các đơn vị có liên quan để giúp việc cho Ban biên tập.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trưởng ban Tổ chức cán bộ, Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Giám đốc Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- HĐQL BHXH Việt Nam (để báo cáo);
- TGĐ, các Phó TGĐ;
- Lưu VT, TCCB (3).

TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Bạch Hồng